METHODIEK VAN HET BEROEP
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 14.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis An Vandenhaute
Referentie GCVKDK03A00014
 
Trefwoorden
b420-voeding, b110-biometrie, b680- volksgezondheid

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt gesteld dat in een theoretische opleiding over Deontologie van de diëtist moet voorzien worden. Ook de in dit KB vermelde technische prestaties en de handelingen die een diëtist dient uit te voeren komen aan bod in dit opleidingsonderdeel.
Dit opleidingsonderdeel kan beschouwd worden als een voortzetting van en aanvulling op de Oefeningen toegepaste informatica, Toegepaste dieetleer 1 en 2 en Communicatie en gezondheidsbevordering. Er bestaat een horizontale samenhang met de opleidingsonderdelen Toegepaste dieetleer 3, Pathologie en dieetleer en Psychologie – Communicatie en gezondheidsbevordering.

Voedingsanamnese
Bedoeling is de student aan de hand van vaardigheidsoefeningen voor te bereiden op de technische prestaties die hij wettelijk mag verrichten met name het uitvoeren van een diëtistische evaluatie aan de hand van voedingsanamneses.

Biometrie
Bedoeling is de student aan de hand van vaardigheidsoefeningen (peer tutoring) voor te bereiden op de handelingen waarmee een arts wettelijk een diëtist kan belasten met name het technisch gedeelte van de prestaties i.f.v. het meten van de antropometrische parameters en verzamelen van gegevens die toelaten de lichaamssamenstelling te evalueren.

Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken
Bedoeling is de student voor te bereiden op de werkwijze van de diëtist in de (poliklinische) consultatiesetting en het werkdomein zelfstandige praktijk. Er wordt gestreefd naar evidence based handelen.

Deontologie
Het vak deontologie moet worden aangebracht in het licht van de kwalificatievereisten van het KB van 19 febr. 1997. Het draagt bij tot inzicht in en kennis van de wettelijke voorschriften (beroepsspecifieke juridische literatuur kunnen interpreteren) en tot het leggen van relaties tussen vaktypische situaties en de mogelijke juridische gevolgen van het handelen. Aldus vormt het een directe voorbereiding op het werkveld.

Leerinhoud
Voedingsanamnese
De verschillende soorten voedingsanamneses worden besproken. Aanleren van de 'dietary history'-techniek; de studenten oefenen het afnemen van een voedingsanamnese in bij elkaar en verwerken de gegevens met behulp van een berekeningsprogramma.

Biometrie
Theoretische achtergrond ivm biometrie, antropometrie en kinantropometrie. Toelichting en individuele begeleiding bij het inoefenen van metingen aan de hand van een studiehandleiding betreffende gewicht, lengte- en hoogtematen, skeletbreedte en -omtrek, huidplooidiktemeting en impedantiemeting.

Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken
Basisprincipes opstarten zelfstandige praktijk: stappenplan, marketing en communicatie, klantenbenadering, kwaliteitszorg en terugbetaling.
Serviceportfolio: consultatie en samenwerkingsmogelijkheden.
Toelichting en handleiding voor het op probleemgeoriënteerde wijze diëtetisch handelen met aandacht voor protocollen, motivatie tot gedragsverandering, coaching en evidence based practice in het totale dieetbehandelingsproces.

Deontologie
Beroepsgeheim en privacy.

Begincompetenties
Voorkennis van Wiskundige en statistische vorming en toegepaste informatica, Toegepaste dieetleer 1 en 2, Communicatie en gezondheidsbevordering. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Begincompetenties gelden voor het ganse opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties
Voedingsanamnese
Beroepsspecifieke competenties
1. Kennis hebben van de verschillende soorten voedingsanamneses.
2. Kunnen afnemen van een voedingsanamnese (dietary history) en het kunnen berekenen van deze gegevens met een voedingsberekeningsprogramma.

