RECHT, ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF BEHEER
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 36.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mia Verschraegen
Referentie GCVKDK03A00010
 
Trefwoorden
s130-burgerlijk-recht-verbintenissen, s112-mensenrechten, s143-sociaal-recht, s146-arbeidsrecht, s192-boekhoudkundige-wetenschappen, s190-bedrijfsbeleid

Doelstellingen
In Art. 3 van het Koninklijk Besluit dat de beroepstitel “diëtist” regelt (KB ’97) wordt gesteld dat een theoretische opleiding moet voorzien worden die verband houdt met economisch en administratief beheer.

Sociaal recht en arbeidsrecht
Gezien de sterk evoluerende juridische impact binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat de student:
- op de hoogte is van de desbetreffende regelgeving op gebied van wetgeving, sociale wetgeving, sociale zekerheidsrecht, patiëntenrechten, aansprakelijkheidsrecht
- volwaardig kan functioneren als lid van een team binnen een organisatie en volwaardig kan functioneren binnen de therapeut – cliënt relatie door kennis en inzicht in de sociale wetgeving, patiëntenrechten, aansprakelijkheidsrecht.

Boekhouden en Analyse van de jaarrekening
De diëtist kan als zelfstandige zijn beroep uitoefenen door het aanbieden van diensten of het leveren of produceren van goederen. De beginnende beroepsbeoefenaar moet dus kennis hebben van de te vervullen administratieve formaliteiten bij het opstarten van een zelfstandige praktijk. Ook inzicht in het ondernemingsplan en het effectieve beheer in al zijn aspecten zoals: prijsberekening, kosten- en opbrengstenberekening, balansanalyse, … en kennis van de daaraan gekoppelde administratie zijn noodzakelijk.

Principes van management, IKZ en Cateringbeheer
Gezien de voedingsdeskundige/diëtist adviserend en coördinerend moet kunnen optreden met betrekking tot een kwaliteitsvolle bereiding en verstrekking van voedsel, alsook in staat moet zijn om het management te ondersteunen bij de organisatie en het beheer van een integrale voedingszorg is inzicht in het organisatorische beleid van de onderneming en een algemene kennis van organisatie, leiding en kwaliteitszorg noodzakelijk.

Leerinhoud
Sociaal recht en arbeidsrecht
- arbeidsrecht: collectieve arbeidsverhoudingen, wet op de arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement en arbeidswet
- sociale zekerheidsrecht inzonderheid ZIV reglementering
- bronnen en verbintenissen, contractuele en aquiliaanse aansprakelijkheid
- patiëntenrechten en aansprakelijkheid zorgverstrekker

Boekhouden en Analyse van de jaarrekening
- algemene techniek van het boekhouden.
- opbouw van de jaarrekening zodat de student een jaarrekening kan interpreteren en beoordelen.

Principes van management, IKZ en Cateringbeheer
- algemene principes van management in de gezondheidszorg;
- definities kwaliteit, kwaliteitsmodellen, kwaliteitstoetsing- en bewaking;
- implementatie kwaliteitsbeleid;
- cateringbeheer.

Begincompetenties
Er worden geen specifieke begincompetenties verwacht.

Eindcompetenties
Sociaal recht en arbeidsrecht
1. De student is op de hoogte van de desbetreffende regelgeving op gebied van wetgeving, sociale wetgeving, sociale zekerheidsrecht, patiëntenrechten, aansprakelijkheidsrecht
Onder meer:
- De professionele bachelor heeft besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk en manifesteert begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van beroepsspecifieke inzichten en gewoonten en laat blijken goed geïnformeerd te zijn en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie
2. volwaardig kunnen functioneren als lid van een team binnen een organisatie en volwaardig kan functioneren binnen de therapeut – cliënt relatie door kennis en inzicht in de sociale wetgeving, patiëntenrechten, aansprakelijkheidsrecht.
Onder meer:
- De professionele bachelor kan in het licht van de kwalificatievereisten van het K.B. van 19-02-1997 een kwaliteitsvolle voedings-en/of dieetbehandeling uitvoeren volgens vigerende beroeps- en gezondheidsstandaarden en op methodische wijze

Boekhouden en Analyse van de jaarrekening
1. kennis hebben van de te vervullen boekhoudkundige en administratieve formaliteiten bij het opstarten van een zelfstandige praktijk.
2. Inzicht hebben in het ondernemingsplan en het effectieve beheer in al zijn aspecten zoals: prijsberekening, kosten- en opbrengstenberekening, balansanalyse, … en kennis van de daaraan gekoppelde administratie.
Onder meer:
- student kan nodige gegevens verzamelen om een zelfstandige praktijk te starten;
- student kan de facturen nagaan;
- student heeft inzicht in de boekhouding;
- student weet wat de jaarrekeninganalyse inhoudt.

Principes van management, IKZ en Cateringbeheer
1. in staat zijn om het management te ondersteunen bij de organisatie en het beheer;
2. inzicht in het organisatorische beleid van de onderneming en een algemene kennis van organisatie, leiding en kwaliteitszorg.
Onder meer:
- student kent de verschillende punten waarop moet gelet worden in funcite van cateringbeheer;
- student kent de principes van IKZ;
- student heeft inzicht in personeelsbeleid.

Algemene competenties
De professionele bachelor is in staat zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten,ervaringen, bevindingen en geplogenheden een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Sociaal recht en arbeidsrecht
- Handboek praktisch sociaal recht
- Begeleidende syllabus
- Wetgeving en literatuur
- Informatie via websides

Boekhouden en Analyse van de jaarrekening
Begeleidende nota's via Dokeos.
Handleiding: "De diëtist als zelfstandige", uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VVVD) (zie opleidingsonderdeel Methodiek van het beroep)

Principes van management, IKZ en Cateringbeheer
Handouts van de presentaties en begeleidende teksten.

Studiekosten
Sociaal recht en arbeidsrecht
- handboek praktisch sociaal recht: € 15,68
- syllabus: € 4 + bijkomende fotokopieën

Boekhouden en Analyse van de jaarrekening
Begeleidende nota's via Dokeos.
Handleiding: "De diëtist als zelfstandige", uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VVVD) (zie opleidingsonderdeel Methodiek van het beroep)

Principes van management, IKZ en Cateringbeheer
Afdruk handouts en begeleidende teksten: €2

Studiebegeleiding
op aanvraag

Onderwijsvormen
Sociaal recht en arbeidsrecht
Hoorcolleges, interactieve leergesprekken met toepassingen, opzoekingen op internet, actief gebruik wetteksten; actief verzamelen van informatie door student

Boekhouden en Analyse van de jaarrekening
Interactief hoorcollege, oefeningen

Principes van management, IKZ en Cateringbeheer
Doceren, groepsopdrachten

Evaluatievorm
Sociaal recht en arbeidsrecht - op 25%
Schriftelijk examen

Boekhouden en Analyse van de jaarrekening - op 37,5%
Schriftelijk examen

Principes van management, IKZ en Cateringbeheer - op 37,5%
Paper gerelateerd aan een casus. Bij te laat indienen wordt gequoteerd op de helft van de punten.

Tweede zittijd is mogelijk. Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (Art. 15 DOER). De examenpunten van het geslaagde deel worden als dusdanig overgenomen voor de bepaling van het examenresultaat in de tweede zittijd.

OP-leden
Hans CRAMPE
Celestin MARTINI
Niek VERSTRAETE