CAPITA SELECTA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Debbie Devenyn
Referentie GCVKDK03K00002
 
Trefwoorden
b420-voeding

Doelstellingen
Capita selecta behoort tot het aanbod binnen het opleidingsonderdeel keuzevak.
Hierbij kiest de student voor een gedifferentieerd programma dat bestaat uit verschillende leeractiviteiten, ingericht door het departement of door andere organisatoren.
De capita selecta beogen een verdieping en analyse van de theoretische inzichten en methodologische benaderingen van actuele themata binnen de beroepsuitoefening (diëtist / voedingsdeskundige). Waar mogelijk gebeurt er tevens een toetsing aan de praktijk.

Participatie aan hoorcolleges van gastsprekers, studiedagen, … kan hierbij een verplichting zijn.

Leerinhoud
Voorbeelden van mogelijke topics / onderwerpen: diabetologie / obesitas / nefrologie / klinische voeding / eetstoornissen / pediatrie / voedingsonderzoek / sportvoeding / geriatrie / voedingsbeleid / alternatieve therapieën / nutri- en fytotherapie / … .

Begincompetenties
Het niveau van het opleidingsonderdeel is ‘gespecialiseerd’. Bijgevolg kan dit opleidingsonderdeel enkel in een individueel traject opgenomen worden na goedkeuring door de opleidingscommissie die de begincompetenties van de student zal evalueren op basis van een door hem/haar ingediend dossier.

Competenties verbonden met het eerste en tweede jaar professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde.

Eindcompetenties
Kennis en inzicht hebben in de aangegeven materie.

Algemene competentie
Het vermogen tot kritische reflectie

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Artikels, teksten studiedagen, teksten (gebeurlijk handouts) gastsprekers, internet, studentenhandleiding in functie van participeren aan een extern project, ...

Studiekosten
Eventueel inschrijvingsgeld seminaries en verplaatsingskosten.

Studiebegeleiding
Na afspraak.

Onderwijsvormen
Er wordt gebruik gemaakt van wisselende werkvormen:
hoorcolleges door gastsprekers aangevuld met gevalsbesprekingen, praktische oefeningen, opdrachten, individueel en groepswerk, studiebezoeken

Evaluatievorm
Evaluatie van:
        ingediende werkstukken (vb. verslaggeving studiedagen via paper, case-report, reflectieverslag, … )
        voordrachten
        presentaties

Niet respecteren van de deadline voor indienen van een werkstuk/opdracht resulteert in een quotering van max. 5/10.

Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Debbie DEVENYN