PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Sofie Goemanne
Referentie GCVPKK03A00016
 
Trefwoorden
s262-ontwikkelingspsychologie, b650-kinderpsychiatrie, s270-pedagogiek, klinische psychologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de professionele bachelor verpleegkunde inzicht te verschaffen in de normale ontwikkeling van het kind,
in normaal en afwijkend gedrag en de pedagogisch verantwoorde benadering daarbij.

Leerinhoud
Ontwikkelingspsychologie:
Thematische opbouw:
- principes en opvattingen over de psychische ontwikkeling van de mens
- opvattingen in het kader van de discussie ‘nature – nurture’
- domeinen van de psychische ontwikkeling van de mens (identiteitsontwikkeling, sociale ontwikkeling, ontwikkeling van het leren en het
geheugen, morele ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling)

Kinderpsychiatrie:
Thematische opbouw:
Een overzicht van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij kinderen met hun oorzaak, verloop, behandeling en prognose.
Psychische problemen bij het lichamelijk ziek kind ( regressie, angst, agressie, apathie, fobische reacties, ...).

Pedagogie:
Thematische opbouw:
-pedagogische zorg in het ziekenhuis en het uitwerken van een eerstegraadsstrategie in een ziekenhuis
-spelbegeleiding in het ziekenhuis
-hechting bij opname door ouderparticipatie
-opvoedingsondersteuning tot -hulp binnen Kind & Gezin
-risico- en protectieve factoren in opvoedingssituaties
-werken aan positief ouderschap
-opvoeding van kinderen met een chronische ziekte


Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen psycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en mangement, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE EINDCOMPETENTIES
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.
- heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan.

Ontwikkelingspsychologie en Pedagogie
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt.

ALGEMENE EINDCOMPETENTIES
De professionele bachelor bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken:
- is in staat aangereikte informatie te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Kinderpsychiatrie
Slides.
Handboek: ‘Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen’, J. Rigter, Coutinho, 2002

Studiekosten
ongeveer 50 euro

Studiebegeleiding
Op afspraak

Onderwijsvormen
Doceren met interactie, onderwijsleergesprekken, casusmateriaal en video, zelfstudie.

Evaluatievorm
Ontwikkelingspsychologie (33%)
Schriftelijk examen

Kinderpsychiatrie (33%)
Schriftelijk examen

Pedagogie (33%)
Schriftelijk examen

Studenten die op het deel (vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd.
Voor dit opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Paul Philips
Lieve De Vos
Anne-Sofie Goemanne