PRACTICA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 522.0
Totale studietijd [D] 600.0
Studiepunten [E] 20
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Simone Dumoulin
Referentie GCVPKK03A00009
 
Trefwoorden
stage

Doelstellingen
Stage stelt studenten in staat de theorie in de praktijk om te zetten en daarmee de vooropgestelde competenties verder te ontwikkelen.

Leerinhoud
Mogelijke stageplaatsen:
- algemene pediatrie
- materniteit
- neonatologie
- Kind & Gezin
- Paediatric Intensive Care Unit (PICU)
- Paediatric Intensive Midcare Unit (PIMCU)
- pediatrische hematologische oncologische dienst
- Koester
- Short Stay Unit

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden, stage 2 en stage 3 moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Daarenboven kan de student voor het olod practica inschrijven indien de opleidingscommissie een positief advies geeft. De opleidingscommissie zal rekening houden met deresultaten van de student in modeltraject 2.

Inschrijven voor het olod practica kan enkel bij aanvang van het academiejaar. De student heeft niet de mogelijkheid om in te schrijven voor dit olod na het eerste semester. De student beheerst de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) in die mate dat hij/zij in staat is opdrachten van de arts en uitingen van de patiënt correct te interpreteren en hierop met de juiste verpleeginterventies te reageren.Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/ patiënt:
- heeft een therapeutische houding
- is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/ patiënt.
De professionele bachelor verpleegkunde heeft een eigen visie op het beroep:
- kan de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen (methodisch handelen) in overlag met
cliënt/ patiënt, familie, mantelzorg en andere gezondheidswerkers.
- kan complexe zorgsituatie in de beroepspraktijk definiëren en analyseren.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is creatief in de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de
beschikbare tijd:
- kan op een creatieve manier taken aanpakken.
- kan efficiënt taken uitvoeren
- hanteert de basisprincipes van timemanagement.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een volwaardig uitgerust skillslab met ziekenhuismaterieel staat permanent ter beschikking van de studenten.

Studiekosten
Twee, liefst drie witte broekpakjes. Kostprijs: ± 50,00 € / stuk

Studiebegeleiding
De concrete invulling van de stages is terug te vinden in de stagegids die bij de aanvang van de stageperiode aan de student wordt overhandigd.

Week voor de aanvang van de stage dient de student:
- zich te informeren en verplichte lectuur door te nemen over betreffende stageplaats
- de (geziene) leerstof i.f.v. de stageplaats door te nemen
- gerichte stagedoelstellingen op te maken
- deze doelstellingen voor te leggen en te bespreken met de praktijklector.

Gedurende de stageperiode krijgt de student:
- regelmatige begeleiding door een praktijklector
- bijkomende begeleiding door een stagementor van de stageplaats.

Administratief zal de student:
- kennis nemen van het stagegids
- de stagekalender invullen
- de feedbackfiche laten invullen
- het stageverslag opmaken.

Onderwijsvormen
Klinische oefeningen
Technische vaardigheden worden gedemonstreerd in de klas en worden daarna zelfstandig ingeoefend door de student.

Skillslab
Om optimale technische vaardigheid te ontwikkelen zijn inoefenmogelijkheden onder toezicht voorzien in het skillslab. Deze
inoefenmogelijkheden maken deel uit van het klinisch onderwijs (cf. curriculum).
De oefensessies kunnen enerzijds gebeuren onder begeleiding van een praktijklector. Anderzijds kan de student ook naar wens individueel
inoefenen. Iedere inoefening gebeurt steeds na schriftelijke afspraak; eens deze vastgelegd dient men zich hieraan te houden.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: 60%
Elke stagebegeleider geeft na iedere stage een richtcijfer gebaseerd op de feedbackfiches, het evaluatieformulier van de dienst en de eigen bevindingen.
De richtcijfers vormen de basis voor de permanente evaluatie die leiden tot een eindcijfer dat in onderling overleg tussen de respectievelijke stagebegeleiders bepaald wordt op het einde van het academiejaar.
De wegingcoëfficiënt bedraagt 70% voor de stages en 30% voor het stageboek.
Verslagen van didactische bezoeken of voordrachten kunnen het eindcijfer positief of negatief beïnvloeden.

Indien de student één van de vereiste stagedocumenten niet indient, krijgt hij/zij ‘A’ (afwezig) voor dit opleidingsonderdeel (cf. het stagereglement)

Geïntegreerde praktijkproef: 40%
Deze praktijkproef gebeurt in de vierde of vijfde stageperiode op de dienst waar de student stage loopt/liep.
Bij een cijfer van 7 of minder op 20 op ‘stage’ of op ‘stageboek’, kan er afgeweken worden van de rekenkundige berekening voor de eindquotatie van het opleidingsonderdeel.
Het departementshoofd van de onderwijsinstelling kan op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider de stageovereenkomst opschorten wanneer de stage inefficiënt of onnuttig is (art.7 van het stagereglement).

OP-leden
I. De Marès
C. Van Rompaey
E. Verstraete
E. Cooreman