FARMACOLOGIEEN -DYNAMIE M.I.V. TOXICOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Filip Dumont
Referentie GCVKDK03A00003
 
Trefwoorden
b740 Farmacologie, Farmacodynamie, Toxicologie

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel ‘Farmacologie en -dynamie m.i.v. toxicologie’ heeft als doelstelling de studenten inzicht te verschaffen in de werking en de bijwerkingen van de belangrijkste geneesmiddelengroepen alsook in de interacties met andere geneesmiddelen en met voeding. Ook wordt van de student inzicht verwacht in de beginselen van de voedingstoxicologie.

Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel diëtist (vermelding in KB ’97 dat een theoretische en praktische opleiding in Toxicologie en farmacodynamiek moet voorzien worden).

Dit opleidingsonderdeel steunt en/of bouwt voort op de opleidingsonderdelen Biochemie en Pathologie. Er is een horizontale samenhang met Pathologie en dieetleer, Toegepaste dieetleer 3 en Stage.

Leerinhoud
In een eerste deel wordt de studenten inzicht verschaft over hoe een geneesmiddel zich in het menselijk lichaam gedraagt, van de inname over de opname en de verdeling tot de eliminatie.
In een tweede deel worden de verschillende farmacologische klassen besproken, waaronder geneesmiddelen bij cardio-vasculaire aandoeningen, bij maag- en darmaandoeningen en bij pijn, geneesmiddelen i.v.m. het zenuwstelsel en het hormonaal stelsel en antibiotica. De werking wordt uitgelegd en de bijwerkingen en interacties besproken.
Een laatste deel tenslotte is een korte inleiding tot de voedseltoxicologie.

Begincompetenties
Er is voorkennis vereist van pathologie en biochemie. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Draagt bij tot de eindcompetentie: Zelfstandig en/of in multidisciplinair dienstverband een kwaliteitsvolle dieetbehandeling uitvoeren volgens vigerende beroeps- en gezondheidsstandaarden en op methodische wijze.
Onder meer:
- inzicht hebben in de werking en de bijwerkingen van de belangrijkste geneesmiddelengroepen alsook in de interacties met andere geneesmiddelen en met voeding.
- inzicht hebben in de beginselen van de voedingstoxicologie

Algemene competenties
1. Denk- en redeneervaardigheid.
2. Verwerven en verwerken van informatie.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursustekst (ong. 120 blz., kan bij de lector worden aangeschaft) en lesnota’s.
Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium (te raadplegen in de bibliotheek).

Studiekosten
Ongeveer 7,00 euro voor cursustekst.

Studiebegeleiding
De studenten kunnen steeds bij de betrokken lector terecht, individueel of in groep, na de les of op afspraak voor bijkomende uitleg en/of oefeningen.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met behulp van bord.

Evaluatievorm
De theoretische kennis, denk- en redeneervaardigheid wordt geëvalueerd op een individueel mondeling examen met schriftelijke voorbereiding d.m.v. open theorievragen.
Verwerven en verwerken van informatie wordt geëvalueerd door middel van een opzoekoefening in het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium.

OP-leden
Filip DUMONT