RECHT EN ETHIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Martini
Referentie GCVPKK03A00015
 
Trefwoorden
Sociale wetenschappen, moraal, ethiek, levensbeschouwing

Doelstellingen
Jeugdrecht en wetgeving
De cursus verschaft de nodige inzichten om onze sterk juridisch onderbouwde maatschappij te begrijpen m.b.t. jeugdwetgeving.

Ethiek
Gezien de sterk evoluerende juridische en ethische impact binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat pediatrische verpleegkundigen:
- op de hoogte zijn van de regelgeving met betrekking tot aansprakelijkheid
- ethisch bewustzijn ontwikkelen en een gefundeerde visie kunnen bespreekbaar stellen binnen een multidisciplinair team.

Leerinhoud
Jeugdrecht en wetgeving
In een kort eerste gedeelte maakt de student kennis met een inleiding tot het recht en jeugdrecht.
In een tweede gedeelte worden de beschermingsmaatregelen in het burgerlijk recht behandeld en komen afstamming, adoptie, huwelijk,
ouderlijke plichten en gezag aan bod alsmede het statuut van de minderjarige en de voogdij.
In een derde gedeelte dat de hoofdzaak uitmaakt van de cursus komt de jeugdbescherming aan bod, de krachtlijnen van de gerechtelijke en
de buitengerechtelijke jeugdbijstand en de rol van de diverse instellingen en van de jeugdrechtbank.

Ethiek
- normatieve ethiek
- actuele thema's: de aandachtspunten kunnen o.a. zijn relatie tussen techniek en ethiek, abortus, levensbeëindiging.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen psycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en management, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke eindcompetenties:
Jeugdrecht en Wetgeving en Ethiek :
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het juridisch, ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening.
De professionele bachelor beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep:
- kent de impact van zijn eigen inbreng.

Algemene competenties:
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken:
- is in staat aangereikte informatie te verwerken
- is in staat zelf informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Jeugdrecht en wetgeving
- syllabus
- wetboek jeugdwetgeving
- teksten uit tijdschriften
- informatie van websites
- video's

Ethiek
- syllabus en aanvullende teksten


Studiekosten
Totaalprijs : 8 EUR

Studiebegeleiding
Monitoraat op afspraak

Onderwijsvormen
Jeugdrecht en wetgeving
- Leergesprekken met actief gebruik van de wetteksten
- Actief verzamelen van informatie door de studenten

Ethiek
- doceren met interactie
- toepassingen via situatieschetsen

Evaluatievorm
Jeugdrecht en wetgeving (50%)
Mondeling examen

Ethiek (50%)
Schriftelijk examen met open vragen

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is. Zittijdoverdracht is mogelijk.

OP-leden
Stijn Martini
Kristof Uvijn