STEM- EN SPRAAKBEHEERSING 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 2.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Fleur Gailly
Referentie GCLOAX01A00021
 
Trefwoorden
b610-auditief systeem en spraak, houding, ademhaling, mondgedrag, vaardigheidsoefeningen, articulatie, stem

Doelstellingen
Een basisdoelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student voor te bereiden op het uitoefenen van een spreekberoep. Dit geldt zowel voor logopedisten als audiologen. Voor wat de logopedisten betreft, heeft dit opleidingsonderdeel nog 2 vervolgmodules ("stem-en spraakbeheersing deel 3" en "stem- en spraakbeheersing deel 4") met het oog op vervolmaking. Voor de audiologen is er nog 1 vervolgmodule ("toegepaste spreektechnieken").

Leerinhoud
Houding in toepassingen.
Ademhalingtype bij het lezen van zinnen en voorbereide teksten.
Mondgedrag en slikken.
Articulatie op zins-en tekstniveau.
Steminzet en gebonden lezen.
Verdere verfijning van de auditieve sensibiliteit.
Leestempo.
Oogcontact.
Articulatie van probleemklanken [r], [R],[s], [g],[h],[l] op klank-, woord-, zins- en tekstniveau.

Begincompetenties
Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties uit het opleidingsonderdeel “stem- en spraakbeheersing 1". Indien een credit voor het opleidingsonderdeel “stem-en spraakbeheersing 1” niet werd behaald, kan dit een verwijzing naar een logopedist en/of een andere discipline inhouden.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en inzicht in het gebruik van stem en spraak.
Onder meer:
- de student heeft inzicht in de discriminatie van aspecten van stem en spraak
- de student heeft inzicht in het eigen stem- en spreekgedrag
- de student heeft ook inzicht in het stem- en spreekgedrag van anderen
- de student kan de juiste vakterminologie gebruiken

Kerncompetentie 2: de student kan de technieken eigen aan het beheersen van stem en spraak correct hanteren in zinnen en voorbereide teksten.
Onder meer:
- de student kan een eutone houding en correcte ademhaling demonstreren
- de student heeft een correcte articulatie
- het leestempo en oogcontact van de student zijn aangepast zijn
- de student vertoont een correct mond- en slikgedrag
- de student kan voldoende luid en met een correcte steminzet spreken
- de student kan zijn auditieve vaardigheden aanwenden voor identificatie van de norm
- de student kan de aangeleerde vaardigheden correct uitvoeren en demonstreren

Algemene competentie: het vermogen tot kritische reflectie.
Onder meer:
- de student kan de aangeleerde vaardigheden beoordelen en bijsturen bij zichzelf en bij anderen
- de student kan een correcte articulatie herkennen en kan eventuele fouten bij zichzelf analyseren en bijsturen
- de student gaat positief om met kritiek en kan op een empathische wijze opmerkingen geven aan medestudenten


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus + idem handboeken voor het opleidingsonderdeel “stem- en spraakbeheersing 1”

Studiekosten
Indien de student reeds over de leermaterialen voor het opleidingsonderdeel “stem en spraakbeheersing 1” beschikt: geen.

Studiebegeleiding
Monitoraat op voorziene uren of op afspraak en extra oefeningen in competentielabo.

Onderwijsvormen
Beperkt aantal uren hoorcollege, voornamelijk practica met duiding en uitleg bij de verschillende vaardigheden, invullen van diverse opdrachten, demonstraties, inoefening met feedback en bijsturing. Bespreking video-opnames van medestudenten. Aanvullende oefeningen beschikbaar in het competentielabo.

Evaluatievorm
Mondeling examen (80% van de punten) + schriftelijk examen (20% van de punten). Op basis van de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis de beslissing ‘afwezig’ nemen indien de student meer dan 20% afwezig is geweest. Deze afwezigheden kunnen al dan niet gewettigd zijn.

OP-leden
Carla Ochelen (Carla.Ochelen@hogent.be)
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)