WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 5.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 170.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nico De Witte
Referentie GCVPKG03A00019
 
Trefwoorden
afstudeerproject, wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur

Doelstellingen
De student is in staat binnen de gestelde termijn een grondige studie te maken van een thema, relevant voor het hedendaags verpleegkundig
vakgebied en met verpleegkundige focus.

Leerinhoud
Inleiding
Richtlijnen in verband met totstandkoming van het afstudeerproject
Informatiewegen
Afspraken deskundigen - begeleiders
Systematische opbouw van het project

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige wetenschappen en keuze moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Daarenboven moet de student een positief advies krijgen van de opleidingscommissie om zich te kunnen inschrijven voor het olod wetenschappelijk onderzoek en afstudeerproject. De opleidingscommissie zal in het advies rekening houden met de studieresultaten van het tweede modeltraject. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Gebruik tekstverwerkingsprogramma


Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor
evidence based nursing care en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur en kan deze gebruiken.
- is in staat vakliteratuur te beoordelen, de essentie uit verschillende publicaties te halen en te verwerken tot een coherente schriftelijke
neerslag.
- wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen, kent de meest recente evidentie op
verpleegkundig/maatschappelijk vlak.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen:
- heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren en kent de wegen hiertoe/kan dit invullen.
De professionele bachelor verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud en is in staat tot helder verwoorden van informatie,
ideeën, problemen en oplossingen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 2.0 EUR
Kost van de syllabus

Studiebegeleiding
Begeleiding door toegewezen promotor

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken
Individuele procesbegeleiding
Projectbegeleiding

Evaluatievorm
Procesevaluatie: het proces van totstandkoming van het eindwerk wordt beoordeeld.
Hiertoe worden zowel door de student als door de individuele promotor opvolgingsverslagen bijgehouden omtrent de vooropgestelde
doelstellingen, zodat afspraken en evoluties genoteerd kunnen worden en bijsturingen bijgehouden. De tijdstippen voor procesevaluatie
worden aan het begin van elke zittijd schriftelijk vastgelegd.

Productevaluatie: de eindevaluatie gebeurt door het team promotoren, lezers en lectoren. Ze baseert zich op de inhoud, vorm, voorstelling en verdediging van het eindwerk.

Proces: 60 op 200
Product: 90 op 200
Presentatie: 10 op 200
Verdediging: 40 op 200

OP-leden
lectoren / OP-leden van de opleiding verpleegkunde