PRACTICA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 522.0
Totale studietijd [D] 600.0
Studiepunten [E] 20
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Simone Dumoulin
Referentie GCVPKG03A00009
 
Trefwoorden
Stages

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel stelt de professionele bachelor in staat de aangeleerde basis- en specifieke vaardigheden te integreren in geriatrische settings.

Leerinhoud
De aangeboden stageplaatsen variëren naargelang de medische doelstelling van de dienst.
Stages worden aangeboden in interne en heelkundige disciplines, alsook in hooggespecialiseerde diensten zoals palliatieve zorg, acute
geriatrie, residentiële zorg en andere gespecialiseerde diensten in functie van de keuzestage.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden, stage 2 en stage 3 moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Daarenboven kan de student voor het olod practica inschrijven indien de opleidingscommissie een positief advies geeft. De opleidingscommissie zal rekening houden met deresultaten van de student in modeltraject 2.

Inschrijven voor het olod practica kan enkel bij aanvang van het academiejaar. De student heeft niet de mogelijkheid om in te schrijven voor dit olod na het eerste semester.

De student beheerst de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) in die mate dat hij/zij in staat is opdrachten van de arts en uitingen van de patiënt correct te interpreteren en hierop met de juiste verpleeginterventies te reageren.Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat systematisch een situatie te benaderen en probleemoplossend te handelen:
- kan de zorgbehoefte inschatten en een verpleegplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen in overleg met cliënt/patiënt, familie,
mantelzorg en andere gezondheidszorgwerkers in de volledige klinische setting;
- kan complexe zorgsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is creatief in de aanpak en het efficiënt uitvoeren van zijn taken en maakt efficiënt gebruik van de
beschikbare tijd.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om een professionele relatie op te bouwen met de cliënt/patiënt:
- heeft een therapeutische houding;
- is in staat te handelen als pleitbezorger van de cliënt/patiënt.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een volwaardig uitgerust skillslab met ziekenhuismaterieel staat permanent ter beschikking van de studenten.

Studiekosten
Twee, liefst drie witte broekpakjes. Kostprijs: ± € 145,00

Studiebegeleiding
De concrete invulling van de stages is terug te vinden in het stagegids / stagereglement te raadplegen op Dokeos in het mapje 'stage'.


Week voor de aanvang van de stage dient de student:
- zich te informeren en verplichte lectuur door te nemen over betreffende stageplaats
- de (geziene) leerstof i.f.v. de stageplaats door te nemen
- gerichte stagedoelstellingen op te maken
- deze doelstellingen voor te leggen en te bespreken met de praktijklector.

Gedurende de stageperiode krijgt de student:
- regelmatige begeleiding door een praktijklector
- bijkomende begeleiding door een stagementor van de stageplaats.

Administratief zal de student:
- kennis nemen van het stagegids
- de stagekalender invullen
- de zelfreflectie noteren op de feedbackfiche en deze voorleggen aan de stagementor
- het stageverslag opmaken.

Onderwijsvormen
Werkbegeleiding en/of supervisie in een klinische setting.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: 60%

Elke stagebegeleider geeft na iedere stage een richtcijfer gebaseerd op de feedbackfiches, het evaluatieformulier van de dienst en de eigen bevindingen.
De richtcijfers vormen de basis voor de permanente evaluatie die leiden tot een eindcijfer dat in onderling overleg tussen de respectievelijke stagebegeleiders bepaald wordt op het einde van het academiejaar.
De wegingcoëfficiënt bedraagt 50% voor de stages en 50% voor het stageboek.

Verslagen van didactische bezoeken of voordrachten kunnen het eindcijfer positief of negatief beïnvloeden.
Indien de student één van de vereiste stagedocumenten niet indient, krijgt hij/zij ‘A’ (afwezig) voor dit opleidingsonderdeel (cfr. Het stagereglement)
Bij een cijfer van 7 of minder op 20 op ‘stage’ of op ‘stageboek’, kan er afgeweken worden van de rekenkundige berekening voor de eindquotatie van het opleidingsonderdeel.
Het departementshoofd van de onderwijsinstelling kan op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider de stageovereenkomst opschorten wanneer de stage inefficiënt of onnuttig is (art. 7 van het stagereglement)

Geïntegreerde praktijkproef: 40%
Deze praktijkproef gebeurt in de vierde of vijfde stageperiode op de dienst waar de student stage loopt/liep.

OP-leden
Alle praktijklectoren van de opleiding verpleegkunde