BIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jasmien Hoebeeck
Referentie GCVKDK01A00013
 
Trefwoorden
Biologie, b100

Doelstellingen
Wat het paramedisch beroep van diëtist betreft, wettelijk geregeld bij KB (19 febr. 1997), wordt in Art. 3 gesteld dat in een theoretische opleiding "biologie" moet voorzien worden.
De cursus heeft als basisdoelstelling het aanbieden van een algemene kijk op de biologie, om zo een beter inzicht in de (para-)medische wetenschappen te verschaffen. De lessen dienen als bouwsteen voor andere cursussen en er wordt geprobeerd ervoor te zorgen, dat studenten later als diëtist(e) oplossingen kunnen aanbieden op een doordachte manier en met een ruime achtergrondkennis. Extra aandacht wordt geschonken aan volgende specifieke elementen: de diversiteit aan levensvormen, de celstructuur, de werking van de cel en het organisme (met inbegrip van de biotechnologie), de structuren van planten en het belang voor de mens. Het wordt aangeboden in het curriculum op het moment dat de student nog geen grondige basiskennis heeft van andere aangeboden disciplines in het eerste jaar. Biologie vertoont horizontale samenhang met Anatomie en fysiologie en Levensmiddelenchemie.

Leerinhoud
De leerstof is thematisch opgebouwd.
Diversiteit van levensvormen (biomoleculen, indeling van de verschillende organismen)
Biologie op celniveau (celstructuren, intra- en extracellulair transport, celdeling, groei en differentiatie)
Celmetabolisme (voedsel en vertering, enzymen, anabole en katabole processen, energieoverdracht)
Biotechnologie
Planten en cultuurgewassen (plantendelen, belangrijke gecultiveerde planten)

Begincompetenties
Basiskennis chemie is nuttig, niet noodzakelijk

Eindcompetenties
Specifieke competenties
1. Bezitten van algemene vakbekwaamheid
Kennis en inzicht in de begrippen en basisprincipes van de biologie
Algemene competenties
1. Denk- en redeneervaardigheid
De student is in staat de samenhang tussen verschillende principes binnen de biomedische wereld aan te geven.
2. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
De student moet begrijpen dat de mens een belangrijke plaats inneemt in het leefmilieu en bijgevolg verantwoordelijkheden heeft.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus, lesnota's en presentaties.


Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 6.0 EUR
Syllabus € 4 en afdruk presentaties tot € 6.
De syllabus is gratis voor eerstejaars.

Studiebegeleiding
Steeds mogelijk na de les of op afspraak.

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met behulp van transparanten, presentaties, bord, videofilm, computeranimatie, biologische materiaal, ... Het didactisch concept bestaat erin dat studenten zo veel mogelijk zelfstandig leren studeren en voorbereiden in hun syllabus en met behulp van simulaties die aangeboden worden via Dokeos. Tijdens de lessen wordt er gekozen voor hoorcolleges waarbij presentaties (verkrijgbaar via Dokeos) gebruikt worden met verduidelijkende figuren. Hier kunnen lesaantekeningen gemaakt worden om de leerstof bewerkbaarder te maken. Ook worden er films, simulaties, etc... getoond om de leerstof te visualiseren.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open vragen in januari op 100% van de punten. Het examen bestaat uit 4 vragen waarbij in de eerste vraag steeds een aantal termen moeten worden verklaard. De andere 3 vragen peilen naar grotere onderdelen die moeten worden besproken.
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Peter CAUWENBERGHS