PSYCHOGERIATRIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mirko Petrovic
Referentie GCVPKG03A00004
 
Trefwoorden
Psychogeriatrie

Doelstellingen
Kunnen omgaan met bejaarden en inzicht hebben in de psychopathologie

Leerinhoud
Thematisch verloop:
1 acute verwardheid
2 delier
3 depressie
4 dementie
5 wanen
6 hallucinaties
7 angst
8 gedragsstoornissen

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel bijzondere pathologie moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.
Eindcompetenties
Beroepsspeciefieke competenties
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competentie
De professionele bachelor moet denk- en redeneervermogen bezitten om zijn opdracht professioneel te vervullen:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
"Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie” (redactie: M. Olde Rikkert, J. Flamaing, M. Petrovic, J. Schols, W. Hoefnagels, De Tijdstroom uitgeverij, Utrecht).

Studiekosten
nog nader te bepalen

Studiebegeleiding
Op vraag van de student.

Onderwijsvormen
Hoorcollege

Evaluatievorm
Schriftelijk

OP-leden
prof. Dr. M. Petrovic