VOEDINGSWARENANALYSE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cosyn
Referentie GCVKDK02A00019
 
Trefwoorden
p390-organische-chemie, b420-voeding

Doelstellingen
De diëtist-voedingsdeskundige maakt in de beroepspraktijk dagelijks gebruik van voedingsmiddelentabellen ter evaluatie van een gebruikte of voorgeschreven voeding. In de levensmiddelenindustrie wordt gebruik gemaakt van analysegegevens ten behoeve van de voedingswaarde-etikettering. Het is dan ook van belang te weten en te leren hoe de analysegegevens tot stand gekomen zijn en wat de beperkingen zijn bij het interpreteren van deze gegevens. Het wettelijk omschreven leerprogramma betreffende de erkenning van de beroepstitel “diëtist”, omvat dan ook een theoretische en praktische opleiding in de analyse van voedingswaren (KB 19 februari 1997). Voedingswarenanalyse vertoont verticale samenhang met Toegepaste chemie en Levensmiddelenchemie.

Leerinhoud
Wetgeving
Lineair opgebouwd:
Volgende onderwerpen komen aan bod:
- Analysetechnieken (gravimetrische, volumetrische, fotometrische en chromatografische)
- Officiële controle op voedingsmiddelen
- Officiële monstername van voedingsmiddelen
- Wetgeving analyse van voedingsmiddelen
- Accreditatie
- Kwaliteitsborgingssystemen
- Labels en keurmerken

Oefeningen voedingswarenanalyse
Thematisch opgebouwd:
Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van levensmiddelen. Bij elke bepaling wordt ook het belang ervan toegelicht (de achtergrondinformatie). Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: water, as, vetten (joodgetal, verzepingsgetal, FFA-getal, peroxidegetal, ...), eiwitten (Kjeldahl), koolhydraten (Luff-Schoorl, Bertrand, lactose, DLC, ...), vitamine C, NaCl, pH, ...

Begincompetenties
Eindcompetenties bezitten van Toegepaste chemie en Levensmiddelenchemie. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Kennis van Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2 is aangewezen.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met de eindcompetentie om zelfstandig en (of) in multidisciplinair dienstverband een kwaliteitsvolle voedings- en of dieetbehandeling uit te voeren.
Onder meer weten hoe de analysegegevens in voedingsmiddelentabellen tot stand gekomen zijn en wat de beperkingen zijn bij het interpreteren van deze gegevens.

Algemene competenties
Oefeningen voedingswarenanalyse
- Het vermogen om teamgericht te werken: informatie op een transparante manier delen, in overleg een taakverdeling opmaken, samenwerken zonder persoonlijke verantwoordelijkheden te ontwijken.
- Het vermogen tot communiceren van informatie: gegevens, interpretaties en conclusies schriftelijk correct overbrengen met de juiste structuur en terminologie en zonder taalfouten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Wetgeving
PowerPoint presentatie en hand-outs.

Oefeningen voedingswarenanalyse
Syllabus, te verkrijgen via de cursusdienst.

Studiekosten
Oefeningen voedingswarenanalyse
Syllabus (auteur M. Verschraegen): € 2,4 (prijs cursusdienst 2007-2008)

Studiebegeleiding
Na afspraak

Onderwijsvormen
Wetgeving
Hoorcolleges met gebruik van PowerPoint presentaties.

Oefeningen voedingswarenanalyse
Opdrachten uit te voeren in het laboratorium, parallel groepswerk (per twee).
Leergesprek.
Informatie-aanbiedende methode nl. de doceermethode.
Autonome activiteiten.

Evaluatievorm
Wetgeving
Schriftelijk examen (open vragen).
Aandeel in de evaluatie van het opleidingsonderdeel: 50 %.
Examen in tweede zittijd is mogelijk.

Oefeningen voedingswarenanalyse
Aandeel in de evaluatie van het opleidingsonderdeel: 50 %.
De student wordt tussentijds geëvalueerd op basis van de resultaten (verslag) van de tijdens de practica uitgevoerde analyses.
De resultaten van dit jaarwerk tellen mee in het eindtotaal van de oefeningen (20 %).
De eindevaluatie (80 %) gebeurt onder de vorm van een schriftelijke en een praktische proef, conform de uitwerkingen /opdrachten tijdens het academiejaar.
Om het verwerken van de leerinhouden te optimaliseren ontvangt de student vooraf lijsten met voorbeeldexamenvragen.
Examen in tweede zittijd is mogelijk, hierbij worden resultaten voor permanente evaluatie van de eerste zittijd overgedragen naar de tweede zittijd.

OP-leden
Inge HUYBRECHTS
Ruth TERWECOREN