DIĖTETISCHE KEUKENTECHNOLOGIE 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 24.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Debbie Devenyn
Referentie GCVKDK02A00016
 
Trefwoorden
b420 voeding - t430 levensmiddelentechnologie

Doelstellingen
Het wettelijk omschreven leerprogramma betreffende de erkenning van de beroepstitel “diëtist”, omvat een theoretische en praktische opleiding in de keukentechnologie (KB 19 februari 1997).

Diëtetische keukentechnologie 1

De noodzaak en het belang van dit vak zijn af te leiden uit het activiteitenprofiel van de diëtist. Een deskundige uitwerking van een dieetadvies houdt immers in dat de patiënt uitvoerig adviezen ontvangt over de toebereiding van zijn dieetvoeding. Verder staat de diëtist ook in voor het opstellen van menu’s (dag-, weekmenu’s, menucycli), het ontwikkelen van dieetreceptuur en dient hij/zij kookdemonstraties voor gezonde voeding en dieetbereidingen te verzorgen.

Experimentele diëtetische keukentechnologie

De "experimentele diëtetische keukentechnologie" behandelt de theoretische onderbouw van de "oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie", die een initiatie zijn in het zoeken naar aanvaardbare en bruikbare alternatieven voor een aantal praktische bereidingsproblemen die sommige diëten stellen. Men beoogt hier dus vooral het leren “kennen” van de in de praktijk meest gebruikte bijzondere en dieetvoedingsmiddelen. Het “kennen” van deze bijzondere en dieetvoedingsmiddelen omvat diverse aspecten. In dit opleidingsonderdeel ligt de focus vnl. op de nutritionele samenstelling en de bruikbaarheid in de diëten.

Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1

De "Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie" zijn een initiatie in het zoeken naar aanvaardbare en bruikbare alternatieven voor een aantal praktische bereidingsproblemen die sommige diëten stellen. Daarenboven beoogt men hier vooral ook het leren “kennen” van de in de praktijk meest gebruikte bijzondere en dieetvoedingsmiddelen. Het “kennen” van deze bijzondere en dieetvoedingsmiddelen omvat diverse aspecten. In de oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie ligt de focus op de praktische uitvoering. Via het uitvoeren van diverse bereidingen kan de student de sensorische eigenschappen en praktische bruikbaarheid van deze producten ervaren m.i.v. de factoren die hierop van invloed zijn.

In het jaarprogramma staat dit opleidingsonderdeel direct in verband met toegepaste dieetleer, toegepaste voedingsleer 1 en 2, diëtetische keukentechnologie 2 en voedingsmiddelen voor bijzondere voeding.


Leerinhoud
Diëtetische keukentechnologie 1

- trefwoorden: voedselbereiding voor de basisdiëten - basisrecepten - basisverhoudingen
- inhoud: ‘koken zonder zout’, smaakcorrigentia, ‘vetarm’ koken, vakuitdrukkingen en keukentermen, toelaatbaarheid van de basis bereidingstechnieken in de basisdiëten (kwalitatieve)

Experimentele diëtetische keukentechnologie

- trefwoorden: keukentechnologie - experimenteel koken - evaluatie en gebruiksrichtlijnen voor voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
- inhoud: binding en gebruikelijke bindingspercentages, voedingsvezelrijke preparaten, MKT vetten, LKT vetten en –oliën, eiwitrijke preparaten, lactosevrije en lactose-arme (melk)preparaten

Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1

- trefwoorden: keukentechnologie - experimenteel koken - evaluatie en gebruiksrichtlijnen voor voedingsmiddelen voor bijzondere voeding
- inhoud: ‘koken zonder zout’, smaakcorrigentia, ‘vetarm koken’, vetten: MKT, LKT-vetten en oliën, voedingsvezelrijke preparaten, eiwitrijke preparaten, binding en gebruikte bindingspercentages, lactosearme en lactosevrije (melk)producten, vlaatjes voor de basisdiëten.

