COMMUNICATIE EN GEZONDHEIDSBEVORDERING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Sofie Goemanne
Referentie GCVKDK02A00001
 
Trefwoorden
volksgezondheid - b680

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wordt in het KB van 19 febr. 1997, het belang van Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding in de theoretische en praktische opleiding aangegeven. Dit opleidingsonderdeel kan beschouwd worden als een voortzetting van en aanvulling op Psychologie en Sociologie uit het eerste jaar.

Communicatie 1
De student dient inzicht te hebben in de verschillende basisbegrippen van de communicatie. Daarnaast kennen ze verschillende communicatiemodellen en kunnen deze toepassen in de praktijk. De student dient een inzicht te verwerven in het communicatiemodel van Maletzke en de effecten te kunnen beschrijven van de massamedia.

Gezondheidsbevordering 1
De student kan een omschrijving geven van gezondheidsbevordering en kan de rol van een diëtist als paramedicus aanduiden binnen het kader van gezondheidsvoorlichting. De student beschikt over een wetenschappelijke reflectie omtrent het proces der gezondheidsbevordering. De student kan de psychologie als wetenschap integreren bij de analyse van de gedragsdeterminanten.

Leerinhoud
Communicatie 1
Communicatie als interactief gebeuren. Communicatiemodel van Maletzke.

Gezondheidsbevordering 1
De helpende basishouding van een efficiënte hulpverlener.
Inleiding in de gezondheidsbevordering.
        De relatie voeding, beweging en ziekte of gezondheid
        Voedings- en bewegingsgedrag vandaag.
        Hoe beïnvloedbaar is ons voedings- en bewegingsgedrag?
        De gezondheidsspecialist als informatiebron voor voeding.
        De economische kosten van een ongezonde leefstijl.
        Gezondheidsvoorlichting of gezondheidspromotie?
        Gezondheidsvoorlichting: een planmatige aanpak.
        Determinanten van gedrag.
        Overzicht van verklarende theorieën van gedrag.
Gezondheidsdoelstellingen formuleren.
Gebruik van Internet door patiënten.
Veerkracht.


Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel vereist voorkennis van Psychologie en Sociologie. Voor dit opleidingsonderdeel moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.

Eindcompetenties
Communicatie 1
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met voedings - en dieetvoorlichting initiëren, plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren en dit zowel aan individuen als aan groepen en dit zowel schriftelijk als mondeling, in het bijzonder cliënt/patiënt gericht werken en beschikken over communicatievaardigheden en contactbereidheid.
Onder meer: - De student heeft inzicht in de verschillende basisbegrippen van communicatie.
- De student kent de verschillende communicatiemodellen en kan deze toepassen in de praktijk.
- De student dient een inzicht te hebben in het communicatiemodel van maletzke en kan de effecten beschrijven van de massamedia.

Gezondheidsbevordering
Deelcompetenties die verband houden met voedings- en dieetvoorlichting initiëren, plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren en dit zowel aan individuen als aan groepen en dit zowel schriftelijk als mondeling, in het bijzonder cliënt/patiënt gericht werken en beschikken over communicatievaardigheden en contactbereidheid.
Onder meer:
- De student kan een omschrijving geven van gezondheidsbevordering en kan de rol van een diëtist als paramedicus aanduiden binnen het kader van gezondheidsvoorlichting.
- De student beschikt over een wetenschappelijke reflectie omtrent het proces der gezondheidsbevordering.
- De student kan de psychologie als wetenschap integreren bij de analyse van de gedragsdeterminanten.
Algemene competenties
Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk: de student kan de effecten van verschillende communicatietechnieken en gezondheidsbevordering inschatten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Communicatie 1
syllabus

Gezondheidsbevordering 1
Boek: Handboek gezondheidspromotie. Evenwichtig eten en gezond bewegen. Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Lannoo ISBN 978-90-209-7329-7
Hand-outs, notities en wetenschappelijke artikels.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 23.0 EUR
Syllabus Communicatie : € 3,2
Handouts gezondheidsbevordering 1: € 1,5
Handboek gezondheidspromotie. Evenwichtig eten en gezond bewegen. Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Lannoo ISBN 978-90-209-7329-7: € 18

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult mits aanvraag.

Onderwijsvormen
De cursus wordt gedoceerd met mogelijkheid tot leergesprekken.
De inhoud van de cursus wordt verder geïllustreerd aan de hand van videomateriaal en casuïstiek.
Zelfstudie, autonome activiteiten.

Evaluatievorm
Dit opleidingsonderdeel staat op 3 studiepunten met een fifty fifty verdeling over de beide vakken.

Communicatie 1 - 50 %
Mondeling examen

Gezondheidsbevordering 1 - 50 %
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
Elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden.

Bij dit opleidingsonderdeel wordt overdracht van de punten naar de tweede examenzittijd verleend voor elk deel waarop de student minstens 10 op 20 heeft behaald (art. 15 DOER).

OP-leden
Anne-Sofie GOEMANNE
David VAN BUNDER