STAGE 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 55.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Veerle Willockx
Referentie GCLOAX01A00022
 
Trefwoorden
observatie, stage, verslaggeving, documentatie, zelfreflectie, b610-auditief systeem en spraak

Doelstellingen
Observatie:
Het opleidingsonderdeel ‘observatie’ van het eerste modeltraject vormt een voorbereiding op de stage en het werkveld. Een gerichte observatie dient in het werkveld als basis voor het opstellen van een bilan dat de mogelijkheden en beperkingen van een kind of volwassene in kaart brengt. Vanuit dit bilan kan een aangepast handelingsplan worden opgesteld. Ook tijdens de behandeling kan men vanuit een gerichte observatie voortdurend bijsturen. Bij het leren observeren is het belangrijk dat studenten een beeld krijgen van de communicatieve ontwikkeling in relatie tot de andere ontwikkelingsaspecten.
Het is precies omdat al deze competenties aan de basis liggen van de meeste interventies en omdat ze zo duidelijk in verband staan met andere cursussen die ook vroeg in het curriculum aan bod komen, dat dit opleidingsonderdeel in het eerste jaar past.
Stage:
De stage in het eerste modeltraject omvat twee luiken. Enerzijds krijgen de studenten de kans om d.m.v. verplichte en aanvullende taken kennis te maken met het werkveld van de logopedist/audioloog. Anderzijds worden zij bewust gemaakt van het belang en de ontwikkeling van hun attitudes als toekomstige hulpverlener. Door de studenten van in het begin van hun opleiding te confronteren met stageopdrachten kunnen zij zelf de link maken tussen de verschillende opleidingonderdelen en de beroepspraktijk.

Leerinhoud
Observatie
Plenaire lessen over de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de techniek van observeren, klassikale oefening, observatiesessies en opdrachten op de campus zelf (intra muros) en buiten de campus (extra muros).
Stage
Observaties, verplichte opdrachten (kennismaking met verschillende diensten), aanvullende keuzeopdrachten, materiaalbeschrijving, documentatie (logopedische setting, problematiek).

Begincompetenties
Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van de opleidingsonderdelen "psychopedagogiek", "normale ontwikkeling van het kind" en "sociale vaardigheden en inleiding tot het beroep", beheersen van correct schriftelijk en mondeling gebruik van de Nederlandse taal.

Eindcompetenties
Observatie:
Kerncompetentie 1: de student kan de verworven kennis vanuit de theoretische vakken op verschillende wijzen toepassen in een observatiesituatie.
Onder meer:
- de student kan door middel van de theoretische aspecten, geobserveerde gedragingen duiden
- de student kan de verworven kennis toepassen in een spelsituatie met het kind
- de student kan doelstellingen formuleren en in functie van de doelstelling de spelsituatie
- de student kan gericht observeren en de relevante informatie weerhouden en weergeven in verslagvorm

Kerncompetentie 2: de student kan zijn eigen interactiestijl en die van anderen in vraag stellen.

Kerncompetentie 3: de student kan een sensitieve en responsieve interactiestijl aannemen om tot interactie en conversatie te komen met een kind.

Stage :
Kerncompetentie 1: de student is in staat om zelfstandig de stage te organiseren.
Onder meer:
- de student kan de nodige formulieren bekomen en invullen
- de student kan deadlines respecteren
- de student kan op een gestructureerde manier een logboek bijhouden
- de student kan op een adequate manier contact opnemen met de stageplaats
- de student kan op een adequate manier afspraken maken en nakomen
- de student kan zich op een correcte wijze verbaal en non-verbaal uitdrukken

Kerncompetentie 2: de student kan onder begeleiding observatietechnieken toepassen in een beroepsgerichte situatie.
Onder meer:
- de student kan opgegeven sjablonen invullen met vragen over de geobserveerde/geparticipeerde activiteiten
- de student kan actief gebruik maken van informatiebronnen en de bruikbare gegevens verwerken

Kerncompetentie 3: de student beheerst de sociale vaardigheden in contact met verschillende doelgroepen, stagebegeleider/stagementor
Onder meer:
- de student kan actief luisteren naar anderen
- de student kan de gemaakte afspraken respecteren
- de student besteedt aandacht aan de opmerkingen die anderen aanbrengen
- de student kan spontaan problemen bespreken met anderen

