ADDITIEVEN EN VERPAKKINGEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 22.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Willem De Keyzer
Referentie GCVKDK01A00023
 
Trefwoorden
t430-levensmiddelentechnologie, b420-voeding, b470-toxicologie, p390-organische scheikunde, b680-volksgezondheid

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische opleiding over Wetgeving op de voedingswaren moet voorzien worden.

Additieven
Kennis verwerven over de structuur, functie, toxiciteit en normering van het gebruik van additieven in levensmiddelen.

Verpakkingen
Kennis verwerven over algemene en specifieke verpakkingsmaterialen/-technieken gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, hun impact op het milieu en de etiketteringswetgeving.

Er bestaat een horizontale samenhang met Toegepaste chemie, Levensmiddelenchemie, Levensmiddelenleer 1 en 2 en Hygiëne van de voeding. Dit opleidingsonderdeel is specifiek ondersteunend voor Gemeenschapsvoeding.

Leerinhoud
Additieven
De basisprincipes i.v.m. normering worden toegelicht. De cursus bespreekt in verschillende hoofdstukken anti-oxydantia, conserveermiddelen, zuren, basen, zouten, emulgeermiddelen, stabiliseermiddelen, verdikkingsmiddelen, geleermiddelen, zoetstoffen, smaakstoffen, alkaloïden, technologische hulpstoffen en kleurstoffen. Het laatste hoofdstuk geeft toelichting i.v.m. bijverschijnselen van additieven. De leerstof is thematisch geordend.

Verpakkingen
Bespreking van functies van verpakking, soorten verpakkingsmaterialen, fysische en chemische eigenschappen, productie, migratieproblemen, impact op milieu en geavanceerde verpakkingsmaterialen/technieken. De leerstof is lineair opgebouwd.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Additieven
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met de eindcompetentie om te adviseren over kwaliteit en bruikbaarheid van voedsel / voedingsmiddelen.
Onder meer kennis verwerven over de structuur, functie, toxiciteit en normering van het gebruik van additieven in levensmiddelen.

Verpakkingen
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met de eindcompetentie om voedings- en dieetvoorlichting te initiëren, te plannen, te organiseren, uit te voeren en te evalueren en dit zowel aan individuen als aan groepen en dit zowel mondeling als schriftelijk.
Onder meer kennis hebben over algemene en specifieke verpakkingsmaterielen/-technieken gebruikt in de levensmiddelenindustrie, hun impact op het milieu en de etiketteringswetgeving.

Algemene competenties
Het vermogen tot communiceren van informatie zowel aan specialisten als aan leken: toelichting kunnen geven over het maximale verbruik van voedingsmiddelen waarin additieven verwerkt zijn met als doel de ADI waarde niet te overschrijden en de betekenis van al dan niet wettelijk verplichte vermeldingen (tekst, symbolen) op verpakkingen van levensmiddelen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Additieven
Syllabus (inclusief wetteksten Belgische Wetgeving) is verkrijgbaar via de Departementale cursusdienst.
Aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges.

Verpakkingen
Syllabus te verkrijgen via de Departementale cursusdienst,
Aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges,
PowerPoint presentatie en hand-outs beschikbaar via Dokeos.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Additieven
Syllabus: €6
Verpakkingen
Syllabus: €2,8

De syllabi zijn gratis voor eerstejaars.

Studiebegeleiding
Na afspraak.

Onderwijsvormen
Additieven
Voornamelijk hoorcolleges, geïllustreerd met Power Point voorstellingen en verpakkingen van levensmiddelen waar de ingrediëntenlijst op vermeld staat (studenten brengen zelf verpakkingen mee en de vermelde additieven worden klassikaal besproken).

Verpakkingen
Hoorcolleges met gebruik van PowerPoint presentaties.

Evaluatievorm
Additieven
Dit deel telt voor 60 % mee in de eindbeoordeling o.v.v. een schriftelijk examen (open vragen).
Examen in tweede zittijd is mogelijk.
Studenten die op het deel Additieven van het opleidingsonderdeel Additieven en verpakkingen minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).

Verpakkingen
Dit deel telt voor 40 % mee in de eindbeoordeling o.v.v. een schriftelijk examen (open vragen en meerkeuzevragen).
Examen in tweede zittijd is mogelijk.
Studenten die op het deel Verpakkingen van het opleidingsonderdeel Additieven en verpakkingen minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd (art. 15 DOER).

OP-leden
Willem DE KEYZER
An VANDENHAUTE