HYGI╦NE VAN DE VOEDING EN PARASIETENLEER
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mia Verschraegen
Referentie GCVKDK01A00025
 
Trefwoorden
p390-organische-chemie, b230-microbiologie, b230-bacteriologie, b230-virologie, b230-mycologie, b235-protozoölogie, b240-parasitologie-van-mens-en-dier, b420-voeding, b510-infecties, b550-gastro-enterologie, b680-volksgezondheid, b680-epidemiologie, t490-biotechnologie

Doelstellingen
Binnen de tweeledige beroepenstructuur (paramedisch en niet-paramedisch) waar deze professionele bachelor op voorbereidt kan een aantal doelstellingen teruggevonden worden die verband houden met het bewaken van de voedselveiligheid.

Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische opleiding moet voorzien worden i.v.m. hygiëne.

Het “beroepsprofiel van de voedings- en dieetkundige (VLOR 1996)”, meldt bij de beschrijving van de hoofdwerkzaamheden, de functie en de daaraan gekoppelde taken en contextgegevens die in verband staan met de analyse van en de controle van de levensmiddelenhygiëne. Deze taak werd omstandig (basiscompetenties) omschreven in het “opleidingsprofiel van de voedings- en dieetkundige (VLOR 1997)”.

Omgaan met voeding kan niet los gekoppeld worden van de aspecten “hygiëne en voedselveiligheid”. Om de competentie kwaliteitsbewustzijn te optimaliseren wordt dit onderdeel in het begin van de opleiding geplaatst.

Dit opleidingsonderdeel houdt horizontaal verband met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Biologie, Algemene microbiologie, Levensmiddelenmicrobiologie, Toegepaste fysica, Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2, Additieven en verpakking en Familiale keukentechnologie.

Leerinhoud
In een inleidend hoofdstuk worden de wettelijke aspecten betreffende de voedselveiligheid onder de loep genomen (internationale, Europese, Belgische). Speciale aandacht gaat uit naar de verordening (EG) 852/2004, het KB 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne en de rol van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De leerinhouden in de erop volgende hoofdstukken zijn lineair opgebouwd. De context van de wettelijk gehanteerde begrippen, definities, het preventief kwaliteitsbeheersingssysteem en de risicoanalyse worden omstandig toegelicht (HACCP, GMP, ...). Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de via de voeding overdraagbare parasitaire infecties, de preventiemaatregelen en desgevallend actuele problemen in verband met de voedselveiligheid.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
In dit opleidingsonderdeel wordt gefocust op de voorbereiding tot het bereiken van een aantal deelcompetenties van de beroepsspecifieke competentie: adviserend en coördinerend kunnen optreden met betrekking tot een kwaliteitsvolle bereiding en verstrekking van voedsel en een kwaliteitsvolle organisatie en beheer van een integrale voedingszorg.

Kerncompetentie 1
Waken over een veilige bereiding en verstrekking van voedsel
Onder meer:
Kennis en inzicht hebben in de gevaren bij de voedselproductie, maaltijdenbereiding en –distributie;
Kennis en inzicht hebben in de door de overheid gestelde eisen betreffende het bewaken van de voedselveiligheid.

Kerncompetentie 2
Kunnen adviseren over kwaliteit van voedsel/voedingsmiddelen op het vlak van de voedselveiligheid
Onder meer:
Kennis en inzicht hebben in de mate waarin bijgedragen moet worden in het ontwikkelen, implementeren, bewaken, toetsen en bijsturen van het kwaliteitssysteem (documentenbeheer/planning/implementatie en meting van processen);
Kennis en inzicht in hebben in de via de voeding overdraagbare parasieten;
De preventiemaatregelen kennen.

Algemene competentie
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Onder meer:
Kennis en inzicht in de methodiek voor het bewaken van de voedselveiligheid.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus, te verkrijgen via de cursusdienst van de Hogeschool Gent;
PowerPointpresentatie via de elektronische leeromgeving;
Handboek: VGRB & HFDV (2008), Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsin-stellingen. Eerste versie, officieel goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 22 januari 2008

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 23.0 EUR
Syllabus: €3,6; gratis voor eerstejaars
Handboek: €22,95
Desgevallend bedrijfsbezoeken: verplaatsingskosten

Studiebegeleiding
Na afspraak: lokaal 1105

Onderwijsvormen
Hoorcollege aan de hand van PowerPointpresentaties en bord.
Leergesprek: de student wordt tijdens de theoretische uiteenzettingen geactiveerd door vraagstelling en door gebruik te maken van praktijkvoorbeelden.
Desgevallend bedrijfsbezoeken

Evaluatievorm
De evaluatie gebeurt aan het einde van het eerste semester onder de vorm van een schriftelijk examen (open vragen).
Om het verwerken van de leerinhouden te optimaliseren ontvangt de student vooraf voorbeeldexamenvragen via de elektronische leeromgeving.
In de eindevaluatie telt het onderdeel “Hygiëne van de voeding” voor 85% en “Parasietenleer” voor 15%.

Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Mia VERSCHRAEGEN