PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GCVKDK01A00012
 
Trefwoorden
S211, sociologie van de wetenschap, S215, sociale problemen en welzijn, S260, algemene psychologie

Doelstellingen
In Art. 3 van het Koninklijk Besluit dat de beroepstitel “diëtist” regelt (KB ’97) wordt gesteld dat een theoretische opleiding moet voorzien worden over psychologie.
De studenten dienen inzicht te krijgen in psychologische en sociologische factoren die een invloed hebben op het gedrag, het denken en het psychisch functioneren van mensen. Tevens dienen ze in staat te zijn deze kennis naar de praktijk te vertalen.

Leerinhoud
Sociologie
Algemene begrippen van de sociologie van de gezondheidzorg, geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden. Inzicht in de principes en de methoden van de wetenschappen die "mensen classificeren".

Psychologie
Volgende thema's worden behandeld vanuit de psychodynamische, klinische traditie, cognitief experimenteel onderzoek en recent neuropsychologisch onderzoek:
-leerprocessen
-waarneming
-geheugen
-bewustzijn
-taal en spreken
-emotie
-motivatie
-trauma
-psychisch symptoom versus medisch symptoom

Begincompetenties
geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Beroepsgerichte competenties
Sociologie
1. Bezitten van algemene vakbekwaamheid
Onder meer:
-De student is vertrouwd met het sociologisch denken en heeft inzicht in de sociale determinanten van verschillende aspecten uit de gezondheidszorg (gedrag, interacties, ziektebeelden, ...).
-De student heeft zicht op de interactie tussen wetenschappelijke classificatie en de mensen die hierdoor geclassificeerd worden.

Psychologie

1. Bezitten van algemene vakbekwaamheid.
Onder meer:
-De student heeft inzicht in het psychisch functioneren van de mens en de verstoringen hiervan.
-De student beheerst een aantal psychologische basisconcepten.
-De student is in staat deze concepten te vertalen naar de praktijk in zijn/haar omgang met de patiënten.

Algemene competenties
1. Denk- en redeneervaardigheid. Kan vanuit waarnemingen een analyse opbouwen, resultaten afleiden en conclusies trekken en hierover een beknopt dossier opmaken

2. Besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus Psychologie
Syllabus Sociologie

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Syllabus Psychologie: €1,6, verkrijgbaar via de Departemenatle cursusdienst;
Syllabus Sociologie: €1, verkrijgbaar via de Departemenatle cursusdienst.
De syllabi zijn gratis voor eerstejaars.

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding na afspraak

Onderwijsvormen
Hoorcollege met actieve participatie

Evaluatievorm
Schriftelijk
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
David VAN BUNDER