INTERDIS
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Silke MEULEWATER
Referentie GCVKDK03K00003
 
Trefwoorden
b420-voeding

Doelstellingen
Interdis behoort tot het aanbod binnen het opleidingsonderdeel keuzevak.

Interdisciplinair werken is nodig binnen de gezondheidszorg. De voordelen die hiermee gepaard gaan zijn legio; betere zorgverlening, verlaagde zorgkosten, vermijden van onnodige fouten, verhoogde tevredenheid van gezondheidswerkers … . Bovendien is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk in het kader van kwaliteitszorg. Interdisciplinair (samen)werken in de gezondheidszorg is tevens nodig wegens de groeiende complexiteit en multidimensionaliteit van gezondheidsproblemen:
- toename van specialisaties
- toename van echelonering en reglementering
- groeiende focus op preventie en eerstelijnsgezondheidszorg.

Er is dan ook nood aan:
- een collectieve deontologie van verschillende gezondheidswerkers (bijv. beroepsgeheim)
- een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en verantwoording
- teamcoaching
- ondersteunende middelen zoals een interdisciplinairzorgdossier
- zorgcoördinatoren en zorgbemiddelaars.

Aan de hand van casussen zullen groepen studenten uit verschillende disciplines (medisch en paramedisch) vaardigheden omtrent teamvergaderen en opmaak van een interdisciplinair zorgplan vergaren.

Leerinhoud
Voorbeeldcasussen:
- kind met diabetes
- jongen met obesitas
- man na een beroerte


Begincompetenties
Competenties verbonden met het eerste en tweede jaar professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde.

Eindcompetenties
Inzicht hebben in het interdisciplinair werken binnen de gezondheidszorg
1. De student heeft kennis van en inzicht in het profiel van de diëtist in het interdisciplinair team.
Onder meer:
- De studenten kunnen hun eigen discipline duidelijk en correct voorstellen in het interdisciplinair team.
- De studenten hebben inzicht in het werkterrein en de specifieke vaardigheden van de verschillende disciplines van hun team.
- De studenten kunnen de aandachtspunten, visies en modellen eigen aan hun discipline overbrengen in het interdisciplinair team.
- De studenten kunnen vanuit hun eigen discipline een analyse maken van de hulpverleningssituatie, de verwijzing en de behoefte aan behandeling en zorgverlening.

2. De studenten kunnen de communicatieprincipes vlot toepassen.
Onder meer:
- De studenten kunnen op een duidelijke en efficiënte manier communiceren in teamoverleg.
- De studenten kunnen op een constructieve wijze feedback geven en onduidelijkheden bevragen.
- De studenten hebben oog voor verduidelijking van vakjargon en vragen feedback waar nodig.

Algemene competentie
Het kunnen ontwikkelen van zinvolle oplossingsstrategieën

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Studentenhandleiding is beschikbaar op Dokeos.

Studiekosten
Desgevallend afdruk studiehandleiding ter beschikking op Dokeos.

Studiebegeleiding
Na afspraak.

Onderwijsvormen
Competentiegericht: lesgevers begeleiden je en evalueren je op je competenties. Je zelfevaluatie, initiatiefname en groei is hierin ook belangrijk.
Samenwerkend leren: in teamverband bewijs je dat je op een goede manier met andere disciplines samenwerkt en overlegt. Je medestudenten geven je feedback op je samenwerkingsgedrag.
Casusgebaseerd, project- en probleemgestuurd leren: realistische cases worden als uitgangspunt gebruikt om elkaars inbreng in te schatten en samen een zorgplan op te maken.
Ervaringsgericht: op basis van teamsimulaties reflecteer je op je eigen samenwerkingsgedrag. Stage-ervaringen en videoregistraties worden actief gebruikt.

Evaluatievorm
De evaluatie bestaat uit enerzijds een productevaluatie voor het eindrapport en de mondelinge presentatie en anderzijds een procesevaluatie over de samenwerking in het interdisciplinair team.

Tweede zittijd is mogelijk. In geval van 2de zittijd wordt er een extra opdracht voorzien

OP-leden
Silke MEULEWAETER