RELATIONELE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 44.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antoon De Bock
Referentie GCVPKK03A00017
 
Trefwoorden
interdisciplinariteit, teamwork, topics

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel komt tegemoet aan een aantal rollen die de beginnende beroepsbeoefenaar moet vervullen met name:
deel van het team, coördinator, begeleider van de patiënt.

Leerinhoud
Interdisciplinaire samenwerking
Studenten doorlopen 2 leereenheden:
• In leereenheid 1 (2 SP)
o verkent men de bevoegdheden, competenties, werkdomeinen, werksettings en samenwerkingsmogelijkheden van andere gezondheidswerkers, alsook voorwaarden en criteria voor interdisciplinair overleg en samenwerken
o leert men interdisciplinaire zorgplannen in team uit te werken en te evalueren, en interdisciplinair overleg te voeren en te evalueren
• In leereenheid 2 (1 SP) kan men zich verdiepen in specifieke interdisciplinaire thema’s.
Het opleidingsonderdeel loopt in het eerste semester. De onderwijsactiviteiten van de interdisciplinaire teamsessies vinden plaats op maandagen en dinsdagen. Studenten dienen aanwezig te zijn volgens de teamgroepen waarin ze zijn ingedeeld. Daarbuiten worden enkele disciplinespecifieke hoor- en werkcolleges georganiseerd (ter voorbereiding en ter reflectie op disciplinespecifieke aspecten en bij verdiepingsopdrachten vanuit de opleiding) volgens het lessenrooster van de eigen opleiding.

A. interdisciplinaire teamsessies, begeleid door een T-begeleider: max. 15u practica
De tussensessies: hiervoor worden de studenten opgedeeld in kleinere teams A en B (telkens 12 tot 15 personen)

B. Disciplinespecifieke sessies (met D-begeleider): max. 10u hoor- en werkcolleges
1) vóór 13 oktober voorbereiding van studenten binnen de opleiding: inleiding op de werkwijze, instapzelfevaluatie en disciplinespecifieke voorbereiding op de situatieschetsen en casussen (2 lestijden hoor- en werkcollege).
2) in de eerste helft van oktober (of samen met de eerste sessie): toelichting en voorbeelden bij (individuele en groepsgerichte) verdiepingsopdrachten (1 lestijd hoorcollege)
3) in de tweede helft van december: presentatie en discussie van groepsgerichte verdiepingsopdrachten (2 lestijden hoor- en werkcollege)

Een werkboek wordt ter beschikking gesteld (ong, 60 blz.) aan de normale cursusprijs. Ondersteunende documenten zijn op de website www.interdis.be (kosteloos) downloadbaar. Bijkomende disciplinespecifieke documenten worden per opleiding verdeeld.
10u hoorcolleges, 15u practica, 90u studieomvang (incl. individuele begeleiding, feedback en examinering). Er worden individuele en groepstaken opgegeven, die in zelfstudietijd uit te werken zijn.
De studenten worden van bij het begin ingedeeld in interdisciplinaire teams met studenten uit verschillende opleidingen, onder begeleiding van een teamcoach van de interdisciplinaire onderwijsgroep. In deze practica worden vaardigheden en werkmethoden in kleine groep toegepast op en via praktijksituaties (cases). Planning, overleg en communicatie zijn belangrijke aandachtspunten.
De onderwijsactiviteiten vinden plaats op campussen van de samenwerkende instellingen. Studenten dienen zich mogelijk enkele malen te verplaatsen naar een campus buiten Gent of de stad waar ze normaal verblijven. De planning van de ID-sessies wordt met de T-begeleider bij de eerste sessie vastgelegd.
Studenten worden ook gedeeltelijk individueel begeleid via consult- en coachinggesprekken en via feedback op zelfevaluatietoetsen (naargelang individuele behoefte). .

