MEDISCHE COMPONENT 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 35.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sandrine De Coster
Referentie GCLOAX01A00020
 
Trefwoorden
b610-otorinolaryngologie, b520-algemene-pathologie, b650-psychiatrie, b670-gerontologie

Doelstellingen
Waar het opleidingsonderdeel “medische component 1” voornamelijk stilstaat bij de normale anatomie en werking van het neus-keel-oorgebied en van het zenuwstelsel, mikt het opleidingsonderdeel ‘medische component 2’ op inzicht in aandoeningen op het vlak van deze domeinen. Deze kunnen immers aan de basis liggen van mogelijke gehoor-, spraak-, taal- en slikstoornissen. Samen met “medische component 1” biedt het opleidingsonderdeel dan ook de nodige achtergrondkennis i.f.v. heel wat verschillende opleidingsonderdelen, zoals o.a. “spraakstoornissen”, “basis audiologie 1 en 2” en voor de afstudeerrichting logopedie “neurogene stoornissen 1", "neurogene stoornissen 2" en "neurogene stoornissen 3"”

Leerinhoud
Pathologie neus-keel-oor
Buitenooraandoeningen (vormanomalieën, huidaandoeningen, traumata, oorsmeer, vreemde voorwerpen, otorhagie, tumoren, infecties).
Middenooraandoeningen (trommelvlieslittekens, -perforaties, -granulaties, OME, cholesteatoom, otosclerose, traumata, middenoorchirurgie).
Aandoeningen van het binnenoor en vestibulair stelsel (neurosensorieel, gehoorverlies en de oorzaken ervan, neuronitis vestibularis, duizelig heid, acusticusneurinoom).
Aandoeningen van de neus en de neusbijholten.
Aandoeningen van hypopharynx en larynx m.i.v. dysfonie.
Psychiatrie en gerontologie
Onderzoeksmethoden van het zenuwstelsel.
Stoornissen van het bewegingsstelsel.
Cerebrovasculaire ziekten.
Epilepsie.
Extrapyramidale ziekten.
Multipele sclerose.
Infecties van het zenuwstelsel.
Tumoren van het centraal zenuwstelsel.
Schedeltrauma-hersentrauma.
Dementie.
Amyotrofe laterale sclerose.
Myasthenia gravis.
Ruggemergsyndromen.
Hoofdpijn.
Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel.
Spierziekten.
De hogere corticale functies.
De grote lokaliserende syndromen.


Begincompetenties
Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van het opleidingsonderdeel “medische component 1".

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan vakterminologie binnen deze domeinen begrijpen en hanteren.

Kerncompetentie 2: de student heeft voldoende medische inzicht verworven inzake neus-keel-oorkunde en neurologie om cliënten met gehoor-, spraak-, taal- en/of slikstoornissen ten gevolge van problemen binnen deze domeinen op gepaste wijze te kunnen onderzoeken en behandelen.
Onder meer:
-de student kan relevante informatie halen uit neurologische, psychiatrische of NKO-verslagen
-de student kan de gegevens interpreteren
-de student kan de gegevens ombuigen naar of verwerken in een eigen handelingsplan
-de student kan gehoor-, spraak-, taal- en/of slikstoornissen detecteren en verklaren op basis van de geziene problematieken
-de student kan correcte hypothesen vormen m.b.t. de mogelijke etiologie van gehoor-, spraak-, taal- en/of slikstoornissen op basis van de verworven kennis


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi en/of hand-outs van Powerpointpresentaties die tijdens de lessen worden gebruikt.
Interessante literatuur, niet verplicht:
-Eulderink F., Heeren T.J., Knook D.L., Wigthart G.J., Inleiding gerontologie en geriatrie. Houten/Antwerpen, Bohn Stafleu Van Loghum, 2004, 251 blz. ISBN 90-313-4264-5
-Huizing, E.H. red.), Snow, G.B., e.a., Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-hals-chirurgie. Houten/Antwerpen, Bohn Stafleu Van Loghum, 2007, 456 blz.
-van den Broeck, P. en Feenstra, L., Zakboek keel-neus- en oorheelkunde. Leuven, Acco, 2007, 280 blz.
-De Weerdt, W., Neurologische aandoeningen: klinisch onderzoek. Leuven/Voorburg, Acco, 2005, 172 blz. (+ cd-rom)
-American Psychiatric Association, Beknopte handleiding bij de Diagnostische Criteria van de DSM-IV. Lisse, Swets & Zeitlinger, 1995.


Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 10 EUR. Syllabi aangemaakt via de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.

Studiebegeleiding
Vragen kunnen via mail of mondeling overgemaakt worden aan de lesgevers opdat ze in een volgende les aan bod kunnen komen.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met audiovisuele ondersteuning (videofragmenten ter illustratie).

Evaluatievorm
Pathologie neus-keel-oor 50% en psychiatrie en gerontologie 50%
Schriftelijke examens met onder andere meerkeuzevragen met correctiefactor voor het partim "pathologie neus-keel-oor" en open vragen voor het partim "psychiatrie en gerontologie". Beide clusteronderdelen kunnen het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
pathologie neus-keel-oor: dr. P. Bafort
psychiatrie en gerontologie: dr. T. Bosman