PATHOLOGIE EN DIEETLEER
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan De Henauw
Referentie GCVKDK03A00004
 
Trefwoorden
b530-cardiovasculair systeem, b480-endocrinologie, b550-gastro-enterologie, b560-nefrologie, b680-volksgezondheid, , b420-voeding

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel kan beschouwd worden als een voortzetting van en aanvulling op Pathologie uit het tweede jaar, met verdieping van een aantal topics en met nadruk op differentiatie naar de praktijk toe. In deze context wordt getracht een optimale articulatie te bewerkstelligen met de stages en met het opleidingsonderdeel “Toegepaste dieetleer en oefeningen”, eveneens in het derde jaar gedoceerd. De cursus dient m.a.w. ook gezien te worden in functie van de praktische, geïntegreerde proef bij het eindexamen, waarbij de student de nodige maturiteit op het vlak van voedingsgerelateerde pathologie dient aan te tonen.

Leerinhoud
Gedeeltelijke uitdieping van een aantal ziektebeelden die reeds in het tweede jaar in de cursus Pathologie besproken zijn (bv. diabetes, leverlijden, hyperlipemie, nierlijden, obesitas, atherosclerotisch vaatlijden, etc.), doch die omwille van hun belang voor de diëtistische praktijk meer aandacht verdienen. Aanvullend worden een aantal capita selecta ingebouwd, die zich meer situeren in het perspectief van voeding en volksgezondheid (zoals de problematiek van voedselveiligheid, voeding en preventie, etc.), en waarover de afstuderende diëtist ook verondersteld wordt enkele elementaire noties mee te dragen.

Begincompetenties
De student wordt verondersteld parate kennis te bezitten m.b.t. een aantal anatomische en fysiologische basisbegrippen en concepten en ook reeds kennis te bezitten van een aantal mechanistische pathways naar specifieke voedingsgerelateerde pathologieën toe.

In verticale zin articuleert dit opleidingsonderdeel rechtstreeks met de opleidingsonderdelen “Pathologie”, “Pediatrische pathologie en dieetleer” en “Voedingsleer en Toegepaste Dieetleer I en II” uit het tweede jaar. De voorkennis uit deze opleidingsonderdelen is met andere woorden essentieel voor het volgen van het opleidingsonderdeel Pathologie en dieetleer. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student dan ook een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Kerncompetenties
Doorgedreven kennis verwerven van verschillende voedingsgerelateerde pathologieën als basis voor het uitwerken van gedifferentieerde dieetvoorschriften naar de praktijk toe.
De student is in staat om theoretische kennis met betrekking tot mechanistische pathways van voedingsgerelateerde ziekten op maat en gedoseerd te incorporeren in de praktijk van de klinische diëtetiek.
De student is in staat om de nutritionele status en de gezondheidsstatus van een individuele patiënt in te schatten en te interpreteren in functie van een gericht nutritioneel advies.

Algemene competenties
De student ontwikkelt een breed besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk en krijgt een geïntegreerd inzicht in het perspectief van voeding en volksgezondheid (zoals de problematiek van voedselveiligheid, voeding en preventie, klinische voeding, etc.).

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Combinatie van uitgedeeld cursusmateriaal en documentatie voor zelfstudie, geactualiseerd aan de hand van eigen nota's

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 5.0 EUR
maximaal €5

Studiebegeleiding
De studenten kunnen steeds terecht bij de docent voor bijkomende toelichting, indien gewenst. Daarnaast wordt ook uitgebreid verwezen naar referentiemateriaal, waar de student zijn kennis kan aan toetsen.

Onderwijsvormen
Interactieve lessen met vraagstelling en antwoord op problemen, zelfstudie, autonome activiteiten. Tijdens de lessen worden diverse vormen van didactisch materiaal gebruikt.

Evaluatievorm
Schriftelijk (gemengd open vragen en multiple choice)
Examen in tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Stefaan DE HENAUW