NEURO-PSYCHIATRIE & FARMACOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 35.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pascal Proot
Referentie GCVPKP03A00002
 
Trefwoorden
psychofarmacologie, neuropathologie, onderzoeksmethoden

Doelstellingen
Neuropathologie en Onderzoeksmethoden
Neurologische en psychiatrische ziektebeelden vertonen soms gelijkaardige symptomen maar zijn van een geheel andere oorsprong. Het is
belangrijk een onderscheid te kunnen maken d.m.v. observatie van symptomen en kennis van onderzoeksmethoden.

Psychofarmacologie
Bewust maken van het belang van de cursus psychofarmacologie voor de psychiatrische verpleegkundige.
De plaats van de psychofarmacologie kunnen aanduiden als aanvulling naast andere therapievormen in de psychiatrische geneeskunde.

Leerinhoud
Neuropathologie en Onderzoeksmethoden
- neuroanatomie
- craniale zenuwen
- ruggenmerg
- ruggenmergsyndromen
- cerebrovasculaire aandoeningen
- degeneratieve aandoeningen
- epilepsie-en convulsieve toestanden
- multipele sclerose
- tumoren van het zenuwstelsel
- niet virale infecties van het centraal zenuwstelsel
- virale infecties van het centraal zenuwstelsel
- hoofdpijn
- schedel-en hersentraumata
- neuromusculaire aandoeningen

Psychofarmacologie
De voornaamste psychofarmacologische groepen worden achtereenvolgens besproken:
- neuroleptica
- tranquillizers
- hypnotica en sedativa
- antidepressiva
- lithiumtherapie
- weckamines of psychostimulantia
- noötropica
- elektroconvulsietherapie

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat aangereikte informatie te verwerken.

Optiespecifieke competenties
- kan signalen en symptomen bij de cliënt herkennen, interpreteren en rapporteren
- kent de werking en de nevenwerking van de belangrijkste psychofarmaca en kan hierover voorlichting geven aan de cliënt

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi via cursusdienst

Studiekosten
5 € per syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
- hoorcolleges
- leergesprekken
- begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
Neuropathologie (50%)
Multiple choice examen of mondeling examen

Onderzoeksmethoden (25%)
Multiple choice examen of mondeling examen

Psychofarmacologie (25%)
Mondeling examen

Studenten die op de afzonderlijke vakken van dit opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de tweede zittijd

OP-leden
Pascal Proot
Gabriël Logghe