RECHT EN ETHIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kristof Uvijn
Referentie GCVPKG03A00005
 
Trefwoorden
S112 mensenrechten,s130burgerlijk recht ,personen,familie,,erfenissen,schenkingen,s143sociaal recht

Doelstellingen
Verpleegkundigen moeten kunnen een standpunt innemen aangaande ethische problematieken, gesteund op humane en tolerante motieven. In het vak ethiek dienen de nodige theoretische denkkaders aangereikt te worden om verpleegkundigen in staat te stellen ethische dilemma’s die zich in de praktijk stellen in teamverband te beargumenteren en op te lossen. Gezien de sterk evoluerende juridische impact binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat geriatrisch verpleegkundigen :
-op de hoogte zijn van de regelgeving sociaal recht en burgerlijk recht
-op de hoogte zijn van en inzicht hebben in de regelgeving met betrekking tot patiëntenrechten,euthanasie en palliatieve zorgen

Leerinhoud
Ethiek
Inleiding
- normatieve ethiek
- actuele thema's: aandachtspunten kunnen o.a. zijn: versterving, oudermishandeling, levenseinde en euthanasie, ethiek in het dagelijks werk van verpleegkundigen.

Wetgeving
In een eerste gedeelte maken studenten kennis met het begrip recht, de bronnen, het begrip persoon, bekwaamheid en onbekwaamheid, het
einde van de persoon , erfenissen , testamenten.
Vervolgens wordt de wetgeving van de patiëntenrechten behandeld, specifiek m.b.t. bejaardenzorg.
In een derde gedeelte komt de euthanasiewetgeving en de regeling m.b.t. palliatieve zorgen aan bod. Tenslotte wordt de werking sociale
zekerheid en specifiekde ZIV reglementering bsproken, en wordt ruime aandacht geschonken aan de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen psycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en management, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties Recht en Ethiek
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk(dis)functioneren:
- heeft inzicht in het juridisch,ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening;
- heeft inzicht in de verschillende scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan (specifiek Ethiek, niveau 3)
Beroepsspecifieke competentie Ethiek
De professionele bachelor verpleegkunde handelt vanuit een holistische, pluralistische, zorgende en sensitieve ingesteldheid:
- overstijgt het zuiver medisch aspect en houdt rekening met de patiënt, zijn eigenheid, zijn unieke situatie, noden, behoeften en wensen.

Algemene competenties
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en verwerken.
De professionele bachelor beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met zijn beroep:
- kent de impact van zijn eigen inbreng.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Ethiek
- syllabus
- Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, Salentijn, C., Schuurmans, M., van der Kruk (red), Den Haag : Lemma, 2007. 433 p. (ISBN 9789059314597 ) prijs 49.50€
Als de schaduwen langer worden. , Marcoen, A., grommen, R., Van Ranst, N. (red), Leuven : Lannoo, 2006. 456 p. (ISBN 9789020967197) prijs 34.95€

Wetgeving
Handboek: Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, M.Durnez; Kluwer 2005 (zie cursus recht V1)
met aanvullingen:
Syllabus
Teksten uit tijdschriften
Internet

Studiekosten
Ethiek
- syllabus 0.03€/p
- 84,45€ .Deze boeken worden ook gebruikt voor de vakken geriatrische methodiek 1 en 2, Verpleegkundige vaardigheden, Therapeutische vaardigheden en Psychologie.

Wetgeving
35 euro

Studiebegeleiding
Kan op aanvraag georganiseerd worden

Onderwijsvormen
Ethiek
- Doceren en interactie
- Toepassingen / oefeningen via situatieschetsen

Wetgeving
Leergesprekken met actief gebruik van de wetteksten
Actief verzamelen van informatie van de leerlingen zelf

Evaluatievorm
Ethiek (60%)
Schriftelijk examen met open vragen

Wetgeving (40%)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.

In dit opleidingsonderdeel wordt overdracht naar tweede zittijd verleend voor elk examen waarop de student 10 op 20 heeft behaald.

Voor dit opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Stijn Martini
Kristof Uvijn