THERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nico De Witte
Referentie GCVPKG03A00018
 
Trefwoorden
dementie, multidisciplinariteit, verstandelijke handicap

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 2 partims:
- een partim therapeutische vaardigheden m.b.t. ouderen met een (verstandelijke) handicap (partim 1)
- een partim therapeutische vaardigheden toegespitst op demente personen (partim 2)

Leerinhoud
Partim 1
- ouderen met een (verstandelijke) handicap
- ouderen met dementie
- levensboek
- snoezelen
- liaison verpleegkundige

Partim 2
- algemene uitgangspunten en tips bij het omgaan met demente personen
- ROT
- Validation
- belevingsgericht werken
- snoezelen
- ADL - PDL
- reminiscentie

Partim 3
Meetschalen binnen domein van geriatrisch assessmentBegincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden, stage 2 en stage 3, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De professionele bachelor verpleegkunde bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met
het oog op een optimale zorgverlening:
- kan explorerende, diagnostische en therapeutische interventies toepassen.

ALGEMENE COMPETENTIES
De professionele bachelor moet denk- en redeneervermogen bezitten om zijn opdracht professioneel te vervullen:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Partim 1
Boek reeds aangekocht voor methodiek 1 en 2

Partim2
Syllabus + artikels

Partim 3
SyllabusStudiekosten
Partim 1
Kosten boek (nodig voor verschillende olods)

Partim 2
± € 2,00

Partim 3
± € 2,00Studiebegeleiding
mogelijkheid tot het stellen van vragen via e-mail / aansluitend bij les

Onderwijsvormen
Partim 1
Leer- en onderwijsgesprekken, bibliotheek, literatuurfragmenten, situatieschetsen

Partim 2
docerend met interactie
documentatie, cases, video

Partim 3
Leer- en onderwijsgesprekken, bibliotheek, literatuurfragmenten, situatieschetsen


Evaluatievorm
Partim 1 + Partim 2: 50% Schriftelijk examen

Partim 3 50%

Bespreken van een meetschaal 50%
schriftelijk examen 50%
Zittijdoverdracht voor de afzonderlijke partims is mogelijk indien minstens 10 op 20 behaald wordt voor elk.

Voor dit opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.OP-leden
Nico De Witte
Petra Colman