TOEGEPASTE FYSICA
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cosyn
Referentie GCVKDK01A00008
 
Trefwoorden
p002-fysica

Doelstellingen
De studenten verwerven in dit opleidingsonderdeel kennis en inzicht in de materie op macroscopisch en microscopisch niveau. Ze leren eveneens te werken met formules en grafieken. Dit opleidingsonderdeel vertoont een horizontale samenhang met de opleidingsonderdelen toegepaste chemie en familiale keukentechnologie. Het opleidingsonderdeel biedt ondersteuning voor de vakken gemeenschapsvoeding, methodiek van het beroep en toegepaste dieetleer 1.

Een theoretische opleiding in fysica is vereist voor het verwerven van de beroepstitel diëtist (vermeld in KB '97).

Leerinhoud
Hoofdstuk 1: inleidende begrippen
Hoofdstuk 2: hydrostatica – vloeistoffen in rust
Hoofdstuk 3: drukken in een gas – de gaswetten
Hoofdstuk 4: temperatuur, warmte en energie
Hoofdstuk 5: faseovergangen
Hoofdstuk 6: golven
Hoofdstuk 7: radioactiviteit
Hoofdstuk 8: inleidende begrippen elektriciteit

De hoofdstukken 1, 2, 3 vertonen een lineaire coherentie en worden dan ook achtereenvolgens behandeld. Hetzelfde geldt voor de hoofdstukken 4 en 5. De hoofdstukken 6, 7 en 8 vertonden geen lineaire coherentie.

Begincompetenties
-basiskennis wiskunde is aan te raden
-kunnen werken met vectoren is aan te raden
-vertrouwd zijn met het deeltjesmodel van de materie is aan te raden


Eindcompetenties
Algemene competentie:
- denk –en redeneervaardigheid; kunnen interpreteren van formules en grafieken
- informatie kunnen verwerven en verwerken
- vermogen tot communiceren van informatie, ideeën en oplossingen

Specifieke competentie:
- bezitten van algemene vakbekwaamheid
Onder meer:
        -kennis en inzicht hebben in de begrippen en de belangrijkste principes van de fysica.
        -kunnen werken met grafieken en formules


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
-syllabus fysica (verkrijgbaar via de cursusdienst Hogent) –Liesbet Cabooter
-power point lessen (via Dokeos) – Liesbet Cabooter
-oefeningen verkrijgbaar tijdens lessen


Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Syllabus Toegepaste fysica: € 3.8
De syllabus is gratis voor eerstejaars.

Studiebegeleiding
Er wordt een opfrissingscursus georganiseerd in september.
Voor een optimale begeleiding is er in het tweede semester wekelijks monitoraat voorzien. De studenten kunnen dan individueel of in kleine groepjes extra uitleg krijgen over de theorie. Tijdens de monitoraat sessies worden extra oefeningen ter beschikking gesteld. In geval van kleine problemen kunnen de studenten steeds extra uitleg in of na de les krijgen.

Onderwijsvormen
-hoorcollege
-demonstraties van experimenten
-leergesprekken
-gebruik van power point presentaties
-monitoraat


Evaluatievorm
Schriftelijk examen in juni (open vragen en meerkeuzevragen)
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Liesbet COSYN