GEMEENSCHAPSVOEDING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 48.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mia Verschraegen
Referentie GCVKDK02A00008
 
Trefwoorden
b420-voeding, b680-volksgezondheid

Doelstellingen
In het “Beroepsprofiel van de Voedings- en dieetkundige” (in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad 1996) wordt de beroepscontext van de voedingskundige omschreven. Deze omvat onder meer opdrachten op het vlak van voedselverstrekking voor collectiviteiten en organisatie en beheer van grootkeukens. In het KB (1997) dat de beroepsuitoefening van de diëtist regelt wordt gesproken van de diëtetiek voor “collectiviteiten”.

In het “Opleidingsprofiel van de Gegradueerde in de Voedings- en Dieetkunde” (in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad 1998) kunnen basiscompetenties teruggevonden worden (taken die de gegradueerde, huidige bachelor, moet kunnen uitvoeren) die verband houden met het adviseren van voeding en diëten aan collectiviteiten. In dit opleidingsonderdeel, gepland in het 1e semester, maakt de student kennis met de gemeenschapsvoeding en wordt hij voorbereid op de Grootkeuken- en hygiënestage gepland in het 2e semester van het 2e jaar van het modeltraject.

Gemeenschapsvoeding vertoont verticale samenhang met Familiale keukentechnologie, Levensmiddelenleer met inbegrip van technologie 1 en 2, Hygiëne van de voeding en parasietenleer en Toegepaste voedingsleer 1. Gemeenschapsvoeding vertoont horizontale samenhang met Voedingsleer en Grootkeuken- en hygiënestage.

Leerinhoud
De leerstof is lineair geordend (de opvolgende leerstofonderdelen worden onderbouwd door de voorafgaande). Twee vakken worden bestudeerd:

Keukentechnologie van de gemeenschapsvoeding: menuplanning en receptenleer voor collectiviteiten rekening houdend met gezondheidsaspecten van de maaltijdvoorziening.

Inrichting en beheer van de gemeenschapsvoeding: productieprocessen/-systemen, voedseldistributie-/maaltijdverdeelsystemen, organisatie van productie en bedrijfskundige aspecten: inkoop- en besteladministratie, voorraadadministratie, administratie van de personeelsplanning, administratief beheer van het materieel en voedingsadministratie.

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel vereist voorkennis van Toegepaste fysica, Additieven en verpakkingen en Hygiëne van de voeding en parasietenleer. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met: coördinerend en adviserend kunnen optreden met betrekking tot een kwaliteitsvolle bereiding en verstrekking van voedsel en organisatie en beheer van de voedingszorg.
Onder meer:
Kennis en inzicht hebben in de methodiek voor het opmaken van een menuplanning en het uitwerken van recepten voor de gemeenschapsvoeding rekening houdend met bedrijfskundige aspecten van de maaltijdvoorziening en gezondheidsaspecten.
Kennis hebben van en inzicht hebben in de inrichting en het beheer van gemeenschapsvoeding (productieprocessen/-systemen, voedseldistributie-/maaltijdverdeelsystemen, organisatie van productie en bedrijfskundige aspecten: inkoop- en besteladministratie, voorraadadministratie, administratie van de personeelsplanning, administratief beheer van het materieel en voedingsadministratie).

Algemene competenties
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
Onder meer:
Kennis en inzicht in het belang van het bewaken van de voedende waarde van maaltijden in de gemeenschapsvoeding.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus, te verkrijgen via de cursusdienst van de Hogeschool Gent;
PowerPoint presentatie via de elektronische leeromgeving;
VGRB & HFDV (2008), Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen. Eerste versie, officieel goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 22 januari 2008 (handboek Hygiëne van de voeding en parasietenleer 1e modeltraject)

Aan te schaffen handboek:
Stichting Vakbekwaamheid Horeca, Keukenorganisatie en -apparatuur, SVH Uitgeverij, Zoetermeer, ISBN 9789052112190 (verkrijgbaar via cursusverkoop Hogeschool )

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 32.0 EUR
Cursus en bijlagen: € 0,03 per blad x ± 100 blz., ± €3,0
Prijs handboek: € 27,42.
Desgevallend kosten verbonden aan het bezoeken van vakbeurzen en instellingen (verplaatsing en toegang).

Studiebegeleiding
Na afspraak: lokaal 1105

Onderwijsvormen
Hoorcollege aan de hand van PowerPoint presentatie en bord.
Leergesprek: de student wordt tijdens de theoretische uiteenzettingen geactiveerd door vraagstelling en door gebruik te maken van praktijkvoorbeelden.
Desgevallend: zelfstudie, autonome activiteiten (bijvoorbeeld in functie van de actualiteit)
Desgevallend studiebezoek instellingskeukens

Evaluatievorm
De evaluatie gebeurt aan het einde van het eerste semester onder de vorm van een schriftelijk examen.
Om het verwerken van de leerinhouden te optimaliseren ontvangt de student vooraf lijsten met voorbeeldexamenvragen via Dokeos.

In de eindevaluatie tellen beiden vakken voor 50 %.
Tweede zittijd is mogelijk. Studenten die op een deel van de gemeenschapsvoeding namelijk "Keukentechnologie" of "Inrichting en beheer" minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (Art. 15 DOER). De examenpunten van het geslaagde deel worden als dusdanig overgenomen voor de bepaling van het examenresultaat in de tweede zittijd.

OP-leden
Mia VERSCHRAEGEN