PSYCHOLOGIE - COMMUNICATIE EN GEZONDHEIDSBEVORDERING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 24.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Sofie Goemanne
Referentie GCVKDK03A00015
 
Trefwoorden
psychologie - s260, volksgezondheid - b680

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wordt in het KB van 19 febr. 1997, het belang van Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding in de theoretische en praktische opleiding aangegeven. Dit opleidingsonderdeel kan beschouwd worden als een voortzetting van en aanvulling op Communicatie en Gezondheidsbevordering uit het tweede jaar.

Er is een horizontale samenhang met de Oefeningen Toegepaste dieetleer 2, de Oefeningen diëtetische keukentechnologie en Stage.

Klinische Psychologie
De student is in staat de meest courante voedings- en eetstoornissen te benoemen en heeft tevens inzicht in de diagnostiek, de oorzaak, de prognose en de behandeling van respectievelijke problematieken.

Communicatie 2
De student is in staat om een efficiënte basishouding aan te nemen ten opzichte van patiënten / cliënten.
De student is in staat zowel selectieve- als niet-selectieve luistervaardigheden toe te passen in een hulpverleningssituatie.
De student is in staat motiverende gesprekstechnieken toe te passen.

Gezondheidsbevordering 2
De student kent de basisprincipes van voorlichting.
De student heeft inzicht in gedragsverandering, gedragsverklaringsmodellen en gedragsveranderingsmodellen.
De student is in staat om de patiënt en zijn omgeving te informeren en te adviseren in het kader van patiëntenvoorlichting en gezondheidsbevordering.

Oefeningen Communicatie & Gezondheidsbevordering
De student kan de basisprincipes van voorlichting toepassen.
De student kan de verworven inzichten in gedragsverandering toepassen op voedingsgedrag.
De student kan gezondheidseducatieve interventies opstellen en toepassen, met aandacht voor specifieke doelgroepen.
De student is in staat om de patiënt en zijn omgeving te informeren en te adviseren in het kader van patiëntenvoorlichting en gezondheidsbevordering.

Leerinhoud
Klinische Psychologie
Een overzicht van de meest voorkomende voedings- en eetstoornissen.
Fenomenologisch-dialectisch persoonsmodel.

Communicatie 2
Actief luisteren: selectieve- en niet selectieve luistervaardigheden.
Pragmatische visie op communicatie.
Motiverende gesprekstechnieken (motivational interviewing).
Sociale waarneming.

Gezondheidsbevordering 2
Individugerichte benaderingswijzen voor gedragsverandering.
Omgevingsgerichte benaderingswijzen voor gedragsverandering.
Van analyse van de gedragsdeterminanten naar het opzetten van interventies. De aanpak op maat.

Oefeningen Communicatie & Gezondheidsbevordering
Oefenen van luistervaardigheden en gesprekstechnieken.
Analyseren en bespreken van casusmateriaal.
Toepassingen rond theoretische modellen omtrent de determinanten van gezond en ongezond gedrag.
Uitwerken van een groeps- en individueel project in het kader van 'gezonde voeding' binnen een specifieke doelgroep.

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel vereist voorkennis van Communicatie en Gezondheidsbevordering. Voor dit opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Dit opleidingsonderdeel kan niet opgenomen worden zonder Toegepaste dieetleer 3 en Oefeningen diëtetische keukentechnologie daar de erin behandelde topics verband houden met de Oefeningen Communicatie & Gezondheidsbevordering. Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.


Eindcompetenties
Klinische Psychologie
1. De student is in staat psychologische inzichten te begrijpen en te kaderen.
2. De student heeft kennis van operante principes.
Communicatie 2
1. De student is flexibel en kan zich aanpassen aan de situatie, de noden en behoeften van de patiënt / cliënt en zijn omgeving.
2. De student vertoont volgende interactieve gedragingen: assertiviteit, luisteren, mondelinge en schriftelijke communicatie, mondelinge presentatie, samenwerken, sociale vlotheid.
3. De student is in staat een empathische houding aan te nemen en kent de basisvaardigheden voor een efficiênte hulpverlener.
Gezondheidsbevordering 2
1. De student bezit de ingesteldheid tot levenslang leren.
2. De student heeft kennis van het model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en kan de principes van motiverende gespreksvoering toepassen.
Oefeningen Communicatie & gezondheidsbevordering
1. De student kan projectmatig werken
Onder meer:
- methodisch kunnen werken, meer bepaald is de student in staat voedings- en dieetvoorlichting te initiëren, te plannen, te organiseren, uit te voeren en te evalueren en dit zowel aan individuen en groepen en dit zowel schriftelijk als mondeling.
- de student kan probleem - en oplossingsgericht werken.
- de student kan zelfstandig werken.
- de student kan plannen en organiseren.

Algemene competenties:
1. De student beschikt over denk- en redeneervaardigheden.
2. de student is in staat te functoneren binnen een multidisciplinair team en kan teamgericht werken.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek gezondheidspromotie. Evenwichtig eten en gezond bewegen. Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Lannoo Campus, 2007 - 200p. (ISBN 978 90 209 7329 7)
Dit boek werd reeds aangekocht in het 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde voor het vak 'gezondheidsbevordering 1' .
Hand-outs, notities en wetenschappelijke artikels.


Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 7.0 EUR
Ongeveer 7 euro
Verplaatsingskosten, telefoonkosten, ... in functie van groeps- en individueel project.

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult mits aanvraag.

Onderwijsvormen
Klinische Psychologie
Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van doceren en onderwijsleergesprekken.
De inhoud van de cursus wordt verder geïllustreerd aan de hand van videomateriaal en casuïstiek.

Communicatie 2
Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van doceren en onderwijsleergesprekken.

Gezondheidsbevordering 2
Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van doceren en onderwijsleergesprekken.
De inhoud van de cursus wordt verder geïllustreerd aan de hand van videomateriaal en casuïstiek.

Oefeningen Communicatie & Gezondheidsbevordering
De inhoud van het theoretische deel wordt verder geïllustreerd aan de hand van een interactieve cd-rom.
Via rollenspel worden de communicatievaardigheden ingeoefend.
Groepsopdracht en individuele opdracht in het kader van gezondheidsbevordering.

Evaluatievorm
Klinische psychologie, Communicatie 2 en Gezondheidsbevordering 2:
50% mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
De drie vakken worden verwerkt in 1 allesomvattend examen.
Elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden.

Oefeningen Communicatie & Gezondheidsbevordering:
50% omvattende:
Uitwerken van een groepsproject (25%).
Individuele voorlichtingsopdracht (25%).

Niet respecteren van de deadlines voor indienen van de opdrachten resulteert in een quotering van max. 5/10.

Tweede zittijd is mogelijk. Bij dit opleidingsonderdeel wordt overdracht van de punten naar tweede zittijd verleend voor elk onderdeel waarop de student minstens 10/20 heeft behaald (art. 15 DOER). Voor het groepsproject worden de punten ongewijzigd overgedragen naar de tweede zittijd.

OP-leden
Anne-Sofie GOEMANNE