LEVENSMIDDELENLEER M.I.V. TECHNOLOGIE 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 48.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nele Callewaert
Referentie GCVKDK01A00021
 
Trefwoorden
t430-levensmiddelentechnologie, b420-voeding, p390-organische scheikunde, b680-volksgezondheid

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische en praktische opleiding gericht naar de toepassing van de voedingsmiddelenkennis in verband met Technologie moet voorzien worden en in een theoretische opleiding over Wetgeving op de voedingswaren.

Levensmiddelenleer m.i.v. technologie is specifiek ondersteunend voor de volgende opleidingsonderdelen: Toegepaste voedingsleer en oefeningen, Toegepaste dieetleer en oefeningen, Voedingsmiddelen voor bijzondere voeding, Gemeenschapsvoeding en Hygiëne van de voeding en parasietenleer. Om deze reden wordt het in het begin van de opleiding geplaatst.

Er is een horizontale samenhang met Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1, Toegepaste chemie, Levensmiddelenchemie, Biologie, Algemene microbiologie, Levensmiddelenmicrobiologie, Toegepaste fysica en Familiale keukentechnologie.

Doelstelling is het verwerven vooreerst van informatie omtrent de verschillende levensmiddelengroepen met nadruk op samenstelling en voedingswaarde, technologie, bewerken en verwerken, bewaring en bederf, reglementering, productinformatie. Het verwerven en verwerken van deze informatie, naast het verwerven van de verder vermelde algemene competenties, is noodzakelijk voor het optimaliseren van de beroepsspecifieke competenties i.v.m. voedings- en dieetbehandeling en voorlichting; eveneens i.v.m. betrekking tot kwaliteitsvol voedsel, kwaliteitsvolle voedingsmiddelen en voedingszorg.

Leerinhoud
Levensmiddelengroepen (nadruk op de basisvoedingsmiddelen): vlees en vleeswaren, wild en gevogelte, eieren, melk, kaas, vis, schaal en schelpdieren, oliën en vetten, smeerbare vetproducten, niet-alcoholische dranken, alcoholische dranken, varia (niet alcoholische dranken, alcoholische dranken, kruiden en specerijen).
Deelaspecten per groep: grondstoffen - technologie - samenstelling en voedende waarde - kwaliteitsachteruitgang, bederf en bewaren – wetgeving, praktische sessie omtrent productinformatie en lezen van etiketten.
De leerstof is thematisch geordend en is het vervolg van OLOD Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1.

Begincompetenties
geen begincompetenties vereist

Eindcompetenties
beroepsspecifieke competenties
deelcompetenties die verband houden met:
1. zelfstandig en (of) in multidisciplinair dienstverband een kwaliteitsvolle voedings- en dieetbehandeling kunnen uitvoeren
Onder meer:
- Kennis en inzicht hebben in de verschillende levensmiddelengroepen met nadruk op samenstelling en voedingswaarde, technologie, bewerken en verwerken, bewaring en bederf, reglementering, productinformatie als basis voor algemeen individueel advies of groepsvoorlichting.
2. kunnen adviseren over kwaliteit en bruikbaarheid van voedsel/voedingsmiddelen.
Onder meer:
- Kunnen interpreteren van samenstelling en voedingswaarde, technologie, bewaring en bederf van basisvoedingsmiddelen en op basis hiervan advies formuleren over kwaliteit en bruikbaarheid van voedingsmiddelen in een specifieke context.

algemene competenties
1. Denk en redeneervaardigheid: Kan basisvoedingsmiddelen onderling vergelijken en vergelijking interpreteren. Op basis van deze kennis kunnen passende alternatieven geformuleerd worden.
2. Levenslang leren: Bijhouden van nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe basisproducten of varianten hierop door aanreiken van productinformatie en passende informatiekanalen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus: Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 2, ± 250 blz. (evt. aanvullingen in de loop van het academiejaar), te verkrijgen via de cursusdienst Gezondheidszorg Vesalius
Aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges
Syllabus Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1
Leerboeken (zie ook studiefiche Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1):
Belgische voedingsmiddelentabel, NUBEL v.z.w., Brussel 2004 (ISBN 90-74362-07-9) te verkrijgen via de Departementale boekenverkoop
NEVO Tabel 2006, Stichting Nederlands Voedingsstoffenbestand, Den Haag (ISBN 90-5177-038-3) te verkrijgen via de Departementale boekenverkoop

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Syllabus €6,8
De syllabus is gratis voor eerstejaars.
Leerboeken: zie studiefiche Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1

Mogelijke uitstap, bezoek aan tentoonstelling en/of bedrijf.

Studiebegeleiding
Na afspraak: lokaal 1105.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en begeleidende powerpointpresentatie (Dokeos), oefeningen ELO ter ondersteuning.
Interactieve sessies (productinformatie)

Evaluatievorm
Mondeling examen in juni met schriftelijke voorbereiding, 3 open vragen (1 uit onderdeel samenstelling, 1 uit onderdeel technologie, 1 uit andere onderdelen).
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Nele CALLEWAERT