Teamwork
- Inoefenen van elementaire en specifieke sociale vaardigheden
- Teamwork
- Conflicthantering
- Vergadertechnieken

Actuele Topics
Recente/actuele topic(s), door bezoek of spreker toegelicht.


Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen psycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en management moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Interdisciplinaire samenwerking
De student moet 2 opleidingsjaren van een opleiding in het studiegebied gezondheidszorg, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, farmaceutische wetenschappen of sociaal werk succesvol gevolgd hebben. Indien een student niet geslaagd is in het tweede opleidingsjaar, dan bepaalt de begeleider uit de opleiding of de student de noodzakelijke startcompetenties heeft verworven. Vanuit elke opleiding wordt daarom aangegeven welke opleidingsonderdelen noodzakelijk succesvol doorlopen moeten zijn.
Met name moet de student over de volgende startcompetenties beschikken:
• Actief luisteren en overleggen in kleine groep
• Eigen mening duidelijk en genuanceerd formuleren
• Rapporteren (schriftelijk verslag opmaken) van een actie of een overleg
• Behandelmogelijkheden van de eigen discipline inschatten bij een hulpvraag of pathologie
• Redeneren over behandeling en zorg vanuit een bede (biopsychosociale) visie op gezondheid
• Een zorg- en handelplan vanuit de eigen discipline opstellen
• Zorg- en behandeldoelen formuleren zodat ze goed op te volgen en te beoordelen zijn

Het is nodig dat de student binnen zijn opleiding klinische praktijk (stage) heeft doorlopen, of dit volgt tijdens de looptijd van het onderdeel, aangezien reflectie op klinische praktijk een belangrijk aspect is bij het leerproces rond interdisciplinair samenwerken.
Het is ook aangewezen, maar niet noodzakelijk, dat studenten ervaring hebben met groepswerk, rollenspel en casusgebaseerd werken als werkvorm binnen hun eigen discipline.

Teamwork
Elementaire sociale vaardigheden V1

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Interdisciplinaire samenwerking
De professionele bachelor is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren.

Teamwork
De professionele bachelor kan meewerken aan de vorming en training van studenten en collega’s (niveau 2: kan toepassen).

Algemene competenties
De professionele bachelor bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud.
- is in staat tot helder verwoorden van informatie, ideeën, problemen oplossingen.
De professionele bachelor is in staat om teamgericht te denken en te werken, zowel intra- als interdisciplinair:
- is in staat tot efficiënt samenwerken en correct verwijzen via inzicht in de competenties, bevoegdheden en beperkingen, doelgroepen en
werkmethoden van de verschillende gezondheidswerkers.
- kan goed communiceren en overleggen in een interdisciplinair team, met oog voor de inbreng van anderen en gericht op groepsrendement.
- kan een interdisciplinair zorgplan opstellen en hierover goed communiceren met collega’s en andere gezondheidswerkers.
- kan interdisciplinaire communicatie, besluitvorming en zorgplanning evalueren op doelmatigheid.
- kan problemen bij interdisciplinair werken anticiperen, identificeren en remediëren.
De professionele bachelor bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud
- is in staat tot helder verwoorden van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.

Specifieke competenties
Interdisciplinaire samenwerking
De doelen richten zich op de eindcompetentie: zich in een interdisciplinaire context (bijv. binnen een multidisciplinair team) vanuit zijn eigen discipline adequaat profileren en efficiënt samenwerken.
Gezamenlijke leereenheid (leertraject) van 2 SP:
• Efficiënt samenwerken en correct verwijzen via inzicht in de competenties, bevoegdheden en beperkingen, doelgroepen en werkmethoden van verschillende gezondheidswerkers
• Goed communiceren en overleggen in een interdisciplinair team, met oog voor inbreng van anderen en gericht op groepsrendement.
• Een interdisciplinair zorgplan opstellen en hierover goed communiceren met collega’s en andere gezondheidswerkers.
• Interdisciplinaire communicatie, besluitvorming en zorgplanning evalueren op doelmatigheid.
• Problemen bij interdisciplinair werken anticiperen, identificeren en remediëren.
Mogelijke differentiatiedoelen bij de verdiepende leereenheid van 1 SP (sommige zijn voorbehouden voor masterniveau):
• Specifieke multidisciplinaire zorgthema’s analyseren op mogelijke problemen
• Beleidsaspecten en werkwijzen i.v.m. interdisciplinair samenwerken evalueren
• Multidisciplinaire aspecten van gezondheidszorg evalueren op het vlak van kwaliteitszorg
• Klinische zorgpaden evalueren i.v.m. interdisciplinair samenwerken
• Coördinatie van zorg organiseren in overleg met verschillende disciplines
• Principes en methoden van kwaliteitszorg toepassen op zorgcoördinatie en zorgverlening

