VERPLEEGKUNDIGE METHODIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 30.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Hoeyberghs
Referentie GCVPKP03A00006
 
Trefwoorden
s 213-sociale structuren, h 750-beeldende kunst-3d-multimedia, h 880-toneel-expressief bewegen

Doelstellingen
Het doel is specifiek psychiatrische verpleegkundige methoden aan te leren die de student in staat stellen professionele therapeutische
gesprekken te voeren. Verder worden aan de hand van het uitwerken van een project in groep kwalificaties geleerd zoals flexibiliteit,
creativiteit, leren van elkaar, leren afspraken maken en nakomen, conflicthantering.

Leerinhoud
- methodisch een begeleidingsgesprek voeren met een cliënt
- deelnemen aan en leiden van een vergadering
- eigen kwaliteiten en valkuilen leren benoemen
- Roos van Leary leren gebruiken en zichzelf hierin kunnen positioneren
- teamwork via het uitwerken van een project

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelenvan het eerste en het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met
het oog op een optimale zorgverlening:
- kan verschillende communicatietechnieken efficiënt toepassen en aanpassen aan de zorgsituatie
- kan explorerende, diagnostische en therapeutische interventies toepassen.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat tot projectmatig werken:
- kan een project zelfstandig uitwerken
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat een professionele relatie uit te bouwen met de cliënt/patiënt:
- heeft een therapeutische houding

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus via cursusdienst

Studiekosten
± € 6,00

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken, kennisvragenlijst.

Onderwijsvormen
Hoorcollege, groepswerk, interactionele gesprekken, practica, begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
De beoordeling gebeurt niet-periodegebonden, via observatie van activiteiten tijdens de practica (50%), en via ingediende rapporten/werkstukken (50%).
De activiteiten tijdens de practica kunnen niet worden hernomen voor een tweede examenperiode; rapporten en werkstukken wel.
Het examencijfer is geen loutere optelling van onderdelen. Zware fouten op een van de leereenheden kunnen leiden tot niet-slagen op het gehele opleidingsonderdeel.
Het opleidingsonderdeel komt niet in aanmerking voor een examencontract: deelname aan de onderwijsactiviteiten is essentieel.

In dit opleidingsonderdeel wordt via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Lieve Hoeyberghs