Begincompetenties
De eindcompetenties van Familiale keukentechnologie en Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Dit opleidingsonderdeel moet samen opgenomen worden met de opleidingsonderdelen Toegepaste dieetleer of na het behalen van de credits van deze opleidingsonderdelen.
Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties

Diëtetische Keukentechnologie 1

1. De student is in staat de patiënt uitvoerig en deskundig te voorzien van adviezen over de toebereiding van de dieetvoeding:
- verstrekken van adviezen t.a.v. bereiding, keuze van recepten en variatiemogelijkheden en dit voor diverse dieettypes

2. In staat zijn menu’s (dag-, weekmenu’s, menucycli) op te stellen en dieetreceptuur te ontwikkelen
- beoordelen, aanpassen en ontwerpen van: recepten, receptbrochures, (kookboeken) en menu’s en dit zowel voor een individu als voor collectiviteiten, voor dagelijks gebruik en bijzondere gelegenheden (al dan niet m.i.v. verwerking van voedingsmiddelen voor bijzondere voeding, gebeurlijk dieetvoedingsmiddelen) en rekening houdend met: dieetprincipes, voedingswaarde, kostprijs, sensorische eigenschappen, organisatorische mogelijkheden, hygiënische en patiënt gebonden aspecten
- administreren en standaardiseren van receptuur met oog op automatisering

3. In staat kookdemonstraties voor gezonde voeding en dieetbereidingen te verzorgen

Experimentele diëtetische keukentechnologie

1. De student heeft kennis en inzicht in de in de praktijk meest gebruikte en bijzondere dieetvoedingsmiddelen, met specifieke nadruk op de nutritionele samenstelling en de bruikbaarheid in de diëten
- onderlinge vergelijking van een assortiment voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen wat betreft de gebruikswaarde voor dieet en patiënt/cliënt
- kritisch beoordelen van begeleide productinformatie
- adviseren t.a.v. verkrijgbaarheid, houdbaarheid van een assortiment voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen
- kennen van samenstelling en gemotiveerd gebruik in diëten
- manifestatie van volgende beroepshoudingen: dienstverlenende ingesteldheid, empathie, kritische ingesteldheid, kunnen omgaan met informatie, leergierigheid, milieubewustzijn, nauwkeurigheid, patiëntgerichtheid, probleemoplossend gedrag, raadplegen informatiebronnen, zelfstandigheid,…

Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1

1. De student is in staat te zoeken naar aanvaardbare en bruikbare alternatieven voor een aantal praktische bereidingsproblemen die sommige diëten stellen
- beoordeling en onderlinge vergelijking van uitgevoerde bereidingen en verwerkingen van een assortiment voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen wat betreft gebruikswaarde voor dieet en patiënt/cliënt, sensorische eigenschappen, praktische bruikbaarheid, vereiste vaardigheid, benodigde tijd
- adviseren t.a.v. verkrijgbaarheid, houdbaarheid van een assortiment voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen
- kennen van samenstelling en gemotiveerd gebruik in diëten
- formuleren van praktische gebruiksrichtlijnen aangaande de te volgen werkwijze, bruikbare percentages, aangewezen smaakmaskering voor een assortiment voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen

2. De student kan diverse bereidingen uitvoeren van verschillende dieetvoedingsmiddelen
- kennen van samenstelling en gemotiveerd gebruik in diëten
- formuleren van praktische gebruiksrichtlijnen aangaande de te volgen werkwijze, bruikbare percentages, aangewezen smaakmaskering voor een assortiment voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen

3. De student heeft inzicht in de sensorische eigenschappen en praktische bruikbaarheid van deze producten m.i.v. de factoren die hierop van invloed zijn
- sensorische beoordeling en onderlinge vergelijking van een assortiment voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen

Algemene competenties

1. Ingesteldheid tot levenslang leren: de student is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het domein van de dieetvoeding
2. Het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën: de student is in staat proactief op te treden inzake zijn beroepsvernieuwing

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Diëtetische Keukentechnologie 1

