WETENSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE EN METHODOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 40.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marijke Segers
Referentie GCVKDK01A00024
 
Trefwoorden
h105-bibliografie, p160-statistiek, b420-voeding, b680-epidemiologie

Doelstellingen
Binnen de paramedische beroepsuitoefening wordt steeds uitgegaan van een wetenschappelijke basis.

Wetenschappelijke documentatie
Binnen de tweeledige beroepenstructuur (paramedisch en niet-paramedisch) waar deze professionele bachelor op voorbereidt kunnen een aantal aspecten teruggevonden worden die verband houden met Wetenschappelijke documentatie.

Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat het leerprogramma de opdracht moet omvatten van het maken van een werk dat in verband staat met de opleiding en waaruit blijkt dat de betrokkene in staat is tot een “analytische” en “synthetiserende” activiteit in "het vakdomein" en dat hij zelfstandig kan werken.

Het “beroepsprofiel van de voedings- en dieetkundige (VLOR 1996)”, meldt het belang van literatuuronderzoek. De basiscompetenties in functie van deze taak, werden omstandig omschreven in het “opleidingsprofiel van de voedings- en dieetkundige (VLOR 1997)”.

Het onderdeel wetenschappelijke documentatie heeft tot doel de student inzicht te laten verkrijgen in alle aspecten die gepaard gaan met kwantitatief wetenschappelijk onderzoek. Eveneens wordt de student vaardigheden aangeleerd voor het verkennen van verschillende wetenschappelijke bronnen voor Nederlandstalige en anderstalige vakliteratuur, zodat hij in staat is om artikels, boeken en websites op te zoeken, door te nemen en inzichtelijk te verwerken.

Gezien het gaat om een algemene competentie nodig voor alle opleidingsonderdelen (m.i.v. stage en het afstudeerproject) wordt dit vak in het begin van de opleiding geplaatst.

Voedingsepidemiologie
Een goed begrip van de verschillende methodes en hun relatieve validiteit is essentieel in de beroepspraktijk in zeer diverse settings. De studenten worden al in het eerste jaar gesensibiliseerd en gestimuleerd tot het ontwikkelen van affiniteit met het professionele handelen. Bedoeling is de studenten inzicht bij te brengen in de complexiteit van de meting van de voedingsgewoonten bij de algemene bevolking en bij de individuele patiënt/cliënt. Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het kritisch vermogen bij de interpretatie van studieresultaten uit de diverse types van onderzoek naar de relatie voeding en gezondheid.

Het “beroepsprofiel van de voedings- en dieetkundige (VLOR 1996)”, meldt het belang van toegepast voedingsonderzoek. De basiscompetenties in dit verband werden omstandig omschreven in het “opleidingsprofiel van de voedings- en dieetkundige (VLOR 1997)”.

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Zie Wetenschappelijke documentatie

Project 1
Projectwerk wordt opgenomen ter uitdieping van deelaspecten i.v.m. Voedingsepidemiologie. Dit opleidingsonderdeel dient als voorbereidende activiteit op het onderdeel oefeningen van het opleidingsonderdeel Wiskundige en Statistische vorming en Informatica van het tweede jaar en het realiseren van het Afstudeerproject in het laatste jaar.

Dit opleidingsonderdeel is specifiek ondersteunend voor Wiskundige en statistische vorming en toegepaste informatica en het Afstudeerproject.

Leerinhoud
Wetenschappelijke documentatie
1. Doelstelling en onderzoeksvraag
2. Informatieverzameling
3. Onderzoekstype
4. Onderzoeksontwerp
5. Onderzoekspopulatie en steekproef
6. Dataverzameling
7. Bestaande gegevens
8. Interviewen
9. Observeren
10. Datapreparatie
11. Rapportering en evaluatie (incl. bronverwijzing, opmaak bibliografie)
De leerstof is lineair opgebouwd.

Voedingsepidemiologie
Instrumenten voor het meten van voeding: verschillende types, methodologische aspecten, validiteit. De leerstof is lineair opgebouwd.

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Tijdens de oefeningensessies krijgen de studenten toelichting over en demonstratie omtrent het verzamelen van literatuur (hands-on computersessies). Dit wordt gevolgd door opdrachten betreffende enerzijds opzoeken van zowel artikels, websites als boeken rond een zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp. Deze moeten voldoen aan vooraf vastgelegde criteria. Opdracht is (een deel van) de verzamelde gegevens te synthetiseren (volgens vooraf vastgelegde criteria), te beoordelen en erover te reflecteren. Nadien wordt het werk (doel, materiaal, methode, resultaten) mondeling gepresenteerd. Anderzijds dient een invulopdracht gemaakt te worden waarbij alle bronnen van literatuur door de student verkend dienen te worden. De leerstof is lineair opgebouwd.

Project 1
Het projectwerk bestaat uit een kleinschalig voedselconsumptieonderzoek waarbij o.b.v. enquêtering personen bevraagd dienen te worden. De resultaten van deze bevraging dienen als basis voor een opdracht m.b.t. Oefeningen Wiskundige en Statistische vorming en Informatica in het tweede jaar waarbij deze resultaten statistisch verwerkt zullen worden.

Begincompetenties
Er zijn geen specifieke begincompetenties vereist.
De studenten beschikken over de kennis die aangebracht wordt tijdens de parallel lopende vakken van dit opleidingsonderdeel.

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Basisvaardigheden in computergebruik, raadplegen van digitale databanken en internetgebruik zijn aangewezen.

