LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 14.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis An Vandenhaute
Referentie GCVKDK01A00016
 
Trefwoorden
b230-microbiologie, b230-bacteriologie, b230-mycologie, b230-virologie, b420-voeding

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische en praktische opleiding “microbiologie” moet voorzien worden.

Microbiologie van de voeding
Kennis van factoren die de microbiële groei beïnvloeden moet inzicht bijbrengen om microbiologische kwaliteit van voedsel te beheersen. De meest voorkomende pathogene micro-organismen kennen, weten welk gevaar ze inhouden voor de gezondheid en inzicht hebben in de technieken om voedselveiligheid te garanderen. Inzicht hebben in de conserveringstechnieken met als doel microbieel bederf tegen te gaan. Kennis hebben van het nut van micro-organismen.

Oefeningen levensmiddelenmicrobiologie
Onderzoek kunnen uitvoeren op hygiëne-indicatoren in levensmiddelen en kiemgetallen kunnen bepalen (tellingen via verdunningsreeks, Most Probable Number-techniek,…). Kunnen uitvoeren van een snelle detectie met behulp van een diagnostische kit bij het determineren en identificeren van micro-organismen.

Er bestaat een horizontale samenhang met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Algemene microbiologie, Biologie en Hygiëne van de voeding en parasietenleer.

Leerinhoud
Microbiologie van de voeding
Rol van de micro-organismen in levensmiddelen en rol van de levensmiddelenmicrobiologie. Indeling, belang en nuttig gebruik van micro-organismen. Groei en vermenigvuldiging van micro-organismen, alsook de factoren die de groei beïnvloeden. Bederf van levensmiddelen en de meest voorkomende infectueuze en toxicogene micro-organismen. Van conserveringstechnieken en van kwaliteitsbeheer worden de begrippen uitgelegd.

Oefeningen levensmiddelenmicrobiologie
De opsporing van hygiëne-indicatoren en van infectueuze en van toxicogene micro-organismen worden uitgevoerd met behulp van selectieve voedingsmedia. Onderzoek op determinatie en identificatie van bacteriën; cultuureigenschappen en enzymatische activiteiten. Bepaling aëroob en anaëroob kiemgetal, telling Enterobacteriaceae, Most Prabable Number-techniek op coliformen. Gebruik van sneltechniek via diagnostische kit (API-20E). Kwaliteitsbepalingen worden uitgevoerd op verschillende levensmiddelen.

Begincompetenties
Eindcompetenties van de opleidingsonderdelen Algemene microbiologie, Biologie en Hygiëne van de voeding en parasietenleer.


Eindcompetenties
Deelcompetenties die verband houden met: coördinerend en adviserend kunnen optreden met betrekking tot een veilige en kwaliteitsvolle bereiding en verstrekking van voedsel
Onder meer:
- Inzicht en kennis van de belangrijkste begrippen en principes binnen de levensmiddelenmicrobiologie en de rol van micro-organismen in levensmiddelen
- De meest voorkomende pathogene micro-organismen kennen, weten welk gevaar ze inhouden voor de gezondheid en inzicht hebben in de technieken om voedselveiligheid te garanderen.
- Inzicht hebben in de conserveringstechnieken met als doel microbieel bederf tegen te gaan.
- Micro-organismen binnen levensmiddelen kunnen opsporen

algemene competenties
1. Denk- en redeneervaardigheid: De student kan de theoretische kennis hanteren binnen het uit te voeren onderzoek
2. Teamgericht kunnen werken: de student kan samen met anderen een eenvoudig microbieel onderzoek plannen, uitvoeren en rapporteren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Microbiologie van de voeding
Syllabus, te verkrijgen via de Departementale cursusdienst;
Aanvullingen o.v.v. nota’s door de student genomen tijdens de hoorcolleges;
Bordschema’s: zie ELO.

Oefeningen levensmiddelenmicrobiologie
Syllabus, te verkrijgen via de Departementale cursusdienst;
Aanvullingen o.v.v. nota’s door de student genomen tijdens de practica.
Vakliteratuur: Microbiologie van voedingsmiddelen; DIJK, R., R.R. BEUMER & E DE BOER (Houten, Keesing Noordervliet B.V., 2007) (te raadplegen in de Departementale bibliotheek)

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Microbiologie van de voeding
Syllabus €5,8

Oefeningen levensmiddelenmicrobiologie
Syllabus €3
Labojas (Zie Oefeningen algemene micobiologie)

De syllabi zijn gratis voor eerstejaars.


Studiebegeleiding
Op afspraak

Onderwijsvormen
Microbiologie van de voeding
Voornamelijk hoorcolleges, vaak toegelicht met illustraties. Eventueel ook zelfstudie.

Oefeningen levensmiddelenmicrobiologie
Practica worden individueel of in groepswerk uitgevoerd na een praktische uitleg in het laboratorium microbiologie. De resultaten worden in groep besproken.

Evaluatievorm
Microbiologie van de voeding
De theorie telt voor 60% van de eindbeoordeling mee. Schriftelijk examen met open vragen
Tweede zittijd is mogelijk.

Oefeningen levensmiddelenmicrobiologie
De oefeningen tellen voor 40% van de eindbeoordeling mee.
Waarvan:
- permanente evaluatie: voor 1/5 (verslag, attitude)
- toets (schriftelijk met open vragen): voor 4/5
Tweede zittijd is mogelijk. De punten van de permanente evaluatie worden overgedragen.

OP-leden
Ancy LEROY
An VANDENHAUTE