ALGEMENE MICROBIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ancy Leroy
Referentie GCVKDK01A00015
 
Trefwoorden
b230-microbiologie, b230-bacteriologie, b230-mycologie, b230-virologie, b420-voeding

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische en praktische opleiding “microbiologie” moet voorzien worden.

Algemene en medische microbiologie
Essentiële kennis verwerven van algemene morfologie en fysiologie van micro-organismen. Voortplanting en vermeerdering zijn noodzakelijke kennis i.v.m. productie, schade en ziekten door micro-organismen veroorzaakt. Chemische kennis van metabolieten en structuren moeten inzicht bijbrengen om essentiële functies te verklaren.

Oefeningen algemene microbiologie
Kunnen toepassen van enkele kleuringstechnieken en kunnen uitvoeren van morfologisch determinatie-onderzoek van fungi met behulp van een lichtmicroscoop
Er is een horizontale samenhang met de leerinhouden van de opleidingsonderdelen Levensmiddelenmicrobiologie, Biologie en Hygiëne van de voeding en parasietenleer.

Leerinhoud
Algemene en medische microbiologie
Geeft een overzicht van de geschiedenis, indeling, belang, groei en vermenigvuldiging van verschillende micro-organismen. Zij omvat tevens een morfologische en cytologische studie van bacteriën, lagere eukaryoten en virussen. De medische microbiologie omvat voorts begrippen van ziekte, pathogeniteit, specifieke en niet-specifieke afweer en de bestrijding met chemische stoffen. De leerstof is lineair geordend en wordt aangevuld met vraagstukken en videomateriaal over virussen

Oefeningen algemene microbiologie
De oefeningen microbiologie omvatten microscopisch onderzoek van zetmeelkorrels, van de bacteriecel: enkelvoudige kleuring, Gramkleuring, sporenkleuring, bepalen van de afmetingen van micro-organismen, beweeglijkheidsonderzoek, onderzoek van yoghurt en het microscopisch onderzoek van gisten en schimmels.

Begincompetenties
Er worden geen specifieke begincompetenties verwacht. Hoger Secundair Onderwijs met biowetenschappelijke opties zijn een voordeel.

Eindcompetenties
beroepsspecifieke competenties
Deelcompetenties die verband houden met: coördinerend en adviserend kunnen optreden met betrekking tot een veilige en kwaliteitsvolle bereiding en verstrekking van voedsel.

algemene competenties
denk- en redeneervaardigheid: de student moet ondermeer in staat zijn om zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen en bevindingen een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen.
ingesteldheid tot levenslang leren (in de verdere beroepscarrière toe te passen): de student moet onder meer:
- in staat zijn om op basis van een kritische reflectie op eigen functioneren leerpunten te identificeren en op zoek te gaan naar wegen om de vastgestelde punten weg te werken.
- bereid zijn om de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling te verdiepen en te verbeteren.
teamgericht kunnen werken: de student moet ondermeer in staat zijn in team een proef tot een goed einde te brengen.
oplossingsgericht kunnen werken: de student moet ondermeer in staat zijn concrete beroepsspecifieke problemen op te lossen
eenvoudig microbieel onderzoek kunnen plannen, uitvoeren en rapporteren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Algemene en medische microbiologie
Syllabus, te verkrijgen via de Departementale cursusdienst
Aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges.
Gebruikte literatuur ter informatie:
Human Molecular Genetics, 3d ed, Garland Science, 2004
Microbiology, an introduction, 9th ed, Benjamin-Cummings Pub Co, 2004
Microbiology, 2nd ed, Talaro, C. Brown Publishers, 1996

Oefeningen algemene microbiologie
Syllabus, te verkrijgen via de Departementale cursusdienst + aanvullingen o.v.v. nota’s door de student genomen tijdens de practica.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Algemene en medische microbiologie:
Syllabus ± € 4,8

Oefeningen algemene microbiologie:
Syllabus € 3,2
Labostofjas (zie lijst bij inschrijving)

De syllabi zijn gratis voor eerstejaars.


Studiebegeleiding
Op afspraak

Onderwijsvormen
Algemene en medische microbiologie
Voornamelijk hoorcolleges, vaak toegelicht met illustraties. Eventueel ook zelfstudie.

Oefeningen algemene microbiologie
Practica worden individueel uitgevoerd m.b.v. en lichtmicroscoop na een praktische uitleg in het laboratorium microbiologie.

Evaluatievorm
Algemene en medische microbiologie
De theorie telt voor 60% van de eindbeoordeling mee. Schriftelijk examen.
Tweede zittijd is mogelijk voor dit opleidingsonderdeel.

Oefeningen algemene microbiologie
De oefeningen tellen voor 40% van de eindbeoordeling mee.
Waarvan:
- Permanente evaluatie: voor 1/5 (verslag, attitude)
- Praktische toets (open boek): voor 4/5
Tweede zittijd is mogelijk voor dit opleidingsonderdeel. In tweede zittijd wordt de permanente evaluatie uit de eerste zittijd behouden.

OP-leden
Algemene en medische microbiologie
Ancy LEROY

Oefeningen algemene microbiologie
Ruth TERWECOREN
An VANDENHAUTE