Biometrie
Beroepsspecifieke competenties
1. Kunnen uitvoeren van metingen aan de hand van een studiehandleiding betreffende lengte, gewicht, skeletbreedte en -omtrek, huidplooimetingen en impedantiemetingen.
2. Kunnen interpreteren van meetresultaten.

Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken
Beroepsspecifieke competenties
1. Inzicht hebben in de basisprincipes van het opstarten van een zelfstandige praktijk: stappenplan, marketing en communicatie, klantenbenadering, kwaliteitszorg en terugbetaling.
2. Kunnen hanteren van een Serviceportfolio: consultatie en samenwerkingsmogelijkheden.
3. Kunnen op probleemgeoriënteerde wijze diëtetisch handelen met aandacht voor protocollen, motivatie tot gedragsverandering, coaching en evidence based practice in het totale dieetbehandelingsproces.

Deontologie
Beroepsspecifieke competenties
1. Kennis en inzicht hebben in de principes van beroepsgeheim en privacy.

Deze competenties ondersteunen de eindcompetenties van de opleiding.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voedingsanamnese
Syllabus ter beschikking
Boek: Het diëtistisch consult. Becker-Woudstra, G., Havinga M., Van Kuijeren, R. en Linden-Wouters, E.,Utrecht, Lemma.

Biometrie
Power Point ter ondersteuning.
Boek: Het diëtistisch consult. Becker-Woudstra, G., Havinga M., Van Kuijeren, R. en Linden-Wouters, E.,Utrecht, Lemma.
Benodigde meetinstrumenten ter beschikking in het skillslab "consultatieruimte"

Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken
Syllabus ter beschikking
Handleiding: "De diëtist als zelfstandige", uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VVVD)

Deontologie
Syllabus ter beschikking

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 111.0 EUR
Voedingsanamnese
syllabus: € 1,5
boek: Het diëtistisch consult: € 72,50

Biometrie
geen

Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken
syllabus: € 5
Handleiding: "De diëtist als zelfstandige", uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VVVD); € 30,00

Deontologie
syllabus: € 2

Studiebegeleiding
Na afspraak

Onderwijsvormen
Voedingsanamnese
Hoorcollege met ondersteuning van Power Point, vraaggesprekken
Vaardigheidsoefeningen (groepswerk) in skillslab met behulp van didactische hulpmiddelen en fotoboek om portiegroottes in te schatten

Biometrie
Hoorcollege
Skillslab: vaardigheidsoefeningen o.v.v. peer tutoring
+ mogelijks extern practicum densitometrie VUB

Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken
Hoorcollege, vraaggesprekken

Deontologie
Hoorcolleges, interactieve leergesprekken, toepassingen, opzoekingen op internet, actief gebruik van wetteksten.

Evaluatievorm
Voedingsanamnese
Anamnese en voedingsanamnese telt voor 30% mee in de eindbeoordeling o.v.v. permanente evaluatie van de oefeningen.
Aanwezigheid in de les is verplicht.
Studenten die op het deel Anamnese en voedingsanamnese minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2e zittijd.

Biometrie
Biometrie en oefeningen telt voor 30% mee in de eindbeoordeling o.v.v. een skills proef. Deze skillsproef, waar de praktische vaardigheden (techniek 80% en resultaat 20%) beoordeeld worden, wordt ingericht tijdens de laatste les aan het einde van het 1e semester. Aanwezigheid in de les is verplicht. Bij afwezigheid van meer dan 50%, kan de student niet aan de proef deelnemen. Studenten die op het deel Biometrie en oefeningen minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2e zittijd.

Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken
Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken telt voor 30% mee in de eindbeoordeling o.v.v. een schriftelijk examen.
Studenten die op het deel Zelfstandige praktijk en consultatietechnieken minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2e zittijd.

Deontologie
Deontologie telt voor 10% mee in de eindbeoordeling o.v.v. een schriftelijk examen.
Studenten die op het deel Deontologie minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2e zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel Methodiek van het beroep is 2e zittijd mogelijk.

OP-leden
Nele CALLEWAERT
Celestin MARTINI
Marijke SEGERS
An VANDENHAUTE