RELATIONELE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bram Vlaeminck
Referentie GCVPKG03A00016
 
Trefwoorden
S260-psychologie

Doelstellingen
Dit OLOD heeft tot doel de professionele bachelor verpleegkunde inzicht te verschaffen in de algemene begrippen en theorieën die betrekking hebben op communicatie, overlegstructuren en besluitvormingsprocessen. De student kan teamgericht en interdisciplinair werken.

Leerinhoud
Psychologie: thematische opbouw
Psychologische theorieën over het ouder worden.
De helpende basishouding van een efficiënte hulpverlener.
Persoonlijkheidsveranderingen in de tweede levenshelft.
Subjectief welbevinden op hogere leeftijd.
Cognitieve veroudering.
Veerkracht.
Fenomenlogisch-dialectisch persoonsmodel.
Motiverende gesprekstechnieken (motivational interviewing).
Het zelf en de identiteit.
Intimiteit en seksualiteit.
Verlies en rouw.

Teamwork
Inoefenen van elementaire en specifieke sociale vaardigheden
Teamwork
Conflicthantering
Vergadertechnieken

Interdisciplinaire samenwerking
Communicatietechnieken
Integratie van theorie en praktijkkennis
Visie verwoorden en bijsturen worden in een reële context ingeoefend.Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelenpsycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en management, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties Psychologie
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht van het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Beroepsspecifieke competenties Teamwork
De professionele bachelor verpleegkunde kan meewerken aan de vorming en training van studenten en collega’s en kan de methodiek van
vorming en training toepassen in een eenvoudige setting.

Beroepsspecifieke competenties Interdisciplinaire samenwerking
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm en inhoud.
- is in staat tot helder verwoorden van informatie en ideeën, problemen en oplossingen.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om teamgericht te denken en te werken, zowel intra- als interdisciplinair.
- is in staat tot efficiënt samenwerken en correct verwijzen via inzicht in de competenties, bevoegdheden en beperkingen, doelgroepen en
werkmethoden van verschillende gezondheidsmedewerkers.
- kan goed communiceren en overleggen in een interdisciplinair team, met oog voor inbreng van anderen en gericht op groepsrendement.
- kan een interdisciplinair zorgplan opstellen en hierover goed communiceren met collega’s en andere gezondheidswerkers.
- kan interdisciplinaire communicatie, besluitvorming en zorgplanning evalueren op doelmatigheid.
- kan problemen bij interdisciplinair werken anticiperen, identificeren en remediëren.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Psychologie
Hand-outs, eigen notities en wetenschappelijke artikels.
Handboek: Als de schaduwen langer worden. Psychologische perspectieven op ouder worden en oud zijn. Marcoen A., Grommen, R., Van Ranst, N. (red.), Leuven: Lannoo, 2006. 456 p. (ISBN 9789020967197) prijs: 34,95-
Dit handboek wordt ook in het kader van andere vakken aangekocht.

Teamwork
Geen

Interdisciplinaire samenwerking
Syllabus

Studiekosten
Psychologie
34.95€
kosten syllabus: ongeveer 5,-
Teamwork
kosten verplaatsing + verblijfskosten = ongeveer 50€

Interdisciplinaire samenwerking
kosten syllabus

Studiebegeleiding
Op vraag van de student.

Onderwijsvormen
Psychologie
Doceren, onderwijsleergesprekken, rollenspel, praktische oefeningen, casuïstiek, video en zelfstudie.

Teamwork
Interactieve oefeningen (3-daagse training sociale- en communicatieve vaardigheden op locatie)

Interdisciplinaire samenwerking
Studenten verpleegkunde leren interdisciplinair samenwerken onder begeleiding van ervaren trainers.

Evaluatievorm
Psychologie 25%
Schriftelijk examen met open vragen.
Elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden.

Teamwork 25%
Permanente evaluatie tijdens de 3-daagse training.
Tweede zittijd/ gewettigde afwezigheid: paper met duidelijke richtlijnen en kritische reflectie

Interdisciplinaire samenwerking 50%
Uitwerken casus met peer-assessment als corrigerende factor.

Studenten die voor één van de vakken minstens 10 op 20 behalen in de 1e zittijd, zijn niet verplicht over dat vak opnieuw examen af te leggen in de 2e zittijd.
Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Paul Philips
Anne-Sofie Goemanne
Marc Dhaeze
Toon De Bock
Ann Masson
praktijklector verpleegkunde