WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 5.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 170.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nico De Witte
Referentie GCVPKK03A00018
 
Trefwoorden
afstudeerproject, wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur

Doelstellingen
De student is in staat binnen de gestelde termijn een grondige studie te maken van een thema, relevant voor het hedendaags verpleegkundig
vakgebied en met verpleegkundige focus.

Leerinhoud
Inleiding
Richtlijnen in verband met totstandkoming van het afstudeerproject
Informatiewegen
Afspraken deskundigen - begeleiders
Systematische opbouw van het project

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige wetenschappen en keuze moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Daarenboven moet de student een positief advies krijgen van de opleidingscommissie om zich te kunnen inschrijven voor het olod wetenschappelijk onderzoek en afstudeerproject. De opleidingscommissie zal rekening houden met de studieresultaten van de student in modeltraject 2.

Gebruik tekstverwerkingsprogramma

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor
evidence based nursing care en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur en kan deze gebruiken.
- is in staat vakliteratuur te beoordelen, de essentie uit verschillende publicaties te halen en te verwerken tot een coherente schriftelijke
neerslag. - wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen, kent de meest recente evidentie op
verpleegkundig/maatschappelijk vlak.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen:
- heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren
- kent de wegen hiertoe/kan dit invullen.
De professionele bachelor verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud - is in staat tot helder verwoorden van informatie,
ideeën, problemen en oplossingen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 2.0 EUR
Kost van de syllabus

Studiebegeleiding
Begeleiding door toegewezen promotor

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken
Individuele procesbegeleiding
Projectbegeleiding

Evaluatievorm
de titels van de afstudeerprojecten dienen vooraf goedgekeurd te worden. Voor de keuze van een titel kan men zich baseren op de lijst 'onderwerpen' voorgesteld door de opleiding of kan men zelf een onderwerp ter goedkeuring voorleggen aan de coördinatoren afdtudeerproject. Pas wanneer de student de goedkeuring van zijn onderwerp gekregen heeft, kan het proses aanvangen. om deel te kunnen nemen aan de eerste zittijd, worden de titels ten laatste op 15 november ingediend. Studenten die nadien hun onderwerp indienne, kunnen hun afstudeerproject afwerken in januari van het daaropvolgend academiejaar.

procesevaluatie: het proces van totstandkoming van het eindwerk wordt beoordeeld. Op het eerste mement van de procesevaluatie ondertekent de student de formulieren in het scriptiedossier en overhandigt deze aan de promotor. Eveneens worden door de student opvolgingsverslagen bijgehouden met daarin vooropgestelde doelstellingen, afspraken, evoluties en bijsturingen. Deze opvolgingsverslagen worden samen met het afstudeerproject ingediend. De tijdstippen voor procesevaluatie worden aan het begin van het academiejaar schriftelijk vastgelegd in de bundel met richtlijnen voor het afstudeerproject. De student verbindt er zich toe deze richtlijnen nauwgezet op te volgen.

Productevaluatie: de eindevaluatie gebeurt door het team promotore,, lezers en lectoren. Ze baseert zich op de inhoud, vorm, voorstelling en verdediging van het eindwerk.


Proces: 60 op 200
Product: 90 op 200
Presentatie: 10 op 200
Verdediging: 40 op 200

OP-leden
Toon De Bock
Ilse De Marès