BIOCHEMIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 48.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cabooter
Referentie GCVKDK02A00003
 
Trefwoorden
p004-biochemie-metabolisme

Doelstellingen
In Art. 3 van het Koninklijk Besluit dat de beroepstitel “diëtist” regelt (KB ’97) wordt gesteld dat een theoretische opleiding Biochemie moet voorzien worden.

Het opleidingsonderdeel biochemie is opgenomen in de opleiding omdat voor de ondersteuning of keuze van behandelingen en/of het voorschrijven van diëten een biochemische basiskennis noodzakelijk is. Het opleidingsonderdeel toetst binnen het geheel van de opleiding vooral kennis en inzicht.

Verticale coherentie: Het opleidingsonderdeel belicht de biochemie en steunt op de kennis opgedaan in de Toegepaste chemie, Levensmiddelenchemie, Biologie, Algemene en levensmiddelenmicrobiologie, Anatomie en fysiologie en vormt een aanzet voor het begrijpen van de pathologieën veroorzaakt door biochemische afwijkingen. De aangebrachte concepten zijn essentieel voor de Voedingsleer en de Dieetleer. De kennis van de biochemie vormt de basis van verschillende labtechnische handelingen voor de kwaliteitscontrole van voedsel of voedselcomponenten of de voedingsanalyse.

Horizontale coherentie: Er wordt verwacht dat de student verbanden kan leggen tussen het opleidingsonderdeel Biochemie en het voedingsadvies of dieetadvies dat gegeven wordt (dus met of zonder de aanwezigheid van een pathologie). Bijgevolg verduidelijkt de kennis gegeven in de biochemie de kennis opgedaan in de Voedingsleer en de Toegepaste dieetleer en kan de invloed van voedselinname op biochemische processen beoordeeld worden.


Leerinhoud
Biomoleculen
Enzymen en enzymenkinetiek
Metabolisme


Begincompetenties
Toegepaste chemie, Levensmiddelenchemie, Anatomie en fysiologie en Fysiologie van de voeding, Biologie, Algemene microbiologie. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.


Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aanbevelingen op het gebied van voeding vertalen in praktische adviezen naar consumenten, patiënten en beroepsgroepen die zich met voeding en/of gezondheid bezighouden.
Onder meer:
- Structurele samenstelling en de belangrijkste eigenschappen leren kennen van verschillende soorten biochemische stoffen
- Inzicht hebben in de fundamentele biochemische processen van een organisme
- Biochemische energiehuishouding van suikers en lipiden en eiwitten begrijpen
- Een beeld kunnen vormen van de metabole wegen in de cel en vanuit dit oogpunt ziekteoorzaken kunnen begrijpen
- Eigen studie kunnen maken van een welbepaalde pathologie

Algemene competenties
1. Vermogen tot overbrengen van informatie en ideeën op een doordachte en gestructureerde manier, zowel schriftelijk als mondeling
2. Teamgericht kunnen werken
onder meer:
- Actief luisteren naar anderen
- Actief aanwezig zijn op teambijeenkomsten
- Gemaakte afspraken respecteren
- Besteden van aandacht aan opmerkingen die andere teamleden aanbrengen
- Spontaan problemen kunnen bespreken met anderen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Power point aangevuld met nota’s door de studenten tijdens de hoorcolleges
Schoolbord, videomateriaal


Studiekosten
Syllabus: 5 euro

Studiebegeleiding
Na afspraak

Onderwijsvormen
Verschillende Interactieve hoorcolleges met presentaties die via Dokeos beschikbaar zijn afgewisseld met vraaggesprekken en autonome activiteiten.

Evaluatievorm
Schriftelijk 100%
-open vragen
-invulvragen
-juist of fout vragen met GIS correctie

Tweede zittijd mogelijk

OP-leden
Liesbet CABOOTER