TOEGEPASTE VOEDINGSLEER 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 14.0
Werkcollege [B] 14.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 8.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis An Vandenhaute
Referentie GCVKDK01A00018
 
Trefwoorden
b420-voeding

Doelstellingen
In Art. 3 van het Koninklijk Besluit dat de beroepstitel “diëtist” regelt (KB ’97) wordt gesteld dat een theoretische en praktische opleiding moet voorzien worden die verband houdt met Voeding.

Toegepaste voedingsleer 1
Kunnen gebruiken van bestaande voorlichtingsmodellen. Kennen van de behoeften aan energie en voedingsstoffen bij gezonde volwassenen en de behoefte in relatie tot de bouw en het functioneren van de mens. De voedingsbehoefte kunnen bepalen van groepen of individuen en koppelen aan de antropometrische gegevens en activiteit.

Oefeningen toegepaste voedingsleer 1
Kunnen meten en registreren van voedingsmiddelen. Kunnen opstellen van cliëntgerichte voedingsschema's, maaltijden en menu's, zowel voor individuele personen als voor groepen.

Er bestaat een horizontale samenhang met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2, Levensmiddelenchemie en Familiale keukentechnologie en oefeningen.

Leerinhoud
Toegepaste voedingsleer 1
Het voorlichtingsmodel.
Aanbevelingen voor volwassenen.
De broodmaaltijden (gezond ontbijt + 2de broodmaaltijd)
Het belang van een evenwichtige hoofdmaaltijd: de Regel van Banning
Gezonde tussendoortjes
De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1-2004

Oefeningen toegepaste voedingsleer 1
Gezonde voeding volwassenen
Het gezond ontbijt (zowel klassiek als alternatief ontbijt)
Warme maaltijd

Begincompetenties
Toegepaste voedingsleer 1
Er zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

Oefeningen toegepaste voedingsleer 1
De student is bereid gepaste studievaardigheden te ontwikkelen en opzoekingswerk te verrichten.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met:
1. zelfstandig een kwaliteitsvolle voedingsbehandeling uitvoeren
Onder meer:
- Kennen van de behoeften aan energie en voedingsstoffen bij gezonde volwassenen en de behoefte in relatie tot de bouw en het functioneren van de mens.
- De voedingsbehoefte kunnen bepalen van groepen of individuen en koppelen aan de antropometrische gegevens en activiteit

2.Voedingsvoorlichting initiëren, plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren en dit zowel aan individuen als aan groepen en dit zowel mondeling als schriftelijk
Onder meer:
- Kunnen gebruiken van bestaande voorlichtingsmodellen

3. adviseren over kwaliteit en bruikbaarheid van voeding / voedingsmiddelen
Onder meer:
- Kunnen meten en registreren van voedingsmiddelen
- Kunnen opstellen van cliëntgerichte voedingsschema's, maaltijden en menu's, zowel voor individuele personen als voor groepen.

Algemene competenties
1. Denk- en redeneervaardigheid: kunnen linken van de basiskennis omtrent voeding met de noden van een bepaald persoon
2. Teamgericht kunnen werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Toegepaste voedingsleer 1
Eigen syllabus
Hoge Gezondheidsraad, Voedingsaanbevelingen voor België 2006, Brussel

Oefeningen toegepaste voedingsleer 1
Eigen syllabus
Belgische Voedingsmiddelentabel, Brussel, vzw NUBEL, 2004
NEVO Tabel, Stichting Nevo, Den Haag, 2006
Hoge Gezondheidsraad, Voedingsaanbevelingen voor België, Herziene versie 2006, Brussel
Hoge Gezondheidsraad, Ministerie van sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 'Maten en gewichten', handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België (Brussel 2005)
Rekenmachine

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 40.0 EUR
Toegepaste voedingsleer 1
Eigen syllabus, te verkrijgen via de Departementale cursusdienst € ± 3,8

Oefeningen toegepaste voedingsleer 1
Eigen syllabus, te verkrijgen via de Departementale cursusdienst € ± 1,2
Belgische Voedingsmiddelentabel (Nubel), te verkrijgen via Departementale boekenverkoop € 6 (zie leerboek Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1)
NEVO tabel, te verkrijgen via Departementale boekenverkoop € 39,42
Rekenmachine
Hoge Gezondheidsraad, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, 'Maten en gewichten', handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België (Brussel, 2005) - Gratis te verkrijgen en klassikaal aangevraagd
Hoge Gezondheidsraad, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu,Voedingsaanbevelingen voor België, Herziene versie 2006, Brussel - Gratis te verkrijgen en klassikaal aangevraagd.

De syllabi zijn gratis voor eerstejaars.

Studiebegeleiding
Na afspraak

Onderwijsvormen
Toegepaste Voedingsleer 1
Hoorcolleges met gebruik van Power Point presentatie

Oefeningen toegepaste voedingsleer 1
Het betreft praktijkgerichte opdrachten.
- Dialectische methode nl. het leergesprek of probleemstellende methode.
Tijdens de contacturen worden de studenten begeleid in het ontwikkelen van vaardigheden; uitwerken van (gepersonaliseerde) voedingsadviezen.
De lector treedt op als coach: de oefeningen worden klassikaal opgestart, de studenten worden vertrouwd gemaakt met de basiskennis.
Er wordt de mogelijkheid geboden om te discussiëren, te reflecteren en relaties te leggen tussen theorie en beroepspraktijk.
Tijdens het uitwerken van de opdrachten werken de studenten individueel.
- Zelfstudie, autonome activiteiten.
- Van de student wordt verwacht dat de oefeningen buiten de contacturen vervolledigd worden.

Evaluatievorm
Toegepaste Voedingsleer 1
De theorie telt voor 70% mee in de eindbeoordeling.
Summatief mondeling examen (open vragen) met schriftelijke voorbereiding
Tweede zittijd is mogelijk.

Oefeningen toegepaste voedingsleer 1
De oefeningen tellen voor 30% mee in de eindbeoordeling.
Bij het overschrijden van de deadline voor het indienen van de oefening, kan max. nog 5/10 behaald worden voor de oefening. Gezien de permanente evaluatie, is artikel 2.3 van de DOER van toepassing.
Waarvan:
- Permanente evaluatie: voor 1/5
- Summatief schriftelijk examen: voor 4/5
conform de gestelde eisen van de handleiding Oefeningen Toegepaste Voedingsleer.
Voor deze evaluatie wordt een geïntegreerde kennis verwacht van de opleidingsonderdelen Toegepaste Voedingsleer 1, Keukentechnologie Familiale en Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1.
Tweede zittijd is mogelijk. De punten van de permanente evaluatie van de 1e zittijd worden overgedragen naar de 2e zittijd.

OP-leden
Nele CALLEWAERT
Marijke SEGERS
An VANDENHAUTE