VOEDINGSMIDDELEN VOOR BIJZONDERE VOEDING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis An Vandenhaute
Referentie GCVKDK02A00018
 
Trefwoorden
b420 voeding - t430 levensmiddelentechnologie

Doelstellingen
Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
Het wettelijk omschreven leerprogramma betreffende de erkenning van de beroepstitel "diëtist" omvat een theoretische en praktische opleiding in de diëtetiek. In het KB van 19 februari 1997 wordt "Wetgeving op de voedingswaren" als verplicht onderdeel in de opleiding vereist. Eveneens wordt in de bijlagen vermeld welke technische prestaties en handelingen een diëtist moet kunnen verrichten:
- het bereiden en het te koop aanbieden van voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
- zorgen voor de correcte toepassing van de dieetvoorschriften en van de voorgeschreven voedingsmiddelen voor bijzondere voeding bij groepen van patiënten.

Project 2
Projectwerk wordt in het tweede semester opgenomen. Het is een groepswerk en heeft als doel enerzijds een voorbereidende activiteit op het realiseren van het afstudeerproject en anderzijds betreft het een uitdiepen van deelaspecten van Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding. Het project kan ook een ondersteuning zijn van ‘maatschappelijke dienstverlening’.

Dit opleidingsonderdeel kan beschouwd worden als een voortzetting van en aanvulling op Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2, Familiale keukentechnologie, Toegepaste voedingsleer en Anatomie, fysiologie en fysiologie van de voeding. Er bestaat een horizontale samenhang met Toegepaste dieetleer 1 en 2, Diëtetische keukentechnologie 1 en 2, Pathologie, Pediatrische pathologie en dieetleer, Wiskundige en statistische vorming en Toegepaste informatica en Voedingsleer.

Leerinhoud
Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
Wetgeving; Afgeroomde melkproducten; Vetarme vaste kazen; Natriumarme producten; Calciumarme melkproducten; Sojaproducten; Lactosevrije en lactosearme melkproducten; Therapeutische babyvoedingen; Eiwitrijke melkproducten; Voedingsmiddelen voor medisch gebruik (sondevoedingen; volledige drinkvoedingen en bijvoedingen); Semi-elementaire en elementaire voedingen; Voedingsmiddelen bij kauw- en slikproblemen; Voedingsvezelrijke producten; Glutenvrije producten; Eiwitarme producten; Suikerarme producten; Volledige dagvervangende voedingsmiddelen; Vervangmaaltijden; Voedingsmiddelen verrijkt met stanolen.

Project 2
Productinformatie verzamelen en registreren door bezoek aan diverse grootwarenhuizen en/of dieetwinkels. Het registreren van de informatie en het evalueren van de producten gebeurt d.m.v. elektronische leeromgeving. Enkele vbn van product(groep)en: vetarme kazen, suikerarme producten, light frisdranken, producten verrijkt met fructo-oligosachariden en/of galacto-oligosachariden (FOS, GOS), producten verrijkt met stanolen, producten met probiotica, vetarme koeken, kinderkoeken, natriumarme producten, vervangmaaltijden, …

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel vereist voorkennis van Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2, Familiale keukentechnologie, Toegepaste voedingsleer en Anatomie, fysiologie en fysiologie van de voeding. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Dit opleidingsonderdeel moet namelijk samen opgenomen worden met Toegepaste dieetleer 1 en 2 of na het behalen van de credits Toegepaste dieetleer 1 en 2.
Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.

Eindcompetenties
Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met: kunnen adviseren over kwaliteit en bruikbaarheid van voedsel/voedingsmiddelen/voedingsmiddelen voor bijzondere voeding.
Onder meer:
- Weten + inzien wat volgens de Belgische Wetgeving "voedingsmiddelen voor bijzondere voeding" en "dieetproducten" zijn;
- Weten welke dieetproducten op de markt gebracht zijn, welke samenstelling, voedende waarde en organoleptische eigenschappen ze hebben en voor wie ze geschikt zijn;
- Kunnen evalueren van producten op basis van ingrediënten, voedingswaarde en kostprijs;
- Advies kunnen geven over het gebruik van (dieet)producten;
- Inzien welk economisch aandeel de dieetproducten hebben in het voedselpakket van de patiënt;
Een organoleptische beoordeling kunnen maken van producten.

Project 2
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met: kunnen adviseren over kwaliteit en bruikbaarheid van voedsel/voedingsmiddelen/voedingsmiddelen voor bijzondere voeding.
Onder meer:
- het kritisch kunnen evalueren van voedingsmiddelen voor bijzondere voeding op nutritionele waarde rekening houdende met gezondheidskundige en/of diëtetische eisen, regelgeving en kostprijs.
- het formuleren van praktische gebruiksrichtlijnen aangaande de te volgen bereidingswijze voor voedingsmiddelen voor bijzondere voeding

Algemene competenties
1. Teamgericht kunnen werken
Onder meer:
- Actief luisteren naar anderen
- Actieve aanwezigheid op de teambijeenkomsten
- De gemaakte afspraken respecteren
- Besteden van aandacht aan de opmerkingen die andere teamleden aanbrengen
- Spontaan problemen kunnen bespreken met anderen

2. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
Eigen syllabus
- Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding (350 blz.) + collegenota's
Vakliteratuur
- De Warenwetgeving, die Keure, Brugge
- Compendium dieetproducten en voedingssupplementen, Bohn Stafleu Van Loghum, 2008; 203 pag. ; €35 (persoonlijke keuze student)
- Productfiches en brochures van diverse fabrikanten/importeurs

Project 2
Digitale leeromgeving

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 13.0 EUR
Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
Eigen cursus: max. 12 Euro

Project 2
Kopies van de instructiefiches + kopies van resultaten opdracht: ± € 1,00

Studiebegeleiding
Na afspraak

Onderwijsvormen
Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
Informatie aanbiedende methode: doceermethode, eventueel ondersteund met Power Point voorstelling, zelfstudie, autonome activiteiten
Dialectische methode: leergesprek;
Voor het organoleptisch beoordelen van de levensmiddelen wordt er tevens elke les door elke student een individuele beoordeling gemaakt;
Productvoorstellingen door firma’s aan de hand van dia's, productfiches, video, ...

Project 2
Begeleide zelfstudie aan de hand van instructiefiche via de elektronische leeromgeving

Evaluatievorm
Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
telt voor 80% mee in de eindbeoordeling o.v.v. een mondeling examen (open vragen) met schriftelijke voorbereiding.
Studenten die op dit deel van het opleidingsonderdeel " Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding " minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).

Project 2
is een groepswerk en telt voor 20% mee in de eindbeoordeling (permanente evaluatie) o.v.v. portfolio.
Studenten die op het deel Project 2 van het opleidingsonderdeel "Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding" minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).

Er is bij dit opleidingsonderdeel mogelijkheid tot 2e zittijd. Voor het project dient dan een individuele opdracht uitgewerkt te worden.

OP-leden
An VANDENHAUTE