LEVENSMIDDELENCHEMIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 36.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Griet Muylaert
Referentie GCVKDK01A00019
 
Trefwoorden
p003-chemie, p390-organische chemie

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische opleiding chemie moet voorzien worden.

Levensmiddelenchemie is een noodzakelijk opleidingsonderdeel voor de verwerving van competenties i.v.m. denk- en redeneervaardigheid. Het zorgt voor een basiskennis die noodzakelijk is voor het interpreteren van wetenschappelijke literatuur, zij het op een basisniveau. In dit vak wordt de basis gegeven die nodig is voor de opleidingsonderdelen Toegepaste voedingsleer 1, Biochemie en Voedingswarenanalyse. Er bestaat horizontale samenhang met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2 en Familiale keukentechnologie. Er wordt voortgebouwd op de leerinhouden van Toegepaste chemie.

In de practica dienen de algemene en beroepsgerichte competenties op basisniveau te worden bereikt.

Leerinhoud
Levensmiddelenchemie
De leerstof is lineair geordend: er wordt verder gebouwd op de reeds geziene leerstof.
1. inleiding
2. koolwaterstoffen
3. halogeenalkanen
4. alcoholen, fenolen en thiolen
5. ethers
6. amines
7. carbonylverbindingen
8. carbonzuren en hun derivaten
9. lipiden
10. proteïnen
11. gluciden

Oefeningen levensmiddelenchemie
De studenten voeren alle proeven uit in een team van twee studenten binnen een groep van maximum 20 studenten. Op deze manier wordt de optimale kans gebonden tot het verwerven en toepassen van kennis en inzicht, het aanleren van praktische vaardigheden en het teamgericht en veilig en milieubewust werken.

Begincompetenties
samen opnemen met het opleidingsonderdeel toegepaste chemie

Eindcompetenties
Algemene competenties
- Het verwerven en verwerken van informatie: het kunnen interpreteren van wetenschappelijke literatuur, zij het op basisniveau
- Teamgericht kunnen werken
onder meer
- actief luisteren naar anderen
- gemaakte afspraken respecteren
- spontaan problemen kunnen bespreken met anderen
- kennis en inzicht hebben in de begrippen en belangrijkste principes van de levensmiddelenchemie.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- syllabus Levensmiddelenchemie (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) - Muylaert Griet
- practicumhandleiding (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) – Peter Cauwenberghs
- syllabus Oefeningen Levensmiddelenchemie (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent)

- CD-rom chemie interactief 2.0 (uitleenbaar bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- CD-rom chemielexon (uitleenbaar bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- internet: websites vermeld onder "links" op Dokeos

Studiekosten
- syllabus Levensmiddelenchemie: € 5.4 (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) - Muylaert Griet
- practicumhandleiding (zie Toegepaste chemie)
- syllabus Oefeningen Levensmiddelenchemie: € 1.4 (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent)
De syllabi zijn gratis voor eerstejaars.

labschort: zie Toegepaste chemie
spatel: zie Toegepaste chemie
peer: zie Toegepaste chemie
veiligheidsbril: zie Toegepaste chemie

Studiebegeleiding
Voor kleine problemen kunnen de studenten steeds extra uitleg in of na de les krijgen.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprek, oefeningen en het uitvoeren van proeven

Evaluatievorm
Levensmiddelenchemie (70%)

Schriftelijk examen over de inhoud van de cursus en de hoorcolleges onder vorm van oefeningen, open vragen en inzichtvragen.
Mogelijkheid tot tweede zittijd.

Oefeningen levensmiddelenchemie (30%)

Permanente evaluatie (18%): beoordeling op basis van verslagen, attitude en vaardigheden, en toets (12%). Indien de student afwezig is voor de toets, kan hij niet slagen voor het opleidingsonderdeel. De toets kan wel afgelegd worden in de tweede examenzittijd. De behaalde resultaten voor de permanente evaluatie (18%) worden overgedragen naar de 2e zittijd.

OP-leden
Peter CAUWENBERGHS
Liesbet COSYN
Griet MUYLAERT
Ruth TERWECOREN