GVO EN MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marc Dhaeze
Referentie GCVPKK03A00014
 
Trefwoorden
economie, volksgezondheid, gezondheidsvoorlichting

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel komt tegemoet aan de rol van verpleegkundige als educator en verleent kennis en inzicht in het functioneren van het Belgische gezondheidszorgsysteem.

Leerinhoud
Gezondheidseconomie:
- Basisprincipes van de gezondheidseconomie
- Productie van gezondheid
- Gezondheidszorgsystemen en marktmodellen in de gezondheidszorg
- Consumptie van gezondheidszorg
- Beheer van de uitgaven in de gezondheidszorg
- Financiering van de Belgische gezondheidszorg

GVO en patiëntenvoorlichting:
In de cursus worden de concepten en de begrippen van de patiëntenvoorlichting uitgelegd en verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Er
worden theorieën en modellen voor de planning van interventies aangereikt.
De student maakt kennis met de verschillende begrippen met betrekking tot patiëntenvoorlichting, de taak van de verpleegkundige binnen de
patiëntenvoorlichting en de maatschappelijke context.
De fundamenten van de patiëntenvoorlichting worden besproken en toegepast op concrete situaties.
Er worden een aantal belangrijkste planningsmodellen van patiëntenvoorlichting aangereikt en uitgewerkt.

Begincompetenties
Gezondheidseconomie:
- Minorkennis van de economie

Voor de opleidingsonderdelen psycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en management, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
Gezondheidseconomie:
De professionele bachelor heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft kennis van structuur, organisatie en financiering van gezondheids- en welzijnszorg.

GVO en patiëntenvoorlichting:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te informeren en te adviseren op het vlak van preventie:
- bevordert en ondersteunt de gezondheid, het welzijn en het comfort van individuen en groepen
- is in staat educatie te geven aan cliënt/patiënt, familie en groepen
- kan GVO-projecten organiseren, begeleiden en evalueren.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep:
- heeft inzicht in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg (niveau 3).
- maakt efficiënt gebruik van de beschikbare middelen
- kent de impakt van zijn eigen inbreng.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi
GVO : syllabus + powerpointpresentatie

Studiekosten
15.0 EUR

Studiebegeleiding
Op aanvraag.

Onderwijsvormen
Gezondheidseconomie:
- Doceermethode
- Discussie
- Powerpointpresentatie

GVO en patiëntenvoorlichting:
- Leer- en onderwijsgesprekken
- Doceren
- Groepsgesprekken
- Discussie
- Oefeningen

Evaluatievorm
Gezondheidseconomie (50%):
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

GVO en patiëntenvoorlichting (50%):
Schriftelijk examen waarbij vragen gesteld worden uit de verschillende delen van de syllabus.
3 vragen met telkens verschillende deelvragen, elke vraag op 10 punten.
Bij ten minste 1 vraag zal gevraagd worden de theorie toe te passen op een concrete situatie.

Studenten die op een vak van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Marc Dhaeze
Toon De Bock