Bij het gezamenlijk leertraject worden de studenten vooral beoordeeld op de onderstaande specifieke beoordelingscriteria:
verantwoorde zorgdoelen formuleren die kunnen worden opgenomen in een interdisciplinair zorgplan
goed inschatten wat een andere gezondheidswerker aan het probleem van de patiënt kan verhelpen
op een constructieve manier samenwerken met collega’s aan het opstellen van zorgdoelen voor patiënten
essentiële/relevante onderzoeksgegevens en klinische gegevens selecteren en ordenen
effectvol gebruik maken van het (bestaande) voorzieningensysteem bij planning en bij rapportages
in overlegsituaties met meerdere collega’s duidelijk en genuanceerd zijn eigen analyse aanbrengen
correct informeren van collega’s en andere betrokkenen en zorgverstrekkers
spontaan een beroep doen op de juiste collega’s van andere disciplines waar nodig/gewenst
overleg met andere gezondheidswerkers en het rendement hiervan stimuleren en bevorderen
inbreng van anderen in het interdisciplinair overleg stimuleren en benutten
bruikbare feedback geven aan anderen
op heldere manier eigen ideeën verwoorden aan een andere collega en verheldering vragen wanneer nodig
relevante behandelgegevens gestructureerd en correct rapporteren
enkel/vooral doordachte en relevante informatie meedelen aan collega’s en zorgverstrekkers
bij verslaggeving begrijpelijk verwoorden of verduidelijken van beroepsspecifieke terminologie
correct schriftelijk en mondeling taalgebruik hanteren
flexibel en adequaat communiceren ter zake
gerichtheid op reflecteren op en bijsturen van de eigen communicatie
actief leersituaties opzoeken en gebruiken om de eigen competentie te verbreden of te verdiepen
onduidelijkheden of informatietekorten bevragen
gerichte feedback vragen aan anderen
gericht omgaan met feedback op het eigen gedrag en de eigen resultaten
zichzelf in vraag durven stellen en eigen ideeën relativeren
meningen en beweringen voldoende kritisch benaderen en beoordelen
respect tonen voor de eigenheid van de andere disciplines en andere teamleden
tact en voorzichtigheid in omgang en in het trekken/formuleren van conclusies en adviezen
bij persoonlijke contacten op een open en positieve wijze over andere disciplines praten
actiegericht problemen aanpakken of vermijden
opdrachten tijdig en kwaliteitsvol afwerken
afspraken nakomen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een werkboek wordt ter beschikking gesteld (ong, 60 blz.) aan de normale cursusprijs. Ondersteunende documenten zijn op de website www.interdis.be (kosteloos) downloadbaar. Bijkomende disciplinespecifieke documenten worden per opleiding verdeeld.

