PSYCHIATRIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 55.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kim van Daele
Referentie GCVPKP03A00010
 
Trefwoorden
b650 - psychiatrie

Doelstellingen
Inzicht hebben in de psychiatrische ziektebeelden en in de daaraan verbonden actuele wetenschappelijke inzichten.
De beperkingen evenals de mogelijkheden van de psychiatrie als tak van geneeskunde kunnen verwoorden.
Symptomen kunnen benoemen en herkennen.
Komen tot een realistisch beeld over de psychiatrie gesteund op de integratie van een humaan mensbeeld en wetenschappelijke kennis.
Door reflectie en discussie de eigen visie toetsen aan de wetenschappelijke kennis.Leerinhoud
De leerinhoud wordt volgens de DSM-IV-classificatie thematisch voorgesteld.

De belangrijkste kennis over de psychiatrie wordt samengevat.
Het eerste hoofdstuk beschrijft de basisbegrippen, principes en knelpunten van de psychopathologie als wetenschappelijke discipline.
De daarop volgende hoofdstukken zijn geordend volgens de belangrijkste categorieën van psychische stoornissen, achtereenvolgens bij volwassenen, bij kinderen en adolescenten.

Elk hoofdstuk is volgens een vast stramien opgebouwd: kenmerken en voorkomen, wetenschappelijke inzichten, behandeling, prognose en literatuur.
Ook enkele aanverwante onderwerpen worden belicht waaronder geschiedenis van de psychiatrie, sociale psychiatrie en transculturele psychiatrie.

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat zelf informatie te verwerven en te verwerken.

Optiespecifieke competenties
De student moet kunnen aantonen dat hij/zij zich een realistisch beeld over de psychiatrie heeft eigen gemaakt waarbij gesteund wordt op de
integratie van een holistisch mensbeeld enerzijds en wetenschappelijke kennis anderzijds.
Door reflectie en discussie de eigen visie kunnen toetsen aan de wetenschappelijke kennis
Inzicht hebben in de psychiatrische ziektebeelden en aanverwante thema’s volgens de actuele wetenschappelijke inzichten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: “Leerboek psychiatrie”, dr. M.W. Hengeveld, dr. A.J.L.M. van Balkom, de Tijdstroom, Utrecht, 2005, ISBN 90 5898 076 6
Aangevuld door een syllabus van begeleidende vragen die ondersteuning bieden bij het zelfstandig verwerken van de leerstof.

Studiekosten
maximum 50 euro

Studiebegeleiding
Studenten mogen de lector steeds aanspreken voor, tijdens en na de lessen

Onderwijsvormen
Gastlectoren, video, discussie, gevalsstudies, zelfstandig verwerken en presenteren van leerstof.
Het is aan te raden dat de student de aangekondigde themata voorbereidt vooraleer de les plaatsvindt. Aan de studenten kan gevraagd worden om zelf een stuk theorie naar voor te brengen in de les.
Een deel van de lessen kan in het Engels verlopen.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen.
De vraagvorm zal deels bestaan uit open vragen, waarbij de student inzicht en integratie dient te bewijzen .
De andere vragen zijn een selectie uit de verzameling van begeleidende vragen van de syllabus.

OP-leden
Stefaan De Smet