PEDIATRISCHE PATHOLOGIE EN BEHANDELING 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 28.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jan Vandewynckele
Referentie GCVPKK03A00012
 
Trefwoorden
B660 pediatrie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel focust voornamelijk op de interne pathologie en de verpleegkundige aspecten. Voor de verpleegkundige is, naast het
aanleren van verpleegkundige technieken, ook een theoretische kennis van de ziekteleer nodig om deze technieken met inzicht te kunnen
toepassen. Deze theoretische kennis moet bijdragen tot beter verpleegkundig nadenken en handelen.

In de algemene pediatrische ziekteleer betreft dit het verkrijgen van een theoretische basiskennis van de interne pathologie bij het kind, met
uitsluiting neonatologie, congenitale aandoeningen en kwaadaardige aandoeningen.

Leerinhoud
Algemene pediatrische pathologie waarbij wordt besproken: de etiologie, de epidemiologie, de pathogenese, de fysiopathologie en
anatomopathologie, de symptomatologie, de diagnostiek en het technisch onderzoek, de therapie en de prognose van ziektebeelden bij
kinderen.
Verpleegkundige aspecten bij kinderen met een algemene pediatrische pathologie.

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat de aangereikte informatie te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
'Zieke kinderen, een handboek voor ouders en paramedici'
Academia Press 2009
Standaard ISBN
Syllabi

Studiekosten
kosten van het boek (verplicht aan te kopen)
syllabi

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot individuele gesprekken voor of na de lessen, mogelijkheid vragen te stellen via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met audiovisuele ondersteuning.
Voorstellen en bespreken van klinische casus met aandacht voor de verpleegkundige aspecten.
Power-point presentatie van de lessen.

Evaluatievorm
Pediatrische pathologie en behandeling (70%)
Schriftelijk examen

Pediatrische verpleegkunde (30%)
Schriftelijk examen

Studenten die voor één van beide deelbeoordelingen minimum 10/20 behaalden zijn niet verplicht deel te nemen aan de tweede examenzittijd voor het betreffende vak.

Voor pediatrische verpleegkunde worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
E. Cooreman
Dr. Vandewynckele