PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 52.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jan Vandewynckele
Referentie GCVKDK02A00012
 
Trefwoorden
b540 pathologie

Doelstellingen
De diëtist / voedingsdeskundige moet therapeutisch en preventief voedingsadvies kunnen geven. Naast inzicht in de voedingsleer is inzicht in de pathologie, met inbegrip van de fysiopathologie essentieel om dit met kennis van zaken te kunnen doen. Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel diëtist (vermelding in KB ’97 dat een theoretische opleiding in Algemene en digestieve fysiopathologie moet voorzien worden).
Pathologie kan beschouwd worden als een voortzetting van en aanvulling op Biologie, Anatomie en fysiologie en Fysiologie van de voeding uit het eerste jaar. Dit opleidingsonderdeel houdt horizontaal verband met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Biochemie, Toegepaste Dieetleer en Pediatrische pathologie en dieetleer.

Leerinhoud
1 Inleiding: ziekte en gezondheid, onderzoek van de patiënt, de inflammatoire reactie, algemene oncologie
2 Ziekten van het spijsverteringsstelsel
3 Ziekten van het circulatiestelsel
4 Ziekten van het endocrien stelsel
5 Ziekten van het excretiestelsel

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel vereist voorkennis van Biologie, Anatomie en Fysiologie en fysiologie van de voeding. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met:
1. zelfstandig en/of in multidisciplinair dienstverband een kwaliteitsvolle voedings- en/of dieetbehandeling uitvoeren
Onder meer: inzicht hebben in de pathologie, met inbegrip van de fysiopathologie
2. voedings - en dieetvoorlichting initiëren, plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren en dit zowel aan individuen als aan groepen en dit zowel schriftelijk als mondeling
3. resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aanbevelingen op het gebied van voeding vertalen in praktische adviezen naar consumenten, patiënten en beroepsgroepen die zich met voeding en/of gezondheid bezighouden

Algemene competenties
Vermogen tot kritisch en reflectief denken:

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Algemene ziekteleer, een handboek voor paramedische beroepen, Academia Press 2007, ISBN 978-90-382-1083-4
PowerPoint presentatie van de lessen, aangevuld met nota’s genomen door de student tijdens de lessen.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 38.0 EUR
Algemene ziekteleer, een handboek voor paramedische beroepen: +/- €30,40
Afdruk PowerPoint bestanden, ongeveer € 7

Studiebegeleiding
De mogelijkheid tot individuele gesprekken voor of na de lessen wordt geboden, evenals de mogelijkheid vragen te stellen via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met audiovisuele ondersteuning. Voorstellen en bespreken van klinische casus.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open en/of meerkeuzevragen.
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Jan VANDEWYNCKELE