WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN AFSTUDEERPROJECT - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 250.0
Totale studietijd [D] 300.0
Studiepunten [E] 12
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Verstraete
Referentie GCVPKG03A00028
 
Trefwoorden
afstudeerproject, wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur

Doelstellingen
De student is in staat binnen de gestelde termijn een grondige studie te maken van een thema, relevant voor het hedendaags verpleegkundig vakgebied en met verpleegkundige focus.

Leerinhoud
Inleiding
Richtlijnen in verband met totstandkoming van het afstudeerproject
Informatiewegen
Afspraken deskundigen - begeleiders
Systematische opbouw van het project


Begincompetenties
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
Gebruik tekstverwerkingsprogramma
Onderzoek en statistiek

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor evidence based nursing care en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur en kan deze gebruiken.
- is in staat vakliteratuur te beoordelen, de essentie uit verschillende publicaties te halen en te verwerken tot een coherente schriftelijke neerslag.
- wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen, kent de meest recente evidentie op verpleegkundig/maatschappelijk vlak.
Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen:
- heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren en kent de wegen hiertoe/kan dit invullen.
De professionele bachelor verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud en is in staat tot helder verwoorden van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 2.0 EUR Kost van de syllabus

Studiebegeleiding
Begeleiding door toegewezen promotor

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken
Individuele procesbegeleiding
Projectbegeleiding

Evaluatievorm
Procesevaluatie: het proces van totstandkoming van het eindwerk wordt beoordeeld.
Hiertoe worden zowel door de student als door de individuele promotor opvolgingsverslagen bijgehouden omtrent de vooropgestelde doelstellingen, zodat afspraken en evoluties genoteerd kunnen worden en bijsturingen bijgehouden. De tijdstippen voor procesevaluatie worden aan het begin van elke zittijd schriftelijk vastgelegd.
Productevaluatie: de eindevaluatie gebeurt door het team promotoren, lezers en lectoren. Ze baseert zich op de inhoud, vorm, voorstelling en verdediging van het eindwerk.
Proces: 60 op 200
Product: 90 op 200
Presentatie: 10 op 200
Verdediging: 40 op 200

OP-leden
lectoren / OP-leden van de opleiding verpleegkunde