Algemene competentie 1: projectmatig werken
Onder meer:
- de student kan kritische reflecties maken op de eigen werkwijze
- de student kan kritisch zijn t.o.v. de tijdsduur die men spendeert aan de verschillende stageopdrachten

Algemene competentie 2: verwerven en verwerken van informatie
Onder meer:
- de student kan relevante informatie zoeken over de stageplaats, de problematiek, behandelingsmateriaal
- de student kan de bekomen informatie op een correcte manier weergeven in vooropgestelde sjablonen
- de student is in staat de verslagen correct op te stellen met een correct taalgebruik en een correcte spelling


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Vademecum, stagedoeboek, eigen notities, hand-outs van Powerpointpresentaties, videofragmenten.

Studiekosten
De kostprijs van de syllabi bedraagt ongeveer 6.5 EUR. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.
Verplaatsingsonkosten voor stage en eventueel i.v.m. de observaties extra muros.


Studiebegeleiding
Monitoraat op afspraak, waarbij voorrang wordt gegeven aan klassikale initiatieven.

Onderwijsvormen
Observatie
Praktijkgerichte inleidende lessen omtrent ontwikkeling, richtlijnen bij observeren, leren observeren aan de hand van videofragmenten, leren rapporteren (verslaggeving) en het belang van een sensitieve en responsieve interactiestijl als volwassene.
Observatiesessies op de campus waarbij twee studenten actief met een kind bezig zijn; de rest van de klas observeert via een one-wayscreen, terwijl lectoren de mogelijkheden en beperkingen (alle ontwikkelingsdomeinen) van het kind duiden.
Zelfstandig observeren (buiten de campus) van een kind en rapporteren over zijn/haar mogelijkheden en beperkingen (op alle ontwikkelingsdomeinen). Aanleggen en analyseren van een taalstaal van het geobserveerde kind. Observeren van en rapporteren over de sociale interacties van kinderen met hun geliefkoosde volwassenen en de communicatieve mogelijkheden relateren aan de andere ontwikkelingsdomeinen.
Stage
Begeleid zelfstandig leren.

Evaluatievorm
Observatie 40%
Permanente evaluatie op basis van enkele praktische proeven: intra en extra muros observatie van een kind en verslaggeving volgens de aangeleerde procedure.
Korte theoretische proef (voor de extra muros opdrachten) over belangrijke aspecten uit de plenaire lessen.
Voor dit partim is geen zittijdoverdracht mogelijk. De tweede zittijd bestaat enerzijds uit een theoretische proef en anderzijds opnieuw uit een extra muros observatie van een jong kind en de daarbij horende uitgebreide verslaggeving.
Stage 60%
Evaluatie op basis van een portfolio in te dienen na het beëindigen van de stage + schriftelijke evaluatie van de attitudes a.d.h.v. een vooropgesteld evaluatieformulier.
Belangrijk: studenten moeten voor het vak stage afzonderlijk slagen met het oog op de stages in het tweede en derde jaar. Dit betekent dat in geval van een tekort voor stage (voor scores vanaf 7 op 20 of lager) kan afgeweken worden van het principe van het gewogen clustergemiddelde voor het opleidingsonderdeel "stage 1". Zittijdoverdracht voor dit onderdeel is mogelijk . Op basis van de individuele tekorten van de student wordt de opdracht voor de tweede zittijd samengesteld.

OP-leden
Stage
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be
Mie Cocquyt (Mie.Cocquyt@hogent.be)
Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)
Eddy Hoste (Eddy.Hoste@hogent.be)
Sabine Vandevelde (Sabine.Vandevelde@hogent.be)
Kathleen Van Snick (Kathleen.VanSnick@hogent.be)
Carla Ochelen (Carla.Ochelen@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
Sofie Boogaerts (Sofie.Boogaerts@hogent.be)
Sandrine De Coster (Sandrine.DeCoster@hogent.be)
Observatie
Mie Cocquyt (Mie.Cocquyt@hogent.be)
Anne-Sofie Goemanne (Annesofie.Goemanne@hogent.be)