TOEGEPASTE CHEMIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 60.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 210.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Griet Muylaert
Referentie GCVKDK01A00014
 
Trefwoorden
p003-chemie, p360-anorganische chemie, analytische chemie

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische opleiding chemie moet voorzien worden. Toegepaste chemie bevat de beginselen van de algemene, anorganische en analytische chemie.
Het is een noodzakelijk opleidingsonderdeel voor de verwerving van competenties i.v.m. denk- en redeneervaardigheid. In dit vak wordt de basis gegeven die nodig is voor de vakken levensmiddelenchemie en voedingswarenanalyse.
In de practica dienen de algemene en beroepsgerichte competenties op basisniveau te worden bereikt.

Leerinhoud
Toegepaste chemie
De leerstof (algemene en anorganische chemie) is lineair geordend: er wordt verder gebouwd op de reeds geziene leerstof.
1. structuurmodel van de materie
2. atoombouw
3. chemische binding
4. verbindingsklassen
5. relatie fysische eigenschappen en intra- en intermoleculaire krachten
6. chemische reactie
7. stoichiometrische berekeningen
8. energetische aspecten en afloop van een chemische reactie
9. kinetische aspecten en mechanisme van een chemische reactie
10. chemisch evenwicht

Oefeningen toegepaste chemie (40 B-uren)
1. kennismaking met het terrein
2. leren werken met glaswerk
3. scheidingstechnieken
4. bereiden van zuurstofgas
5. bepaling van de verhoudingsformule van magnesiumoxide en het hydratatiegetal van calciumsulfaat
6. chemische reactie + test 1 (oefening 1 - 5)
7. maken van oplossingen en verdunningen
8. reactiesnelheid
9. het chemisch evenwicht + competentieproef
10. eigen proef + test 2 (oefening 6 - 9)
De studenten voeren alle proeven uit in een team van twee studenten binnen een groep van maximum 20 studenten. Op deze manier wordt de optimale kans gebonden tot het verwerven en toepassen van kennis en inzicht, het aanleren van praktische vaardigheden en het teamgericht en veilig en milieubewust werken.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Algemene competenties
Het verwerven en verwerken van informatie: het kunnen interpreteren van wetenschappelijke literatuur, zij het op basisniveau
Teamgericht kunnen werken
onder meer:
- actief luisteren naar anderen
- gemaakte afspraken respecteren
- spontaan problemen kunnen bespreken met anderen
- kennis en inzicht hebben in de begrippen en de belangrijkste principes van de algemene, anorganische en analytische chemie.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- syllabus Toegepaste chemie (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) - Griet Muylaert
- practicumhandleiding (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) - Liesbet Cabooter
- syllabus Oefeningen toegepaste chemie (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent)

- Nano: leerboek 1,2 en 3de graad, werkboek 1, 2, 3 (5de en 6de jaar) (uitleenbaar bibliotheek departement Gezondheidszorg Versalius)
- CR-rom elementaire chemie (uitleenbaar bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- CR-rom chemie interactief 2.0 (uitleenbaar bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- CR-rom chemielexon (uitleenbaar bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- internet: websites vermeld onder "links" op Dokeos

Studiekosten
- syllabus Toegepaste chemie: € 5.4 (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) - Griet Muylaert
- practicumhandleiding: €1,4 (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) - Liesbet Cabooter
- syllabus Oefeningen toegepaste chemie: € 2 (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent)
De sillabi zijn gratis voor eerstejaars.

labschort: bij benadering €35
spatel: €3
peer: €6
veiligheidsbril: €6

Studiebegeleiding
Er wordt een opfrissingscursus georganiseerd in september.

Voor een optimale begeleiding wordt er tijdens de eerste les van het academiejaar een voorkennistest afgenomen. Studenten die de gewenste quotatie niet halen, worden gestimuleerd om naar het monitoraat te gaan. Dergelijke tests worden in de loop van het jaar nog een drietal keer herhaald, telkens het noodzakelijk is dat de studenten een bepaalde leerstofinhoud beheersen om het volgende deel te kunnen begrijpen.

Tijdens het monitoraat wordt de theoretische achtergrond herhaald en/of worden er extra oefeningen gemaakt om zo inzicht in de leerstof te stimuleren. De studenten kunnen er ook individueel met hun vragen terecht. Voor kleine problemen kunnen de studenten steeds extra uitleg in of na de les / practica krijgen.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprek, oefeningen en het uitvoeren van proeven.

Evaluatievorm
Toegepaste chemie (70%)
Schriftelijk examen over de inhoud van de cursus en de hoorcolleges onder vorm van oefeningen waarbij verschillende leerstofonderdelen geïntegreerd worden, en meerkeuze vragen.
Mogelijkheid tot tweede zittijd.

Oefeningen toegepaste chemie (30%):
Permanente evaluatie (18%): beoordeling op basis van verslagen, attitude en vaardigheden, en twee toetsen (12%). Indien de student afwezig is voor de toetsen, kan hij niet slagen voor het opleidingsonderdeel. De toetsen kunnen wel afgelegd worden in de tweede examenzittijd. De behaalde resultaten voor de permanente evaluatie (18%) worden overgedragen naar de 2e zittijd.

OP-leden
Liesbeth CABOOTER
Pascale DOOMS
Sofie GABRIELS
Griet MUYLAERT
Ruth TERWECOREN