Studiekosten
Interdisciplinaire samenwerking
Verplaatsingen naar de vergaderingen

Teamwork
Verplaatsing + verblijfskosten (ongeveer 50 €)

Actuele Topics
Indien er een bezoek wordt gekoppeld aan de lessen: kosten verplaatsing + bezoek

Studiebegeleiding
Interdisciplinaire samenwerking
10u hoorcolleges, 15u practica, 90u studieomvang (incl. individuele begeleiding, feedback en examinering). Er worden individuele en groepstaken opgegeven, die in zelfstudietijd uit te werken zijn.
De studenten worden van bij het begin ingedeeld in interdisciplinaire teams met studenten uit verschillende opleidingen, onder begeleiding van een teamcoach van de interdisciplinaire onderwijsgroep. In deze practica worden vaardigheden en werkmethoden in kleine groep toegepast op en via praktijksituaties (cases). Planning, overleg en communicatie zijn belangrijke aandachtspunten.
De onderwijsactiviteiten vinden plaats op campussen van de samenwerkende instellingen. Studenten dienen zich mogelijk enkele malen te verplaatsen naar een campus buiten Gent of de stad waar ze normaal verblijven. De planning van de ID-sessies wordt met de T-begeleider bij de eerste sessie vastgelegd.
Studenten worden ook gedeeltelijk individueel begeleid via consult- en coachinggesprekken en via feedback op zelfevaluatietoetsen (naargelang individuele behoefte).

Teamwork en Actuele Topics
Op vraag van de student

Onderwijsvormen
Interdisciplinaire samenwerking
Er worden individuele en groepstaken opgegeven, die in zelfstudietijd uit te werken zijn. De omvang van deze taken wordt geschat op 30 uren. Het overige aandeel aan zelfstudie bedraagt 30 uren (incl. feedback, individuele begeleiding en examinering).
De onderwijsactiviteiten vinden plaats op campus Heymans (UZ Gent) en/of leslokalen van partnerinstellingen uit de Associatie UGent. Studenten dienen zich mogelijk enkele malen te verplaatsen naar een campus buiten Gent of de stad waar ze normaal verblijven. Hoorcolleges kunnen plaatsvinden o.v.v. een studiedag. Practica (interdisciplinaire teamvergaderingen) worden gehouden op de verschillende campussen van de verschillende onderwijsinstellingen.

Teamwork
Interactieve oefeningen (3-daagse training sociale- en communicatieve vaardigheden op locatie)

Actuele Topics
Bezoek of spreker

Evaluatievorm
Interdisciplinaire samenwerking (40%)
Evaluatie: De beoordeling gebeurt volledig niet-periodegebonden met permanente evaluatie, via observatie van activiteiten tijdens de practica, en via de ingediende rapporten en werkstukken. De activiteiten tijdens de practica (teamsessies) kunnen niet op identieke manier worden hernomen voor een tweede examenperiode; rapporten en werkstukken kunnen wel hernomen worden, en alternatieve opdrachten kunnen worden ingelast om de leerdoelen te evalueren.
De beoordeling gebeurt competentiegericht; het examencijfer is geen loutere optelling van onderdelen. Zware fouten op een van de leereenheden kunnen leiden tot niet-slagen op het gehele opleidingsonderdeel. Indien een student op een van beide leereenheden een score behaalt beneden 7/20, dan kan de totaalscore voor het opleidingsonderdeel max. 9/20 bedragen. Er worden geen automatische deeloverdrachten van (deel)scores voorzien. Het opleidingsonderdeel komt niet in aanmerking voor een examencontract: deelname aan de onderwijsactiviteiten is essentieel.

Teamwork (40%)
Permanente evaluatie tijdens de 3-daagse training en een paper (kritische reflectie).
Tweede zittijd/ gewettigde afwezigheid: paper met duidelijke richtlijnen en kritische reflectie

Actuele Topics (20%)
paper

Studenten die voor één van de vakken minstens 10 op 20 behalen in de 1e zittijd, zijn niet verplicht over dat vak opnieuw examen af te leggen in de 2e zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Toon De Bock
Marc Dhaeze
Ann Masson
(praktijk)lector verpleegkunde

Lieve Hoeyberghs
Ilse De Marés
Els Cooreman
Karel Traen