KRITIEKE INTERVENTIES
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Cooreman
Referentie GCVPKK03A00002
 
Trefwoorden
intensieve zorg, operatiezorg, urgentiepathologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel komt tegemoet aan de theoretische inzichten die een beginnend beroepsbeoefenaar moet verwerven om te kunnen
functioneren op een kritieke dienst (IZ, Spoed, OK).

Leerinhoud
Intensieve zorg
De intensieve verpleegkundige zorg:
- bij kinderen met circulatiestoornissen
- bij kinderen met respiratoire stoornissen
- bij kinderen met problemen ter hoogte van het centraal zenuwstelsel.

Operatiezorg
Theorie:
- het operatiecomplex
- het operatieteam
- het instrumentarium
- het operatielinnen
- sterilisatie in het operatiekwartier
- verpleegkundige taken in het operatiekwartier
- algemene beschouwingen omtrent kinderchirurgie
- pre-operatieve voorbereiding van het kind
- enkele peroperatieve aandachtspunten bij kinderen
- anesthesie.

Praktijk:
- chirurgisch wassen van de handen
- sluiten van de steriele operatiejas
- opdekken van een tafel met steriel operatielinnen
- aanbieden van steriel materiaal
- instrumentenleer
- positioneren van een patiëntje op de operatietafel.

Urgentiepathologie
- pathofysiologie en interventies van diverse pediatrische urgenties

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.
De professionele bachelor bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een
optimale zorgverlening:
- beheerst de nodige achtergrondkennis wordt beheerst m.b.t. de zorgtechniek.

Algemene competenties:
De professionele bachelor bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie de aangereikte informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat aangereikte informatie te verwerken nl. is in staat informatie te reproduceren, is in staat informatie in eigen woorden weer te
geven, kan hoofd- van bijzaken onderscheiden en kan zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Syllabus skills

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR

Studiebegeleiding
Op aanvraag.

Onderwijsvormen
Doceren, klasgesprek, leergesprek, skills
Media: video, powerpoint, gespecialiseerde literatuur

Evaluatievorm
Intensieve zorg (40%)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Operatiezorg (20%)
Schriftelijk examen

Urgentiepathologie (40%)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Studenten die op een vak van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in de eerste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de tweede zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattitudes ontwikkeld, daarom is een examencontract niet mogelijk.

OP-leden
Els Cooreman
Els Verstraete
Dr. Verrijckt