MEDISCH-VERPLEEGKUNDIGE BENADERING VAN HET KIND MET ONCOLOGISCHE AANDOENINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ilse De Mares
Referentie GCVPKK03A00011
 
Trefwoorden
oncologie

Doelstellingen
Hoewel kanker bij kinderen relatief zeldzaam is, dient de student kinderverpleegkunde een beeld te hebben van deze ernstige pathologie, de
impact ervan op het gezin en de verpleegkundige aspecten eraan verbonden.

Leerinhoud
Oncologie
Bespreking van de meest voorkomende oncologische aandoeningen: leukemieën, Hodgkin- en non-Hodgkinlymfomen, hersentumoren,
neuroblastoom, nefroblastoom, bottumoren, ...

Oncologische verpleegkunde
- verpleegkundige diagnosen en interventies bij kinderen met kanker
- verpleegkundige aandachtspunten bij kinderen behandeld met chemotherapie
- verpleegkundige aandachtspunten bij hematologische stamceltransplantatie
- psychische opvang en begeleiding: opdracht voor het ganse team en specifieke invulling door de verpleegkundige

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkunde theorie en bijzondere verpleegkunde moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Oncologische verpleegkunde
De professionele bachelor verpleegkunde bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met
het oog op een optimale zorgverlening:
- beheerst de nodige achtergrondkennis m.b.t. de zorgtechniek.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat de aangereikte informatie te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus

Studiekosten
globaal: 5 €

Studiebegeleiding
Op aanvraag.

Onderwijsvormen
- doceermethode
- dialectische methode: leergesprek op basis van praktijkervaringen
- gebruik van casussen
- video

Evaluatievorm
Oncologie (50%)
Schriftelijk examen

Oncologische verpleegkunde (50%)
Schriftelijk examen

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Prof. Dr Y. Benoit
I. De Marès