GROOTKEUKEN- EN HYGI╦NESTAGE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 70.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mia Verschraegen
Referentie GCVKDK02A00020
 
Trefwoorden
b420-voeding, b680-volksgezondheid

Doelstellingen
Stage is één van de kwalificatievereisten vermeld in het KB (19/02/97) dat de uitoefening van het beroep van diëtist regelt. Om toegang te krijgen tot het beroep dienen er minstens 600 uren stage gelopen te worden in "klinische diëtetiek en diëtetiek voor collectiviteiten". De "Grootkeuken- en hygiënestage" van het tweede jaar maakt hiervan deel uit. Deze stage is onontbeerlijk om de leerinhouden van de opleidingsonderdelen "Gemeenschapsvoeding (keukentechnologie en inrichting en beheer)" en "Hygiëne van de voeding en parasietenleer" aan de praktijk te toetsen en om de hieraan gekoppelde beroepsspecifieke competenties te verwerven. De stage laat de student ook toe zich te oriënteren op het toekomstige beroepsveld in het domein van de "administratieve" diëtist en te werken aan de beroepsspecifieke attitudes.

Leerinhoud
Participatie in:
- het toepassen van veiligheidsprocedures gericht op het beheersen van de gevaren van contaminatie
- het uitvoeren van controle- en bewakingsmaatregelen
- het registreren van controle- en bewakingsresultaten
Interpreteren van de controleresultaten.
Participatie in het uitwerken en doorvoeren van correctiemaatregelen.
Participatie in de verschillende stappen van het productieproces: samenstellen van het menu (assortiment); inkoop; bewerkingstraject: ontvangst en opslag, koude bereidingen, warme bereidingen, uitgifte: portionering en distributie; retour; afwas; reinigen.
Toepassen van de ”Goede Hygiëne Praktijken”.
Samenwerken met de personeelsleden.
Zich integreren in de dienst.

Begincompetenties
Voorkennis van Familiale keukentechnologie, Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2, Algemene microbiologie, Levensmiddelenmicrobiologie en Hygiëne van de voeding en parasietenleer. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Dit opleidingsonderdeel moet samen opgenomen worden met het opleidingsonderdeel Gemeenschapsvoeding of na het behalen van de credits van dit opleidingsonderdeel.
Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.

Eindcompetenties
Dit opleidingsonderdeel draagt bij aan het ontwikkelen van de volgende competenties:

Beroepsspecifieke competenties:
deelcompetenties die verband houden met en tot doel hebben:
1. adviserend en coördinerend kunnen optreden met betrekking tot een kwaliteitsvolle
- bereiding en verstrekking van voedsel;
- organisatie en beheer van een integrale voedingszorg.
Onder meer:
Toepassen van het kwaliteitsmanagementsysteem gericht op het beheersen van de gevaren van contaminatie.
Participatie in de verschillende stappen van het productieproces: samenstellen van het menu (assortiment); inkoop; bewerkingstraject: ontvangst en opslag, koude bereidingen, warme bereidingen, uitgifte: portionering en distributie; retour; afwas; reinigen.

2. aanbevelingen op het gebied van voeding te vertalen in praktische adviezen naar beroepsgroepen die zich met voeding bezighouden.
Onder meer:
Evaluatie en optimalisatie van de menuplanning en recepten.

Algemene competenties
Teamgericht kunnen werken
Onder meer:
Samenwerken met de personeelsleden.
Zich integreren in de dienst.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- informatiebrochure/site van de instelling
- specifieke informatie ter beschikking gesteld door de stageverlenende instelling
- werkprocedures, handleidingen, risicoanalyse, werkpostfiche en documenten van de voedingsdienst van de stageverlenende instelling
- VGRB & HFDV (2008), Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen. Eerste versie, officieel goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 22 januari 2008 (handboek opleidingsonderdeel Hygiëne van de voeding, 1e modeltraject)
- stagevademecum VD2
- richtlijnen Grootkeuken- en hygiënestage

Studiekosten
- verplaatsingsonkosten
- verplaatsings- en verblijfsonkosten in geval van buitenlandse stages
- kosten onderhoud uniform
- desgevallend kosten veiligheidsschoenen

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding van de student door de stagementor (stageverlenende instelling) en de stagebegeleider (onderwijsinstelling) en feedback op de uitgevoerde activiteiten.

Onderwijsvormen
Begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
Zowel de stageactiviteiten als het stageverslag worden geëvalueerd en gequoteerd. De evaluatie gebeurt op het einde van de stageperiode en tussentijds aan de hand van aanwijzingen, adviezen en opmerkingen door de stagebegeleider en/of de stagementor geregistreerd op de begeleidingsfiche. De gegevens van de begeleidingsfiche vormen de basis voor het invullen van het evaluatieformulier bij de eindevaluatie.

De stagebegeleider bepaalt de uiteindelijke quotatie en is tevens de verantwoordelijke t.a.v. de examencommissie. Dit is eveneens van toepassing op stages gelopen in het buitenland. Evaluaties van stagementoren zijn adviserend.

Het stagecijfer, dat volgens decretale bepalingen uitgedrukt wordt op een totaal van 20 is het verrekeningsresultaat van zowel de stageactiviteiten als het stageverslag waarbij de stageactiviteiten en het stageverslag hierin respectievelijk voor 60% en 40% vertegenwoordigd zijn.

De besprekingen van stageactiviteiten en stageverslag gaan door op de stageplaats tijdens de stage en op de school na afloop van de stage. De stagebespreking op de Hogeschool maakt tevens voorwerp uit van hoger vermelde evaluatie van het stageverslag en een ongewettigde afwezigheid hierop kan een onvoldoende voor gevolg hebben.

Studenten moeten zich houden aan de regeling en afspraken zoals weergegeven in het stagevademecum.

Bij verwijzing naar de 2de zittijd wordt het stagecijfer in principe ongewijzigd overgedragen.

OP-leden
(praktijk)lectoren van de opleiding Voedings- en dieetkunde
Nele CALLEWAERT
Debbie DEVENYN
Silke MEULEWAETER
Marijke SEGERS
An VANDENHAUTE
Mia VERSCHRAEGEN