MEDISCH-VERPLEEGKUNDIGE BENADERING VAN DE NEONAAT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 60.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ilse De Mares
Referentie GCVPKK03A00001
 
Trefwoorden
neonatologie, genetica, fertiliteit

Doelstellingen
Het belang van medisch begeleide bevruchting en de prevalentie van bedreigde pasgeborenen neemt toe. Dit opleidingsonderdeel geeft de
student inzicht in de medisch-verpleegkundige problematiek van deze steeds groeiende subgroep binnen de kinderverpleegkunde.

Leerinhoud
Neonatologie
- perinatale epidemiologie na 2000
- metabole problemen
- thermoregulatie
- cardiale problemen bij de pasgeborene - hematologische problemen bij de pasgeborene
- neonatale icterus
- vocht
- neonatale farmacotherapie en pijn bij de pasgeborene als model
- respiratoire problemen bij de pasgeborene
- neonatale gastro-enterologie
- congenitale infecties
- opname in NICU
- congenitale malformaties
- neurologische problemen bij de pasgeborene
- haemodynamiek bij de ernstig zieke neonaat
- pathofysiologische toestanden bij neonati
- ouderparticipatie
- perinatale ethiek en stervensbegeleiding

Neonatologische verpleegkunde
- overgang van het intra- naar het extra-uteriene leven
- de preterme zuigeling
- het dysmature kind
- het serotiene kind
- de verzorging van de prematuur met een laag geboortegewicht
- de enterale voeding van de prematuur
- de parenterale voeding
- verpleegkundige zorg bij de neonaat met ademhalingsproblemen
- onderzoeken bij de neonaat uitgevoerd door de verpleegkundige
- mediche-ethische besluitvorming bij levensverkortend handelen binnen de neonatologie

Genetica
- chromosomen en chromosomale aandoeningen
- genen en monogenische aandoeningen
- multifactoriële aandoeningen
- mitochondriale andoeningen
- genomische inprenting
- dysmorfologie
- genetische adviesverstrekking en prenataal onderzoek

Fertiliteit
- in vitro fertilisatie
- intracytoplasmatische sperma injectie
- eicel- en zaadceldonatie
- cryopreservatie

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkunde theorie en bijzondere verpleegkunde moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.


Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerken en verwerven:
- is in staat aangereikte informatie te verwerken.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.
- heeft inzicht in verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier ook constructief mee omgaan.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 12.0 EUR

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Doceren, klasgesprek, leergesprek
Media: video, gespecialiseerde literatuur

Evaluatievorm
partim Neonatologie (50%)+ Verpleging van de neonaat (25%)
Mondeling met schriftelijke voorbereiding

partim Genetica (12,5%) en fertiliteit (12,5%)
Schriftelijk examen

Studenten die op een partim van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de eerste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de tweede zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract onmogelijk is.

OP-leden
Neonatologie
Prof. Van Haesebrouck

Verpleging van de neonaat
I. De Marès

Genetica en Fertiliteit
Dr Mortier / I. De Marès