Eindcompetenties
Wetenschappelijke documentatie
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met de eindcompetentie om resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aanbevelingen op het gebied van voeding te vertalen in praktische adviezen naar consumenten / patiënten en beroepsgroepen die zich met voeding en/of gezondheid bezighouden.
Onder meer wetenschappelijke literatuur kunnen interpreteren en gebruiken in wetenschappelijk professioneel onderzoek.

Voedingsepidemiologie
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met de eindcompetentie om in multidisciplinair dienstverband bij te dragen aan de opzet, uitvoering en evaluatie van voedingsonderzoek.
Onder meer inzicht hebben in de complexiteit van de meting van voedingsgewoonten bij de algemene bevolking en bij de individuele patiënt/cliënt.

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met de eindcompetentie om resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aanbevelingen op het gebied van voeding te vertalen in praktische adviezen naar consumenten / patiënten en beroepsgroepen die zich met voeding en/of gezondheid bezighouden.
Onder meer:
- in staat zijn verschillende wetenschappelijke bronnen voor Nederlandstalige en anderstalige vakliteratuur te verkennen.
- in staat zijn om artikels, boeken en websites op te zoeken, door te nemen en inzichtelijk te verwerken.
- in staat zijn om een aspect van het vakgebied op een wetenschappelijk onderbouwde manier uit te diepen en te beschrijven in een vlot leesbare synthese.
- in staat zijn resultaten van wetenschappelijk onderzoek mondeling te presenteren aan de hand van een PowerPoint presentatie.

Project 1
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met de eindcompetentie om in multidisciplinair dienstverband bij te dragen aan de opzet, uitvoering en evaluatie van voedingsonderzoek.
Onder meer kunnen uitvoeren van een kleinschalig voedselconsumptieonderzoek waarbij o.b.v. enquêtering personen bevraagd dienen te worden.

Algemene competenties
- Het vermogen tot projectmatig werken: weet zich grondig voor te bereiden alvorens een opdracht te starten, kan een efficiënte en realistische planning opstellen voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden.
- Het vermogen tot communiceren van informatie: wetenschappelijke informatie rond een aspect van het vakgebied mondeling kunnen communiceren naar een groep.
- Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk: in staat zijn om wetenschappelijk gefundeerde informatie te verstrekken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Wetenschappelijke documentatie
PowerPoint presentatie en hand-outs beschikbaar via Dokeos.

Handboeken (te verkrijgen via de departementale boekenverkoop):
- POLLEFLIET, L., Een eindwerk schrijven - do's & dont's. Gent, Academia Press, 2009, 232 blz.
- BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE (BIN), Efficiënte communicatie. 4de druk, Brussel, Licap, 2004, 28 blz.
- BAARDA, B. , DE GOEDE, M., Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. 4de geheel herziene druk, Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff, 2006, 376 blz.

Voedingsepidemiologie
Syllabus, te verkrijgen via de departementale cursusdienst.

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Syllabus, te verkrijgen via de departementale cursusdienst.

Project 1
Digitale leeromgeving Dokeos.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 64.0 EUR
Wetenschappelijke documentatie
Handboeken:
- POLLEFLIET, L., Een eindwerk schrijven - do's & dont's. Gent, Academia Press, 2009: € 22
- BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE (BIN), Efficiënte communicatie. 4de druk, Brussel, Licap, 2004: €1,36
- BAARDA, B. , DE GOEDE, M., Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. 4de geheel herziene druk, Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff, 2006: € 39.77

Voedingsepidemiologie
Syllabus: gratis via de departementale cursusdienst

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Syllabus: €0,8
gratis via de departementale cursusdienst

Project 1
Onkosten werkdocumenten zoals enquêtelijsten: ± € 0,5

Studiebegeleiding
Na afspraak.

Onderwijsvormen
Wetenschappelijke documentatie
Hoorcolleges met gebruik van PowerPoint presentaties.

Voedingsepidemiologie
Hoorcolleges

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Werkcolleges o.v.v. demonstratie- en oefensessies, hands-on computersessies

Project 1
Begeleid zelfstandig leren (BZL) aan de hand van instructies via de digitale leeromgeving Dokeos.

Evaluatievorm
Wetenschappelijke documentatie
Wetenschappelijke documentatie telt voor 35% mee in de eindbeoordeling.
Schriftelijk examen: open vragen, meerkeuzevragen.
Examen in tweede zittijd is mogelijk.

Voedingsepidemiologie
Voedingsepidemiologie telt voor 35% mee in de eindbeoordeling.
Schriftelijk examen: open vragen, meerkeuzevragen.
Examen in tweede zittijd is mogelijk.

Oefeningen wetenschappelijke documentatie
Oefeningen wetenschappelijke documentatie telt voor 20% mee in de eindbeoordeling.
Evaluatie van de opdrachten met bijhorende mondelinge PowerPoint presentatie voor opdracht 2.
Hierbij geldt volgende verdeling: 30% opdracht 1, 50% opdracht 2 en 20% op de presentatie van opdracht 2.
Niet respecteren van de deadline voor indienen, vermeld op de deadlinekalender, resulteert in een afwezigheid voor het onderdeel Oefeningen wetenschappelijke documentatie.
Examen in tweede zittijd is mogelijk.

Project 1
Project 1 telt voor 10% mee in de eindbeoordeling.
Portfolio. Niet respecteren van de deadline voor indienen resulteert in een afwezigheid voor het onderdeel Project 1.
Examen in tweede zittijd is mogelijk.

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).

OP-leden
Nele CALLEWAERT
Willem DE KEYZER
Stefaan DE HENAUW
Silke MEULEWAETER
Marijke SEGERS