- syllabus en aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges
- handboeken:
"Kruidengids" (persoonlijke keuze student)
"Basiskookboek" (persoonlijke keuze student)

Experimentele diëtetische keukentechnologie en Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1

- syllabus en aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges
- handboeken beschikbaar in de bibliotheek Gezondheidszorg Vesalius:
Warenwetgeving, die Keure, Brugge (beschikbaar via de e-bib).
Compendium dieetproducten en voedingssupplementen, Bohn Stafleu Van Loghum, 2008 (beschikbaar in de Departementale bibliotheek)
- productfiches van diverse fabrikanten/importeurs

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 54.0 EUR
Diëtetische keukentechnologie 1

Syllabus Keukentechnologie diëtetische 1: (€ 0,03 / cursusblad x ± 100 p.)= € ± 3
"Kruidengids" (persoonlijke keuze student): ±€20
"Basiskookboek" (persoonlijke keuze student): ±€25

Experimentele diëtetische keukentechnologie en Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1

Syllabus Experimentele diëtetische keukentechnologie en oefeningen 1: (€ 0,03 / cursusblad x ±200 p.)= € ±6

Studiebegeleiding
op afspraak

Onderwijsvormen
Diëtetische keukentechnologie 1

- doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, autonome activiteiten
- buiten de contacturen dient de student de toepassingen voor te bereiden en (of) af te werken

Experimentele diëtetische keukentechnologie

- doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, autonome activiteiten
- opdrachten: menuvariaties, presentaties, ...
- documentatietaken: samenstelling van de bestudeerde voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen

Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1

- doceren; onderwijsleergesprek; practicum; sensorische evaluatie; verslagen (m.i.v. individuele sensorische evaluatie); zelfstudie; autonome activiteiten
- documentatietaken: samenstelling van de bestudeerde voedingsmiddelen voor bijzondere voeding/dieetvoedingsmiddelen
- elke student noteert zijn individuele sensorische beoordeling en bevindingen van de geëvalueerde producten en bereidingenEvaluatievorm
Diëtetische keukentechnologie 1

37.5% van de eindbeoordeling
- schriftelijk examen met open vragen en invuloefeningen
- voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel wordt een geïntegreerde kennis verwacht van: toegepaste voedingsleer en oefeningen, toegepaste dieetleer 1, familiale keukentechnologie, keukentechnologie van de gemeenschapsvoeding, experimentele diëtetische keukentechnologie 1 en levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2.
- studenten die op het deel "Diëtetische keukentechnologie 1" minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).

Experimentele diëtetische keukentechnologie

25% van de eindbeoordeling
- schriftelijk examen
- voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel wordt een geïntegreerde kennis verwacht van: toegepaste voedingsleer en oefeningen, toegepaste dieetleer 1, familiale keukentechnologie, keukentechnologie van de gemeenschapsvoeding, diëtetische keukentechnologie 1 en levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2.
- studenten die op het deel "Experimentele diëtetische keukentechnologie" minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).

Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1

37,5% van de eindbeoordeling, waarvan 20% voor permanente evaluatie en 80% voor het praktisch examen

criteria voor de permanente evaluatie:
- beheersing van technieken, omgang met materiaal en ingrediënten, organisatie, hygiëne, tempo, organoleptiek van de bereide gerechten, wijze van opdienen, creativiteit, sensorische evaluatie
praktisch examen:
- studenten die op het deel "Oefeningen experimentele diëtetische keukentechnologie 1" minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).
- tweede zittijd is mogelijk en omvat – identiek aan de eerste zittijd – het afleggen van een praktische examen; punten voor permanente evaluatie worden echter overgedragen (art. 2.3 DOER).

Bij een examencijfer van 7 op 20 of minder voor één van deze 3 vakken moet het desbetreffende vak hernomen worden in tweede zittijd ondanks een eindresultaat (rekenkundig gemiddelde) van 10 of meer op 20 (art. 13.5 DOER).

OP-leden
Debbie DEVENYN
Silke MEULEWAETER